Spring til indhold

Varmeforsyning

Varmeforsyningen i Vordingborg Kommune består af:

 • Fjernvarme i byerne Præstø, Stege, Lendemarke, Vordingborg, Ørslev og Nyråd
 • Naturgas i flere landsbyer på Sjælland
 • I øvrige områder individuel opvarmning f.eks. eget oliefyr, pillefyr, halmfyr, jordvarmeanlæg, varmepumper, elvarme mv.

Vordingborg Kommune har i starten af 2023 vedtaget en ny varmeplan, hvori de forventede fremtidige opvarmningsmuligheder i de enkelte dele af kommunen fremgår – læs mere under menupunktet ”Varmeplanlægning”.

Hvis du skal skifte varmekilde, så er der en lang række forhold, som man skal være opmærksom på i forhold til nødvendige ansøgninger, samt begrænsninger i forhold til valg af varmekilde. Hvilket du finder information om på denne side.

OBS!!! Af hensyn til afgifter og støtteordninger er det altid væsentligt, at din varmeforsyning er korrekt registreret i BBR. Hvis du skifter varmeforsyning, så skal du give besked til kommunen.

Varmeoplysninger i BBR (Se og indberet ændringer)

Af hensyn til afgifter og støtteordninger er det altid væsentligt, at din varmeforsyning er korrekt registreret i BBR. Du kan se dine nuværende BBR-oplysninger her

Hvis din varmeforsyning ikke er registreret korrekt eller du har skiftet varmeforsyning, så skal du give besked til kommunen.

Giv kommunen besked som borger

Giv kommunen besked som virksomhed

Varmeplanlægning

 • I forhold til fremtid udvidelse af fjernvarme arbejdes der efter ”Strategisk Energiplan 2023 – Del 2 - Varmeforsyning”.

Planen indeholder konkrete indsatser frem til 2028, og der arbejdes efter følgende målsætning: ”I 2030 er Vordingborg Kommune selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning”. Det er kommunens ambitionen, at olie- og gasfyr udfases af varmeforsyningen inden for en kortere årrække, hvilket kommunen vil bidrage til gennem oplysningsvirksomhed, primært gennem videreformidling af statslige oplysningskampagner, webinarer og borgerinformationsmøder.

Fra statslig side er det udmeldt, at naturgas forventes udfaset til boligopvarmning frem mod 2040. På den baggrund er det forventningen, at der sker udbygning af fjernvarme til Stensved og i dele af Præstø by frem mod 2028. Kun få andre naturgasområder har potentiale i forhold til fjernvarmeforsyning, hvorfor varmeforsyningen i naturgasområderne fremadrettet primært forventes at overgå til individuel opvarmning.

Strategisk Energiplan 2023 Del 2 - Varmeforsyning

Udskift din varmekilde

På nedenstående link kan du få inspiration til ændring af din varmekilde, samt oplysninger om støtteordninger mv.. Siden er statens informationstjeneste, som også yder telefonisk vejledning i forhold til omstilling af varmekilder og statelige støtteordninger. Det skal bemærkes, at kommunen ikke har nogle støtteordninger og ikke yder vejledning i forhold til valg af varmekilder.

Inspiration til ændring af varmekilde

Ved udskiftning af eksisterende fossile varmekilder (oliefyr og naturgas) er varmepumper (jordvarme og luft-vand varmepumpe) ofte den oplagte løsning. Læs mere om varmepumper hos SparEnergi.

Du skal ved udskiftningen til varmepumpe være opmærksom på følgende:

 • Når du ændrer varmekilde til varmepumpe, så skal du huske at indberette ændringen til BBR (se længere oppe på siden) for at opnå reduktion i din el-afgift.
 • Før du går i gang, så bør du undersøge om der er tilskudsordninger til ændringen af varmekilden, hvilket kan undersøges hos SparEnergi - Søg tilskud.
 • Såfremt du skifter fra Naturgas, så bør du ligeledes undersøge om du kan opnå tilskud til afkoblingen fra naturgasnettet hos Evida  - Vil du opsige din gasforsyning?
 • Ved ændring til luft-vand varmepumpe skal du være opmærksom på, at denne varmekildes yderdel afgiver støj, som kan være generende for dig selv og dine omgivelser. Energistyrelsens har udarbejdet en støjberegner, hvor du kan se om installationen af en luft-vand varmepumpe kan overholde støjkravene. Såfremt du har opsat en varmepumpe og støjgrænserne ikke overholdes hos din nabo, så kan du i værste tilfælde skulle flytte den efterfølgende.
 • Ved etablering af jordvarmeanlæg skal du ansøge om tilladelse til nedgravning af jordvarmen hos kommunen. Se nærmere under menupunktet ”Jordvarme – ansøgning”.
 • Såfremt der er fjernvarme i området, så bør dette overvejes, og du skal være opmærksom på evt. tilslutningspligt – se menupunktet ”Tilslutningspligt” længere nede på siden.
 • Såfremt du skifter fra oliefyr, så skal du samtidig afkoble din olietank – se menupunktet ”Olievillatanke” længere ned på siden.

