Spring til indhold

Naturprojekter

 • Her kan du læse om Natura 2000-projekter og andre støttede projekter.

Forundersøgelse af lavbundsprojekt – Råby Sø og Råby Mose

 • Vi gennemførte i 2018 en forundersøgelse af mulighederne for at etablere et lavbundsprojekt i Råby Sø og/eller Råby Mose
 • Forundersøgelsen er en del af implementering af Natura 2000-handleplan nr. 183 ”Busemarke Mose og Råby Sø”
 • Formålet med undersøgelsen er, at få undersøgt biologiske og tekniske forhold i projektområdet med henblik på at kunne vurdere om og hvorledes naturlig hydrologi, kan medvirke til at sikre naturtyperne i området.
 • Formålet er også at informere og indhente oplysninger om lodsejernes holdning til at realisere de foreslåede tiltag.
 • Her kan du læse

Naturgenopretning af kalkoverdrev. En succeshistorie fra Møns Klint.

Okideer

 • Kommunen gennemførte i vinteren 2017/2018 et naturgenopretningsprojekt på Møns Klint i tæt samarbejde med Klintholm Gods.
 • Formålet var at udvide arealet med de truede kalkoverdrev og forbinde eksisterende og nye kalkoverdrev.
 • Indsatsen skete som en del af implementeringen af kommunens Natura 2000 handleplan for klinteområdet og var finansieret af kommunens miljømålsmidler.
 • Arealet var på i alt 3 hektar, hvoraf hovedparten bestod af gammel udlevet nåleplantage. Efter aftale med Klintholm Gods blev træerne fældet, rødderne trukket op og fliset og overjorden skrabet af.
 • Herefter blev der etableret ekstensiv helårsgræsning med Herefordkvæg fra Klintholm Gods og arealet blev samhegnet med et eksisterende overdrev på ca. 10 hektar.
 • I 2019, 2020 og 2021 blev arealet udover afgræsning slået maskinelt for at bekæmpe opvækst af uønskede buske som f.eks. brombær.
 • Ved opfølgende monitering af arealerne i maj 2022, blev der fundet ikke mindre end 15 eksemplarer af den fredede og truede orkidé, Stor gøgeurt. Stor Gøgeurt findes i Danmark kun på Møns Klint og i Sydøst-Jylland.
 • Derudover blev der registreret over 25 øvrige karakteristiske overdrevsarter på arealet bl.a. Merian, Stor knopurt, Hulkravet kodriver og Alm. Mælkeurt.
 • Resultatet viser, at hvis man giver naturen plads og genopretter naturen på de rigtige steder og på den rigtige måde, kan vi hurtigt få den meget sårbare og sjældne biodiversitet tilbage i vores smukke landskaber i kommunen.
 • Se fotoserie fra genopretning af kalkoverdrev på Østmøn.

Etablering af naturlige vandstandsforhold på Hyltemade strandenge (Jnr. 16-0334475)

 • Vordingborg Kommune har i perioden 2016-2020 i samarbejde med fire lodsejere gennemført et naturgenopretningsprojekt på 108 hektar.
 • Projektet er beliggende på Hyltemade strandenge syd for Svinø by og nord for Avnø.
 • Projektet har følgende formål:
  • At genskabe naturlig hydrologi i Natura 2000 område nr. 169, ”Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde”.
  • At genskabe de naturlige vandstandsforhold ved at lukke afvandingsgrøfter og genåbne naturlige vandsystemer på strandengene.
  • At forbedre tilstanden og opnå gunstig bevaringsstatus for eksisterende EU habitatnaturtyper såsom strandeng.
  • At skabe forbedrede levesteder for de dyr og planter, der lever på engene herunder engfugle og padder herunder grønbroget tudse.
 • I forbindelse med projektet er der genskabt naturlige vandstandsforhold på engene ved at lukke grøfter og etablere bekkasin-skrab. Derudover er der oprenset ynglevandhuller til gavn for grønbroget tudse. Der er etableret rørbroer og træbroer således at lodsejerne fortsat kan færdes i området og tilse de dyr, der sørger for den vigtige naturpleje af strandengene.
 • Projektet er finansieret af EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og af Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

Etablering af naturlige vandstandsforhold ved Gl. Oremandsgård og Kragevig Enghave (Jnr. 16-0330801)

 • Vi har i perioden 2017-2019 i samarbejde med Oremandsgaard Gods og Sandvig Kohave I/S gennemført et naturgenopretningsprojekt på knap 70 hektar.
 • Projektet er beliggende på engene omkring Gl. Oremandsgaard og Kragevig Enghave.
 • Projektet har følgende formål:
  • At genskabe naturlig hydrologi i Natura 2000 område nr. 168, ”Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund”.
  • At genskabe den naturlige hydrauliske forbindelse mellem to vandløb og de vandløbsnære arealer.
  • At forbedre tilstanden og opnå gunstig bevaringsstatus samt øge arealet af de eksisterende habitatnaturtyper rigkær og strandeng.
 • I forbindelse med projektet er der genskabt naturlige vandstandsforhold på engene ved at genslynge Langerødsbæk og Stenshave Bæk og ved at bryde dræn og lukke grøfter. Herved er der skabt forårs-oversvømmede enge til glæde for fugle, planter og padder i området.
 • Projektet blev indviet den 10. maj 2019 af udvalgsformand Else-Marie Langballe Sørensen.
 • Projektet er finansieret af EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og af Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

Nye levesteder til klokkefrø, strandtudse, grønbroget tudse, løgfrø og markfirben på Knudshoved Odde og Svinø (Jnr. 32318-16-0253)

Forundersøgelse af naturlige vandstandsforhold på Hyltemade i Vordingborg Kommune (Jnr. 15-0270531)

 • Vi gennemfører i perioden 1. juni 2015 – 31. maj 2017 en forundersøgelse af mulighederne for at etablere naturlig hydrologi på strandengene ved Hyltemade
 • Forundersøgelsen er en del implementering af Natura 2000-handleplan nr. 169 ”Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde”.
 • Formålet med undersøgelsen er, at få undersøgt biologiske og tekniske forhold i projektområdet med henblik på at kunne vurdere om og hvorledes naturlig hydrologi, kan medvirke til at sikre naturtyperne i området.
 • Derudover er der lavet en ejendomsmæssig forundersøgelse, der orienterer lodsejerne om projektet og indhenter oplysninger om lodsejernes holdning til at realisere de foreslåede tiltag.
 • Projektet er finansieret af EU og af Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Læs mere på EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Forundersøgelse af naturlig hydrologi – Busemarke Mose (jnr. 15-0270763)

 • Vi gennemfører i perioden 1. juni 2015 – 1. juni 2017 en forundersøgelse af mulighederne for at etablere naturlig hydrologi i Busemarke Mose
 • Forundersøgelsen er en del implementering af Natura 2000-handleplan nr. 183 ”Busemarke Mose og Råby sø”.
 • Formålet med undersøgelsen er, at få undersøgt biologiske og tekniske forhold i projektområdet med henblik på at kunne vurdere om og hvorledes naturlig hydrologi, kan medvirke til at sikre naturtyperne i området.
 • Derudover er der lavet en ejendomsmæssig forundersøgelse, der orienterer lodsejerne om projektet og indhenter oplysninger om lodsejernes holdning til at realisere de foreslåede tiltag.
 • Projektet er finansieret af EU og af Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Læs mere på EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Stort projekt for sjældne padder og krybdyr

 • Vi har fra 2013 til 2015 gennemført et stor projekt for sjældne padder og krybdyr
 • Projektet har haft fokus på at skabe nye levesteder og spredningsmuligheder for de sjældne klokkefrøer, løvfrøer og markfirben.
 • Tilsammen fremmer projektet en sammenhængende korridor gennem det sydligste Sjælland, hvor de tidligere små, isolerede padde- og krybdyrbestande kan få kontakt med hinanden.
 • Projektet har bestået i nygravning af 25 yngledamme, etablering af 7,5 kilometer hegn for at sikre afgræsning omkring vandhullerne samt etablering af et stort antal solbeskinnede leve- og ynglesteder for markfirben.
 • En del af projektet er gennemført på bynære lokaliteter, hvor offentligheden har adgang og hvor publikum på nærmeste hold vil kunne følge den positive udvikling på naturen i projektområderne.
 • Der er på disse steder sikret gode adgangsforhold, ligesom der på skilte informeres om projektet. På skiltene er der QR-koder, så det er muligt på en smartphone at lytte til det kor af klokkefrøer og løvfrøer, som vi forventer på arealerne.
 • Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Vordingborg Kommune og en række private lodsejere,
 • Projektet er finansieret med støtte fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.
 • Se film om projekter
 • Læs projektrapport
 • Se skiltetekst

Genetablering af naturplejen på 2 arealer ved Kostræde Banker

 • Vi har fra juni 2014 til maj 2015, i samarbejde med lodsejerne, genoptaget naturplejen på 2 naturarealer ved Kostræde Banker.
  1. Kviemarken der er naturtyperne strandeng og rigkær. Efter flere års ophør kvægafgræsses arealet nu igen til glæde for flora og fauna. Den lokale grundejerforening, der også ejer arealet, har dannet et kogræsserlaug, der har ansvaret for afgræsningen.
  2. Kostræde Banke der er naturtypen overdrev. En lokal hesteejer har nu ansvaret for at arealer helårsgræsses. Afgræsningen vil især have en gavnlig effekt på de plante- og insektarter, der er knyttet til overdrevet.
 • Vi har finansieret at begge arealer er blevet ryddet helt eller delvist for træer og buske.
 • Udgiften til de 2 nyopsatte hegn, el- og vandforsyning samt fangfold er finansieret af EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og af Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. 

Økologisk Arealtilskud

 • Kommunen har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive sine landbrugsarealer økologisk.
 • Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet.
 • Tilskuddet har medført, at kommunen har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på landbrugsarealerne og sælge økologisk producerede fødevarer.