Spring til indhold

Landsbyerne

Vordingborg Kommune har fokus på udfordringen med affolkning og dermed tomme bygninger i landsbyerne rundt om i kommunen. Derfor er der sat en række udviklingsprojekter i gang, med fokus på at kunne håndtere det fysiske aftryk af denne strukturelle ændring til gavn for landsbyerne.

Lokalplaner på Ulvshale og Nyord

Udvalget for Plan og Teknik har efteråret 2020 besluttet at der primo 2021 igangsættes en planproces for fire lokalplaner på Nyord og Ulvshale.

 • Bevarende lokalplan for Sandvejen, der er restriktiv i sine bevarende bestemmelser.
 • Lokalplan for hele sommerhusområdet ved stranden/Ulvshalevej, med bevarende bestemmelser for de ca. 15 små bevaringsværdige sommerhuse.
 • Lokalplan for området i Ulvshaleskoven.
 • Bevarende lokalplan for Nyord By

Læs mere om Lokalplaner på Ulvshale og Nyord

Jungshoved - den "blomstrende halvø"

Vordingborg Kommune og Jungshoved Lokalråd har, med inputs fra Jungshoveds beboere, søgt om og fået tildelt 2 mio. kr. med projektet ’Jungshoved – Den blomstrende halvø’. Ansøgningen er sendt til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje 2018 under temaet ”Natur- og landskabsværdier i byfornyelsen”. Byfornyelsesprojektet skal styrke Jungshoved by med nye byrum, bringe halvøens smukke natur ind til øens centrum, samt vise vejen ud i landskabet og til egens landsbyer.

Projektet tager afsæt i lokalrådets vision og fortælling om Jungshoved som den blomstrende halvø med Jungshoved by som halvøens naturlige kulturelle centrum, omkranset af idylliske landsbyer i det særegne landskab. Jungshoveds kvaliteter er en velbevaret hemmelighed, der nu skal aktiveres gennem et byfornyelsesprojekt med biosfære som overordnet tema.

I Jungshoved er der tradition for frivillighed og for at hjælpe hinanden og det skal projektet understøtte. Det er derfor centralt både for lokalrådet og kommunen, at projektprocessen tilrettelægges som en samskabelsesproces, hvor det tætte samarbejde mellem kommune og egenes beboere er projektets grundsten. I praksis betyder dette, at projektet vil blive udformet ved nedsættelse af en arbejdsgruppe for hvert af byfornyelsens delprojekter. Gruppernes arbejde vil løbende blive formidlet og vurderet på borgermøder gennem projektets udvikling.

Arbejdsgrupperne vil være:

 1. Biodiversitet - Vidensdeling om biodiversitet til hvert delprojekt.
 2. Fotoregistrering - Fotodokumentation af alle faser i hvert af delprojekterne til lokalhistorisk arkiv og som evalueringsmateriale af det samlede projekt.
 3. Landsbyhaven - Etablering af en traditionel landsbyhave til ro og fællesskab.
 4. Folkeparken - Etablering af en folkeplads til leg og motion.
 5. Vejflora - Plantning af vejtræer og -blomster som vejvisere til egnens landsbyer.
 6. Gavlmalerierne - Skabelse af en centralplaceret egnsguide i form af store gavlmalerier på købmandsgården.
 7. Ruterne - Kobling af Jungshoved rundt til vandreruten Sydsjællandsleden, samt cykelruten Berlin-København, for dermed vise vejen ud i landskabet og naturen.

Events - Afholdelse af en projektafsluttende indvielsesfest i juni 2020, samt evt. delevents under projektforløbet

Datoer for borgermøder:

 1. marts 2019 - Formidling/workshops/opstart af arbejdsgrupper
 2. juni 2019 - Præsentation/inputs fra alle arbejdsgrupper
 3. september 2019 - Vedrørende Landsbyhaven, Vejflora og Ruterne
 4. november 2019 – Vedrørende Folkeparken og Gavlmalerierne

Se yderligere og løbende information 

Projektet på Jungshoved er et ud af 8 udvalgte projekter/kommuner, af de i alt 24, der havde søgt om tilskud fra byfornyelsespuljen hos Trafik- bygge- og boligstyrelsen. Der er samlet set uddelt tilskud for 12 mio. kr., hvoraf Vordingborg Kommune altså modtager 2 mio. kr.

Trafik- bygge- og boligstyrelsens 8 udvalgte projekter 

Områdefornyelse i Damme - Askeby

Områdefornyelsens mål er at skabe et attraktivt mødested centralt i Damme-Askeby for både allerede bosatte borgere og for de mange besøgende. Dette gøres ved at:

 • Sikre bedre og mere trygge forbindelser rundt i byen.
 • Skabe en ny, fælles identitet i byen.
 • Understøtte den lokale udviklingsplan og det lokale arbejde for aktivt at skaffe flere tilflyttere til byen og medvirke til livs- og bykvalitet, fællesskab og ejerskab for de nuværende beboere.
 • Anvende landsbypuljen til udvikling af et landsbyområde med stort potentiale.
 • Demonstrere og udvikle muligheder for genbrug af regnvand.

Områdefornyelsens første etape er afsluttet i sommeren 2019.

Der anlagt et nyt, offentligt byrum ved indgangen til Dagli’ Brugsen: Ind- og udkørselsforholdene er samlet øst for brugsen for at øge de bløde trafikanters tryghed, der skabt en ny forbindelse til plejecenteret og en forskønnelse af området med lokale plantearter.

Den anonyme parkeringsplads er nu blevet et attraktivt bytorv og samlingssted!

Program for områdefornyelsen i Damme-Askeby

Fakta om områdefornyelsen

Den samskabende landsby

Områdefornyelse Mern

I september 2015 fik Mern tilsagn om reservation af midler til områdefornyelse.

I et tomt butikslokale midt i byen, en kold november dag 2015, begyndte drømmene at tage form. Her mødtes lokalråd, borgere og kommune for sammen at skabe dette områdefornyelsesprogram. Programmet fortæller om de fysiske greb der skal til, for at styrke og synliggøre det fællesskab, engagement og den glæde folk i byen oplever i deres hverdag i Mern.

Programskrivning er nu afsluttet og godkendt og anlægsfasen igangsat.

Vejforløbet er blevet indsnævret, der er etableret vejbump og lagt rød asfalt, der synliggør byens centrum samt plantet træer. Næste skridt er at afslutte hjørnet ud til krydset med højbede og en bænk samt at indrette grunden på Kalvehavevej 4 til offentligt bytorv.

Områdefornyelsen Program oktober 2016

Udviklingsplan for Mern

Kulturarvsscreeningen