Jordvarme - Ansøgning

Ønsker du at etablere jordvarme til din bolig kræver det en tilladelse.

 • Du skal være opmærksom på, at jordvarmeanlæg ikke kan etableres nærmere end 50 meter fra et vandforsyningsanlæg til drikkevand, og 5 meter fra andet vandforsyningsanlæg.
 • Ansøgning, færdigmelding, eftersyn og sløjfning af jordvarmeanlæg skal ske på Byg og Miljø.

Ansøgning om jordvarme (varmeslanger)

Ansøgning om jordvarmeboring

Færdigmelding af jordvarme

Skema til sløjfning af jordvarmeanlæg

Tilslutningspligt

 • For at udnytte den kollektive varmeforsyning bedst muligt er der flere steder tilslutningspligt til fjernvarme. Tilslutningspligt betyder, at forsyningsselskabet kan kræve, at du betaler tilslutningsafgift eller en fast årlig afgift, selvom du f.eks. vælger jordvarme. Du har dog ikke pligt til at modtage fjernvarme.
 • Tilslutningspligten er pålagt gennem tinglysning eller lokalplaner.
 • Der er ikke længere tilslutningspligt til naturgas uanset om det er tinglyst på ejendommen eller angivet i lokalplaner.
 • Enkelte steder er der tilslutningspligt, uden at der er fremført kollektiv varmeforsyning. I disse områder skal der anvendes individuelle løsninger, hvor varmepumper vil være at foretrække, da huset dermed efterfølgende vil kunne omstilles til fjernvarme.
 • Dispensation fra tilslutningspligten kan gives ud fra en konkret vurdering, og efter høring hos det pågældende forsyningsselskab, som udgangspunkt gives der kun dispensation, såfremt nye ejendomme opføres som lavenergibyggeri i henhold til det gældende bygningsreglement.

Kort over områder med tilslutningspligt

Villaolietanke

Hvis du skal have ny olietank

 • Ønsker du at etablere ny olietank, skal du anmelde det mindst 14 dage før arbejdet påbegyndes. Du skal i anmeldelsen fremsende kopi af tankattesten samt beskrive hvor på grunden tanken skal placeres.
 • Kommunen kan forbyde etablering af olietanken, hvis der er risiko for forurening af grundvandet, jord, undergrund eller anlæg hvorfra der indvindes drikkevand.
 • Når du køber en nu olietank, skal du sikre dig at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er en garanti for, at olietanken er typegodkendt til at opbevare fyringsolie.

Anmeldelse af ny olietank

Hvis der går hul på din olietank

 • Hvis din olietank lækker olie, skal du forsøge at stoppe uheldet. Derefter skal du straks kontakte kommunen og dit forsikringsselskab.
 • Du er som ejer selv ansvarlig for oprensning af forureningen.

Hvis det sker pludseligt eller kraftigt skal du ringe 112

Er din olietank for gammel

Alle olietanke har en begrænset levetid. Der er fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes.

 • Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
 • Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten.

Læs mere på www.mst.dk om terminer for sløjfning af gamle olietanke.

Hvis du skal sløjfe den gamle olietank

Når din olietank ikke længere er i brug eller er blevet for gammel, skal den sløjfes. Det påhviler ejeren at sørge for at olietanken er sløjfet forskriftsmæssigt.

Sløjfningen foregår ved at:

 • tømme tanken for rester.
 • fjerne hele tanken eller fjerne påfyldningsstuds og udluftningsrør og derefter lukke tanken, så det ikke længere er muligt at fylde olie på.
 • en nedgravet tank der ligger på et areal hvor der køres, f.eks. en indkørsel, bør fyldes op med dertil egnet sand.
 • der senest 4 uger efter sløjfningen sendes en anmeldelse om sløjfning til kommunen.

Anmeldelse om sløjfning

Forbud mod oliefyr og el-varme

 • Ved udskiftning eller fornyelse af varmekilden i fjernvarme og naturgasområder, kan der ikke installeres oliefyr eller ske udskiftning af eksisterende oliefyr. Hensigten med forbuddet er, at der sker en bedre udnyttelse af fjernvarmen og udfasning af fossil brændsel.
 • Ved nybyggeri eller udskiftning af varmekilde kan der som udgangspunkt ikke anvendes el-paneler. Forbuddet omfatter kun traditionelle el-paneler, hvorfor alle former for varmepumper kan anvendes.
 • OBS!! Vær opmærksom på evt. tilslutningspligt til fjernvarme.

Kort over områder med forbud mod elpaneler til opvarmning

Fjernvarme og naturgasselskaber

Varmeforsyningen varetages af en række forsyningsselskaber, som står for distributionen af varme i de enkelte byområder.

Kort over varmeforsyningsområderne