Spring til indhold

Landsbyerne

Vordingborg Kommune har fokus på udfordringen med affolkning og dermed tomme bygninger i landsbyerne rundt om i kommunen. Derfor er der sat en række udviklingsprojekter i gang, med fokus på at kunne håndtere det fysiske aftryk af denne strukturelle ændring til gavn for landsbyerne.

Lokalplaner på Ulvshale og Nyord

Udvalget for Plan og Teknik besluttede efteråret 2020 at der primo 2021 skulle igangsættes en planproces for fire lokalplaner på Ulvshale og Nyord.

 • Bevarende lokalplan for Sandvejen, der er restriktiv i sine bevarende bestemmelser.
 • Lokalplan for hele sommerhusområdet ved stranden/Ulvshalevej, med bevarende bestemmelser for de ca. 15 små bevaringsværdige sommerhuse.
 • Lokalplan for området i Ulvshaleskoven.
 • Bevarende lokalplan for Nyord By

De fire lokalplaner er alle udarbejdet og endelig vedtaget.

Projektet vedr. de fire lokalplaner på Ulvshale og Nyord

Jungshoved - den "blomstrende halvø"

illustration over Jungshoved

Vordingborg Kommune og Jungshoved Lokalråd har, med inputs fra Jungshoveds beboere, søgt om og fået tildelt 2 mio. kr. med projektet ’Jungshoved – Den blomstrende halvø’. Ansøgningen blev sendt til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje 2018 under temaet ”Natur- og landskabsværdier i byfornyelsen”. Byfornyelsesprojektet skulle styrke Jungshoved by med nye byrum, bringe halvøens smukke natur ind til øens centrum, samt vise vejen ud i landskabet og til egens landsbyer.

Projektet tog afsæt i lokalrådets vision og fortælling om Jungshoved som den blomstrende halvø med Jungshoved by som halvøens naturlige kulturelle centrum, omkranset af idylliske landsbyer i det særegne landskab. Jungshoveds kvaliteter er en velbevaret hemmelighed, der skulle aktiveres gennem et byfornyelsesprojekt med biosfære som overordnet tema.

I Jungshoved er der tradition for frivillighed og for at hjælpe hinanden og det skulle projektet understøtte. Det var derfor centralt både for lokalrådet og kommunen, at projektprocessen blev tilrettelagt som en samskabelsesproces, hvor det tætte samarbejde mellem kommune og egnens beboere var projektets grundsten. I praksis betød dette, at projektet blev udformet ved nedsættelse af en arbejdsgruppe for hvert af byfornyelsens delprojekter. Gruppernes arbejde blev løbende formidlet og vurderet på borgermøder gennem projektets udvikling.

Arbejdsgrupperne var:

 1. Biodiversitet - Vidensdeling om biodiversitet til hvert delprojekt.
 2. Fotoregistrering - Fotodokumentation af alle faser i hvert af delprojekterne til lokalhistorisk arkiv og som evalueringsmateriale af det samlede projekt.
 3. Landsbyhaven - Etablering af en traditionel landsbyhave til ro og fællesskab.
 4. Folkeparken - Etablering af en folkeplads til leg og motion.
 5. Vejflora - Plantning af vejtræer og -blomster som vejvisere til egnens landsbyer.
 6. Gavlmalerierne - Skabelse af en centralplaceret egnsguide i form af store gavlmalerier på købmandsgården.
 7. Ruterne - Kobling af Jungshoved rundt til vandreruten Sydsjællandsleden, samt cykelruten Berlin-København, for dermed vise vejen ud i landskabet og naturen.

Områdefornyelse i Damme - Askeby

Billede af det centrale mødested i Damme Askeby

Områdefornyelsens mål er at skabe et attraktivt mødested centralt i Damme-Askeby for både allerede bosatte borgere og for de mange besøgende. Dette gøres ved at:

 • Sikre bedre og mere trygge forbindelser rundt i byen.
 • Skabe en ny, fælles identitet i byen.
 • Understøtte den lokale udviklingsplan og det lokale arbejde for aktivt at skaffe flere tilflyttere til byen og medvirke til livs- og bykvalitet, fællesskab og ejerskab for de nuværende beboere.
 • Anvende landsbypuljen til udvikling af et landsbyområde med stort potentiale.
 • Demonstrere og udvikle muligheder for genbrug af regnvand.

Områdefornyelsens første etape er afsluttet i sommeren 2019.

Der anlagt et nyt, offentligt byrum ved indgangen til Dagli’ Brugsen: Ind- og udkørselsforholdene er samlet øst for brugsen for at øge de bløde trafikanters tryghed, der skabt en ny forbindelse til plejecenteret og en forskønnelse af området med lokale plantearter.

Den anonyme parkeringsplads er nu blevet et attraktivt bytorv og samlingssted!

Program for områdefornyelsen i Damme-Askeby

Fakta om områdefornyelsen

Den samskabende landsby

Områdefornyelse Mern

Billede af centrum af Mern med bænke og beplantning

I september 2015 fik Mern tilsagn om reservation af midler til områdefornyelse, hvor Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ville deltage i finansieringen af projektet.

I et tomt butikslokale midt i byen, en kold november dag 2015, begyndte drømmene at tage form. Her mødtes lokalråd, borgere og kommune for sammen at skabe det områdefornyelsesprogram der blev grundlaget for den områdefornyelse der nu er gennemført. Programmet beskrev de fysiske greb der skal til, for at styrke og synliggøre fællesskab, engagement og den glæde folk i byen oplever i deres hverdag i Mern. Det synes vi er lykkedes.

Siden 2017 har der været fuld gang i udviklingen i Mern:

Vejforløbet er blevet indsnævret, der er etableret vejbump og lagt rød asfalt, der synliggør byens centrum samt plantet træer og stauder. Hjørnet ud til krydset er blevet indrettet med blomstrende højbede og en smuk bænk og grunden på Kalvehavevej 4 er blevet omdannet til offentligt bytorv.

Ved åen er opkøbt en ældre ejendom, der nu fungerer som samlingssted for byens aktive ildsjæle og foreninger, og som har givet en stiforbindelse fra hovedvejen, ned langs åen og op til skolen.

Samtidigt er utidssvarende og nedslidte ejendomme revet ned, og flere centrale bygninger er forskønnet med støtte fra en særlig pulje til bygningsfornyelse.

Områdefornyelsen afsluttes i foråret 2022 med indretning af det nye bytorv ved siden af købmanden.

Områdefornyelsen Program oktober 2016

Udviklingsplan for Mern

Kulturarvsscreeningen