Spring til indhold

Varmeforsyning

Varmeforsyningen i Vordingborg Kommune består af:

 • Fjernvarme i byerne Præstø, Stege, Lendemarke og Vordingborg
 • Naturgas i byerne på Sjælland
 • Individuel opvarmning f.eks. eget oliefyr, pillefyr, halmfyr, jordvarmeanlæg, varmepumper, elvarme osv.

Flere steder er der tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas, og i mange områder er der forbud mod elvarme og oliefyr. Hvis du skifter varmeforsyning, skal du give besked til kommunen, så det kan blive rettet i BBR - Husk at skrive "BBR" i emnefeltet.

Giv kommunen besked som borger

Giv kommunen besked som virksomhed

Inspiration til ændring af varmekilde

Fjernvarme og naturgas

Varmeforsyningen varetages af en række forsyningsselskaber, som står for distributionen af varme i de enkelte byområder.

Kort over varmeforsyningsområderne

Tilslutningspligt

 • For at udnytte den kollektive varmeforsyning bedst muligt, kan byrådet pålægge bebyggelser at tilslutte sig fjernvarme eller naturgas. Tilslutningspligt betyder, at forsyningsselskabet kan kræve, at du betaler tilslutningsafgift eller en fast årlig afgift, selvom du f.eks. vælger jordvarme. Du har dog ikke pligt til at modtage fjernvarme eller naturgas.
 • Tilslutningspligten er pålagt gennem tinglysning eller lokalplaner.
 • Enkelte steder er der tilslutningspligt, uden at der er fremført kollektiv varmeforsyning. I disse områder skal der anvendes individuelle løsninger, hvor varmepumper vil være at foretrække.
 • Dispensation fra tilslutningspligten kan gives ud fra en konkret vurdering, og efter høring hos det pågældende forsyningsselskab.

Kort over områder med tilslutningspligt

Forbud mod oliefyr og el-varme

 • Ved udskiftning eller fornyelse af varmekilden i fjernvarme og naturgasområder, kan der ikke installeres oliefyr eller ske udskiftning af eksisterende oliefyr. Hensigten med forbuddet er, at der sker en bedre udnyttelse af fjernvarme- naturgasnettet.
 • Ved nybyggeri eller udskiftning af varmekilde kan der i en række områder ikke anvendes el-paneler. Forbuddet omfatter kun traditionelle el-paneler, hvorfor alle former for varmepumper kan anvendes.
  OBS!!Vær opmærksom på evt. tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas.

Kort over områder med forbud mod oliefyr eller el-varme

Villaolietanke

Hvis du skal have ny olietank

 • Ønsker du at etablere ny olietank, skal du anmelde det mindst 14 dage før arbejdet påbegyndes. Du skal i anmeldelsen fremsende kopi af tankattesten samt beskrive hvor på grunden tanken skal placeres.
 • Kommunen kan forbyde etablering af olietanken, hvis der er risiko for forurening af grundvandet, jord, undergrund eller anlæg hvorfra der indvindes drikkevand.
 • Når du køber en nu olietank, skal du sikre dig at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er en garanti for, at olietanken er typegodkendt til at opbevare fyringsolie.

Anmeldelse af ny olietank

Hvis der går hul på din olietank

 • Hvis din olietank lækker olie, skal du forsøge at stoppe uheldet. Derefter skal du straks kontakte kommunen og dit forsikringsselskab.
 • Du er som ejer selv ansvarlig for oprensning af forureningen.

Hvis det sker pludseligt eller kraftigt skal du ringe 112

Er din olietank for gammel

Alle olietanke har en begrænset levetid. Der er fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes.

 • Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
 • Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten.

Læs mere på www.mst.dk om terminer for sløjfning af gamle olietanke.

Hvis du skal sløjfe den gamle olietank

Når din olietank ikke længere er i brug eller er blevet for gammel, skal den sløjfes. Det påhviler ejeren at sørge for at olietanken er sløjfet forskriftsmæssigt.

Sløjfningen foregår ved at:

 • tømme tanken for rester.
 • fjerne hele tanken eller fjerne påfyldningsstuds og udluftningsrør og derefter lukke tanken, så det ikke længere er muligt at fylde olie på.
 • en nedgravet tank der ligger på et areal hvor der køres, f.eks. en indkørsel, bør fyldes op med dertil egnet sand.
 • der senest 4 uger efter sløjfningen sendes en anmeldelse om sløjfning til kommunen.

