Spring til indhold

Hegnssyn

Hegnssynet er et uvildigt nævn, hvor medlemmerne er udpeget af kommunalbestyrelsen. I Vordingborg Kommune er der to nævn. Hegnssyn 1 dækker Møn- og Langebækområdet, og Hegnssyn 2 dækker Præstø- og Vordingborgområdet.

 • Hvis du og din nabo er uenige om f.eks. rejsning af nyt hegn, ændring af hegn eller hegnets vedligeholdelse, og hvis I ikke selv kan finde en løsning, kan du anmode Hegnssynet om et hegnssyn.
 • Du skal altid indgive en skriftlig anmodning om et hegnssyn. Det er vigtigt, at du giver en præcis beskrivelse af det, du ønsker at opnå via hegnssynet. Når anmodningen er modtaget, bliver begge parter indkaldt til hegnssyn. Prisen for et hegnssyn er 1897 kr. Denne omkostning fordeles af Hegnssynet.

Anmod om hegnssyn

Hvilke sager skal Hegnssynet behandle

Hegnssynet behandler ikke alle typer af sager. Hegnssynet behandler kun sager om hegn, der står i ejendomsskel og egne hegn, dvs. hegn der står helt på egen grund langs ejendomsskellet og ikke længere væk fra skellinjen end 1.75 m.

Derudover kan Hegnssynet behandle sager om grene, der er til gene for færdsel på naboejendommen, eller som er farlige for naboejendommen, samt grene fra skov.

Hegnssynet afgør ikke skelsager. Er du og din nabo i tvivl om, hvor skellet ligger, skal I bestille en landinspektør til at lave skelforretning.

Træer

Hegnssynet kan ikke behandle sager om enkeltstående træer, trærækker og anden beplantning ved ejendomsskel, som ikke har hegnsfunktion, dvs. ikke er eget hegn eller fælleshegn. Her gælder naborettens almindelige uskrevne regler, som afgøres ved domstolene. Ved bedømmelse af om en trærække har hegnsfunktion, skal i hvert fald følgende betingelser være opfyldt:

  • Træerne skal være sammenvoksede.
  • Træerne skal have sidegrene, der danner afgrænsning ved jordoverfladen.
  • Træernes antal skal i almindelighed være mindst 4.
  • Træerne skal være af samme slags eller have ensartet præg.
  • Træerne skal stå i hele skellets længde eller dog en væsentlig del af skellets længde.
  • Stammernes afstand til skel må ikke overstige 1,75 m.

Yderligere information om hegnssynsloven kan findes på Hegnsloven eller på Hegnsyn.