Spring til indhold

Erhvervsbyggeri i landzone

 • I landzone må der som udgangspunkt ikke opføres andet byggeri, end det der er nødvendigt for landbrugsdriften, skovbruget og fiskerierhvervet.
 • Hvis du vil bygge, foretage udstykning, ændre anvendelse af eksisterende bygninger eller ubebyggede arealer, skal du have en landzonetilladelse.
 • Vi har udarbejdet en Praksis for Landzoneadministration. I den kan du læse om ansøgnings- og sagsbehandlingsproceduren.

Ansøgningsskemaer finder du i boksene nedenfor.

Nyt byggeri eller ændret anvendelse af eksisterende

Hvis du vil bygge eller ændre anvendelse af eksisterende bygninger i landzone, skal ansøgningen indeholde:

 • Situationsplan med ejendommens samlede bebyggelse. Anvendelse af div. bygninger og arealer samt afstand mellem bygninger og til skel skal være angivet.
 • Grundplan (indretning) med angivelse af anvendelse før og efter.
 • Facadetegninger med angivelse af mål, farver og materialevalg.
 • Projektbeskrivelse og begrundelse for det ansøgte.

Ansøgnings- og anmeldelsesskemaer:

Send udfyldt skema samt bilag - skriv "landzone" i emnefelt

Ændret anvendelse af ubebyggede arealer

Du skal altid søge landzonetilladelse hos os, når du vil

 • etablere et nyt vandhul eller ændre på et eksisterende.
 • etablere en ridebane.
 • etablere et pilerensningsanlæg.

Ansøgningsskema:

Send udfyldt skema samt bilag - skriv "landzone" i emnefelt

Vær opmærksom på

 • Forhold der specielt skal uddybes i projektbeskrivelsen, er ting som angår offentligheden, for eksempel opførelse af nye bygninger, udvendige ombygninger, adgangsforhold m.v.
 • Dit projekt kan også kræve miljøgodkendelse eller dispensation fra en lokalplan eller Naturbeskyttelsesloven. På KortVordingborg kan du finde oplysninger om gældende lokalplaner, naturfredning, bygge- og beskyttelseslinjer og andre relevante oplysninger for din ejendom. Hvis dit projekt kræver dispensation fra anden lovgivning, vil vi så vidt muligt sørge for at indhente de nødvendige tilladelser, som en del af landzonesagsbehandlingen.

4 ugers klagefrist

 • Landzonetilladelser annonceres på vores hjemmeside med 4 ugers klagefrist. Hvis tilladelsen bliver påklaget indenfor de 4 uger, må du ikke gå i gang, da klager har opsættende virkning.
 • Vær opmærksom på at de fleste byggearbejder desuden kræver byggetilladelse, som først kan udstedes når landzonetilladelsens 4 ugers klagefrist er udløbet og afgørelsen ikke er påklaget.

Eksempler på undtagelse fra krav om landzonetilladelse

 • I tiloversblevne landbrugsbygninger, der er mere end fem år gamle, kan du etablere én ekstra bolig pr. ejendom, en mindre butik, kontor, lager eller håndværks- og industrivirksomhed, hvis bygningerne ikke om- eller tilbygges i væsentlig omfang (dog ikke indenfor strandbeskyttelseslinjen). Du skal dog altid huske at anmelde den ændrede anvendelse, da den kan kræve andre tilladelser.
 • En mindre virksomhed med op til max. 5 ansatte, der allerede er lovligt etableret i en tiloversbleven landbrugsejendom, kan udvides med op til 500 m² med nyt byggeri, til- eller ombygning.