Spring til indhold

Byggeri i landzone

 • I landzone må der som udgangspunkt ikke opføres andet byggeri, end det der er nødvendigt for landbrugsdriften, skovbruget og fiskerierhvervet.
 • Hvis du vil bygge, foretage udstykning, ændre anvendelse af eksisterende bygninger eller ubebyggede arealer, skal du have en landzonetilladelse.
 • Vi har udarbejdet en Praksis for Landzoneadministration. I den kan du læse om ansøgnings- og sagsbehandlingsproceduren.

Ansøgningsskemaer finder du i boksene nedenfor.

Nyt byggeri eller ændret anvendelse af eksisterende

Hvis du vil bygge eller ændre anvendelse af eksisterende bygninger i landzone, skal ansøgningen indeholde:

 • Situationsplan med ejendommens samlede bebyggelse. Anvendelse af div. bygninger og arealer samt afstand mellem bygninger og til skel skal være angivet.
 • Grundplan (indretning) med angivelse af anvendelse før og efter.
 • Facadetegninger med angivelse af mål, farver og materialevalg.
 • Projektbeskrivelse og begrundelse for det ansøgte.

Ansøgnings- og anmeldelsesskemaer:

Send udfyldt skema samt bilag - skriv "landzone" i emnefelt

Ændret anvendelse af ubebyggede arealer

Du skal altid søge landzonetilladelse hos os, når du vil

 • etablere et nyt vandhul eller ændre på et eksisterende.
 • etablere en ridebane.
 • etablere et pilerensningsanlæg.

Ansøgningsskema:

Send udfyldt skema samt bilag - skriv "landzone" i emnefelt

Udstykning

 • I landzone kan der i visse tilfælde gives tilladelse til udstykning af enkelte nye helårs-byggegrunde, som såkaldt huludfyldning i landsbyer.
 • Ingen grund må udstykkes mindre end 700 m2.
 • Vi vil i alle tilfælde, foretage en konkret vurdering af, om den ansøgte udstykning opfylder betingelserne for at opnå tilladelse.
 • OBS!!! Du kan ikke forvente, at få tilladelse til at udstykke til ny bebyggelse umiddelbart op ad områder i byzone eller frit i det åbne land, da det vil være i strid med planlovens formål om at undgå spredt bebyggelse i det åbne land.

Ansøgningsskema:

Send udfyldt skema samt bilag - skriv "landzone" i emnefelt

Vær opmærksom på

 • Forhold der specielt skal uddybes i projektbeskrivelsen, er ting som angår offentligheden, for eksempel opførelse af nye bygninger, udvendige ombygninger, adgangsforhold m.v.
 • Dit projekt kan også kræve miljøgodkendelse eller dispensation fra en lokalplan eller Naturbeskyttelsesloven. På KortVordingborg kan du finde oplysninger om gældende lokalplaner, naturfredning, bygge- og beskyttelseslinjer og andre relevante oplysninger for din ejendom. Hvis dit projekt kræver dispensation fra anden lovgivning, vil vi så vidt muligt sørge for at indhente de nødvendige tilladelser, som en del af landzonesagsbehandlingen.

 4 ugers klagefrist

 • Landzonetilladelser annonceres på vores hjemmeside med 4 ugers klagefrist. Hvis tilladelsen bliver påklaget indenfor de 4 uger, må du ikke gå i gang, da klager har opsættende virkning.
 • Vær opmærksom på at de fleste byggearbejder desuden kræver byggetilladelse, som først kan udstedes når landzonetilladelsens 4 ugers klagefrist er udløbet og afgørelsen ikke er påklaget.

Eksempler på undtagelse for krav om landzonetilladelse

 • Byggeri der er nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskeri - skal anmeldes
 • Byggeri der er undtaget fra krav om byggetilladelse (f.eks. småbygninger der opføres i tilknytning til helårsbeboelse).
 • Til- og ombygning af helårshuse, så længe husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 500 m².
 • I tiloversblevne landbrugsbygninger og øvrige overflødiggjorte bygninger udenfor kystnærhedszonen, der er mere end 5 år gamle, kan du etablere én ekstra bolig pr. ejendom, en mindre butik, kontor, lager eller håndværks- og industrivirksomhed, hvis bygningerne ikke om- eller tilbygges i væsentlig omfang (dog ikke indenfor strandbeskyttelseslinjen). Du skal dog altid huske, at anmelde den ændrede anvendelse, som kan kræve andre tilladelser.

Landskabskarakteranalyser

billede der viser landskabsanalysens områdeinddeling
Områdeinddeling - beskrivelserne til områderne finder du nederst på siden

Metodenotat

Vordingborg Kommune har lavet en ny landskabskarakterkortlægning, som udpeger bevaringsværdige landskaber. Den nye kortlægning af landskabet erstatter den tidligere, som blev udført af Storstrøms Amt og indgik i daværende regionplan.

Den nye udpegning af bevaringsværdige landskaber indgår i kommuneplan 2022 med et sæt retningslinjer, der angiver hvordan de udpegede landskaber skal behandles i kommunens myndighedsarbejde.

De bevaringsværdige landskaber er udpeget via en metode, der finder frem til det særlige eller det bærende i det enkelte landskab – dets karakter.

Landskabskarakteren er resultatet af det særlige samspil mellem et områdes natur- og kulturgrundlag samt de rumlige og visuelle forhold, der kendetegner området og adskiller det fra omkringliggende landskaber.

I metoden indgår kortstudier i form af natur- og kulturgeografiske analyser, feltregistreringer og vurderinger. 

Læs mere om metoden 

I Vordingborg er der udpeget 22 landskabsområder med hver deres særlige karakter. For hvert af områderne findes en detaljeret beskrivelse af landskabet med analyser og udpegning af for eksempel oplevelsesrige landskaber, særligt karakteristiske landskaber, landskaber i god tilstand samt de bevaringsværdige landskaber, som indgår i kommuneplanen.

Landskabsbeskrivelser er opbygget efter denne model:

Beskrivelse

 • Naturgrundlag
 • Kyst
 • Landskabskarakterens oprindelse
 • Arealanvendelse og landskabselementer
 • Rumlige og visuelle forhold
 • Visuelle sammenhænge

Vurdering

 • Karakterstyrke
 • Oplevelsesrige landskaber
 • Tilstand
 • Sårbarhed

Anbefalinger

 • Strategiske mål
 • Anbefalinger til planlægningen

Landskabsbeskrivelserne for de enkelte områder finder du ved at klikke i kortet.

De 22 områdebeskrivelser: