Spring til indhold

Vandindvinding

  • Vandværker og andre vandindvindere skal søge om tilladelse til at indvinde grundvand.
  • En vandindvindingstilladelse gælder almindeligvis i 30 år, hvis det er til et vandværk og 15 år, hvis det er til erhverv, herunder markvanding, husdyrhold og industri.
  • Ansøgning om nye tilladelser, ændringer af tilladelser og ændring af vandbehandling skal søges på Byg og Miljø.

Ansøgning om vandindvinding til vandværker

Ansøgning om ændring af vandbehandling - vandværk

Ansøgning om vandindvinding til erhverv

Etablering af en B-boring

 • En B-boring skal anmeldes til kommunen.
 • En B-boring er:
  • Boring til midlertidig grundvandssænkning.
  • Miljøteknisk boring, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør.
  • Geoteknisk boring.
  • Råstofboring.
  • Anden boring, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør.
 • Borearbejdet må først påbegyndes 14 dage efter, det er blevet anmeldt til kommunen, medmindre kommunen inden da har gjort indsigelse imod det.
 • Hvis du er i tvivl, om der er tale om en B-boring, så kontakt kommunen, inden du sender anmeldelsesskemaet.

Anmeldelse etablering eller sløjfning af B-boring

Årlig indberetning af vandmængder og pejlinger

 • Indberetning af vandmængder og pejlinger for vandværker og andre vandindvindere skal foretages årligt og senest den 1. februar.

Foretag indberetning af vandmængder og pejlinger

 • Vi anbefaler benytte Microsoft Edge til indberetningen.