Anmeldelse om sløjfning

Solceller

Kræver ikke byggetilladelse

Opsætning af solcelleanlæg på garager, carporte, udhuse, enfamiliehuse, sommerhuse, dobbelt- og rækkehuse, avls- og driftsbygninger kan ske uden ansøgning, når følgende vilkår overholdes:

 • Anlægget følger tagets hældning, enten lagt oven på eksisterende tag eller nedfældet i taget
 • Ejer skal selv undersøge, hvad der er gældende for ejendommen af tinglyste servitutter, lokalplaner eller andre tinglyste dokumenter, der evt. kan indeholde forbud mod oplægning af solceller og lignende anlæg.
 • Ejer skal selv undersøge om de konstruktionsmæssige regler kan overholdes
 • Ejer skal anmelde anlægget til Bygnings- og Boligregistret (BBR)
 • Selv om du ikke skal have kommunens tilladelse, så er anlægget en del af bygningen, og skal derfor leve op til bygningsreglementets krav om bl.a. højde og afstand

!!! Vær ekstra opmærksom på, at mange lokalplaner har vilkår om solceller.

Kræver ikke byggetilladelse på erhvervsbygninger og etageboliger

Du kan sætte solcelle- og solfangeranlæg op på bygninger som for eksemplet erhvervsbygninger, skoler og etageboliger, når du overholder følgende vilkår:

 • Hvor lasten IKKE øges mere end 5% (bør vurderes af en rådgiver).
 • Anlægget følger tagets hældning
 • Anlægget følger bestemmelserne i lokalplaner, byplansvedtægter og tinglyste deklarationer. Du skal være opmærksom på, at der kan være bestemmelser om bl.a. forbud mod eller regulering af størrelse på anlæg, udseende eller farve på ejendommens tag.
 • Anlægget overholder regler om konstruktion.

Kræver byggetilladelse

 • Solceller og solfangere på Fredede og bevaringsværdige bygninger
 • Anlæg stillet på et stativ på fladt tag eller på terræn. Fritstående anlæg Kræver altid ansøgning om byggetilladelse samt evt. landzonetilladelse, hvis din ejendom ligger i landzone
 • Fredede og bevaringsværdige bygninger: Kræver altid ansøgning om byggetilladelse
 • Hvis der i plangrundlaget (lokalplan, byplanvedtægt, deklaration og lignende) for din ejendom er fastsat krav til udseende eller farve på ejendommens tag

Søg om byggetilladelse

Reglerne om solceller på bygninger og terræn kan læses i en vejledning fra Energistyrelsen

Husstandsvindmøller

Erstattet af vindmøller under borger/byggeri

 • Vindmøllen skal være under 25 meters samlet højde.
 • Den skal stå i umiddelbar tilknytning til ejendommens eksisterende samlede bebyggelse.
 • Alle vindmøller skal, uanset hvor de opstilles, anmeldes efter Bygningsreglementet og Vindmøllebekendtgørelsens støjregler.

Hvis du ønsker at opstille en vindmølle i landzone, skal der foreligge en landzonetilladelse samt VVM-screening, inden du kan få vindmøllen godkendt.

Søg om landzonetilladelse inkl. VVM-screening

Enhver ansøgning behandles på baggrund af en konkret vurdering. På baggrund af VVM-screeningen eller den landskabelige vurdering, vil du kunne opleve at blive anbefalet en anden placering end den ønskede, hvis din ansøgning ikke kan imødekommes.

Naturstyrelsen har udgivet et vejledningsnotat om planlovens regler ved opstilling af husstandsmøller. Her kan du læse mere om godkendelsesprocessen for opstilling af vindmøller.

Planlægning for el og varmeforsyning

 • I forhold til fremtid udvidelse af fjernvarme og anlæg til produktion af vedvarende energi arbejdes der efter ”Strategisk Energiplan 2016”.
 • Planen indeholder konkrete indsatser frem til 2020, og der arbejdes efter følgende målsætning: ”I 2035 er Vordingborg Kommune selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning”

Strategisk Energiplan 2016

Jordvarme

Ønsker du at etablere jordvarme til din bolig kræver det en tilladelse.

 • Du skal være opmærksom på, at jordvarmeanlæg ikke kan etableres nærmere end 50 meter fra et vandforsyningsanlæg til drikkevand, og 5 meter fra andet vandforsyningsanlæg.
 • Ansøgning, færdigmelding, eftersyn og sløjfning af jordvarmeanlæg skal ske på Byg og Miljø.

Ansøgning om jordvarme (varmeslanger)

Ansøgning om jordvarmeboring

Færdigmelding af jordvarme

Skema til sløjfning af jordvarmeanlæg