Spring til indhold

Udspredning af gødning

 • Landzonen er landbruget erhvervsområde og her er lugt fra udbringning af gødning forventeligt, i især forår og efteråret.
 • Der er generelle bestemmelser om at udspredning ikke må føre til væsentlige gener og forurening.
 • Reglerne for udbringning af husdyrgødning, afgasset biomasse og affald så som slam, kan være komplicerede, bl.a. afhænge af gødningstype og afgrødetype.
 • Der er dog følgende retningslinjer:  
  • I perioden fra den 1. oktober til 1. februar, må der ikke udbringes gylle.
   Der er dog enkelte situationer, hvor udbringning kan ske ind til 15. oktober
  • I perioden fra 15. november til 1. februar, må der ikke udbringes fast husdyrgødning, ensilagesaft, kunstgødning eller fast affald.
  • Derudover er der forskellige krav til udbringningsteknik i forhold til forskellige vejrforhold.
   Det er fx ikke tilladt at udbringe gylle på frossen eller snedækket jord.
  • Der må ikke udbringes gylle på lørdage samt søn- og helligdage på marker, der ligger tættere end 200 meter fra byzone og sommerhusområder.