Spring til indhold

Vordingborg By

Vordingborg bymidte gennemgår i disse år flere kvalitetsløft, hvor forskellige initiativer forbedrer byens rum, sammenhænge og rekreative kvaliteter.

Byforum Vordingborg

Som en del af forsøgsprojektet Områdefornyelsen De Røde Løbere 2016 – 2018, blev der arbejdet med etableringen af et Byforum Vordingborg.

Det frivilligt baserede Byforum Vordingborg blev igangsat med en bylivskonference i oktober 2016. Sidenhen er der afholdt to årlige stormøder samt en række sekretariatsmøder/styregruppemøder. Sekretariatet for Byforum har evalueret Byforum, rammerne og organiseringen i august måned 2019, efter De Røde Løberes projektperiode er afsluttet.

Se hvad der sker på Byforum Vordingborg

Strategiplan for bymidten i Vordingborg

Regeringen nedsatte i august 2020 et såkaldt partnerskab for levende bymidter, som har sat fokus på at fastholde og understøtte levende bymidter i mindre og mellemstore byer.

Partnerskabet for levende bymidter kom i 2021 med en række anbefalinger til indsatser, samt en værktøjskasse med konkrete greb og redskaber til arbejdet med bymidteudvikling, hvor én af anbefalingerne er, at der bør udarbejdes en udviklingsplan og helhedsorienteret strategi for bymidten.

Vordingborg By blev samme år udvalgt som testby i Partnerskabet for levende Bymidter, hvor ét af de vigtige resultater af deltagelsen i testbyforløbet, er udarbejdelsen af bymidtestrategien "Strategiplan for bymidten i Vordingborg - Midt i Mødestaden”.

Strategiplan for bymidten i Vordingborg - Midt i Mødestaden

Strategien blev i marts 2023 politisk godkendt og herefter offentliggjort. Med kendskabet til og udbredelsen af strategiens indhold og budskaber er håbet, at det vil have en positiv effekt på den fortsatte udvikling af bymidten i Vordingborg – til et mere levende og attraktivt sted at mødes.

Bymidtestrategien er udarbejdet i samarbejde med bymidtesamarbejdet Byforum Vordingborg og en tværfaglig projektgruppe i Vordingborg Kommune, samt på baggrund af værdifulde input fra byens borgere. Dette for at sikre det langsigtede medejerskab af alle byens parter.

Bymidtestrategien bliver desuden indarbejdet som en del af en ny og revideret helhedsplan for Vordingborg By, som aktuelt er under udarbejdelse.

Se mere om Testby i Partnerskab for levende bymidter

Udviklingsplaner Nordhavnen

Billede af Vordingborg Nordhavn

Kommunalbestyrelsen har den 18. december 2019 godkendt en udviklingsplan for Nordhavnen i Vordingborg. Og den 29. januar 2020 har kommunalbestyrelsen nu også besluttet at udviklingsplanen skal skydes i gang med en legeplads ”Vandpladsen for leg og læring” ved indgangen til Nordhavnen som åbningstræk. Dette åbningstræk er sat til at blive gennemført i 2020-21.

Formålet med udviklingsplanen er:

 1. At skabe gode rammer og faciliteter for vandsport, -aktiviteter og oplevelser ved og i vandet
 2. Med udgangspunkt i områdets potentialer og særkender, at udvikle havneområdet til aktive byrum med fokus på arkitektur og kunst og at binde havn og by sammen
 3. Klimasikring - at håndtere udfordringer med stigende vandstand og oversvømmelser

Idéen med udviklingsplanen har altså blandt andet været at styrke synergien mellem byens liv og lystbådehavnens aktiviteter til gavn for borgere, turister og byens handelsliv og samtidig anvise veje til at håndtere udfordringer med stigende vandstand og oversvømmelser som følge af klimaforandringer. Arbejdet har derfor haft et dobbelt sigte; at sikre mod og håndtere oversvømmelser på en måde, der samtidig kan skabe merværdi gennem konkrete klimasikringstiltag.

Udviklingsplanen sætter de overordnede, konceptuelle rammer for fremtidens havn. Den skal ikke læses som en færdig opskrift, men som et fælles grundlag for at borgere, foreninger, erhvervsdrivende og kommune sammen kan udvikle havnen.

Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde og dialog med byens parter og borgere, som har kunne komme med viden, idéer og bemærkninger på flere måder i processen:

 • et partsmøde
 • to byværksteder,
 • på en til formålet oprettet dialogportal,
 • ved at møde op på projektkontoret en torsdag i tidsrummet kl. 14-17, for at snakke med kommunens projektleder
 • I den formelle høring fra den 20. september - 1. november 2019 samt på borgermødet den 24. oktober 2019.

Du kan læse om arbejdet med udviklingsplanen på portalen By og Vand

Læs vedtagne Udviklingsplan for Nordhavnen

Læs om åbningstrækket

Byudvikling på Stationsområdet

Udvikling af området udspringer af kommunens visioner om:

 • At udvikling skabes i samarbejde med byens parter og ildsjæle
 • At skabe et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø
 • At udnytte den nye Femernforbindelse, der betyder, at Vordingborg Kommune rykker tæt på arbejdspladser, uddannelser og kulturtilbud i storbyerne København, Hamborg og Berlin.
 • At skabe et blomstrende erhvervsliv.

I projektet indgår

 • Udvikling af stationsbygningen som et nyt mødested med fortrinsret for ungdomsrelaterede foreninger, for de uddannelsessøgende i form af en Campus cafe og for unge nystartede virksomheder. Et hus der kan fungere som demokratisk værksted for byens unge. Ideen er udsprunget fra et elevprojekt, hvor der peger på mulighederne i at flytte undervisning og ”efter skole” -aktiviteter ud i ”byen”, frem for at isolere sig på skolen og i hjemmet. Der ønskes et hus, der realiserer visionen om Vordingborg som en attraktiv uddannelsesby, og er med til at synliggøre aktiviteter, initiativer – nye virksomheder og attraktioner både i Vordingborg by og i kommunen som helhed.

  Det er et mål, at huset også skal også give plads til nystartede virksomheder, der vokser ud af spirepladser i det lokale erhvervsvæksthus. Her skal kunne etableres kontorfællesskaber og de nystartede virksomheder skal være med til at inspirere de unge til, hvordan man kan realisere drømme og ambitioner.

  Huset skal også være et sted, hvor man mens man venter på bussen – kan orientere sig om aktiviteter og initiativer i byen og i kommunen. Erhverv og foreninger kan orientere om aktiviteter og her kan man få et overblik over attraktioner i byen såvel som i kommunen.

 • At udvikle stationsområdet med starten af byens Algade som porten til Vordingborg – med nye byrum til ophold og mulighed for udfoldelse, med anlæg der skal understøtte Vordingborg som en by, der er attraktiv for de unge, at besøge og opholde sig i. Byrum, der relaterer sig til ungdomskulturen.

  Se skitser til de nye offentlige uderum, og send gerne kommentarer til skitser og planer til tekpost@vordingborg.dk, mærk mail stationsområdet

Baggrund for projektet

Banedanmarks opgradering af jernbanestrækningen fra Femern Bælt-forbindelsen til Ringsted, har stor indflydelse på områdets funktion og omkringliggende arealer. Bl.a. etableringen af den ny vejbro på Ny Næstvedvej og Stationsbygningens anvendelse i fremtiden.

Der arbejdes på et udviklingsprojekt, hvori nybyggeri i overensstemmelse med den nye lokalplan indgår og hvor man tager hånd om de forandringer, som er i gang på Stationsområdet.

Projektet indgår som led i en dynamisk proces omkring en strategisk plan for Vordingborg by. Projektet viderefører områdefornyelsen ”De Røde løbere” og medvirker til realisering af ”Helhedsplan for Vordingborg By” udarbejdet i 2013.

Projektet støttes af Realdania og indgår i Realdaniaprojektet – Gang i Hovedgaden

De Røde Løbere

 • Forbinder, styrker og viser byens liv frem i et netværk imellem sociale og kulturelle knudepunkter. Byledelsen aktiverer på samme måde byens parter, brugere og eksperter og skaber forbindelsen imellem dem.
 • De Røde Løbere skal skabe en dynamisk by der løbende udvikles - i fællesskab. En spændende handels-, kultur- og uddannelsesby, en forsknings- og vidensby, en by med liv og engagement i konstant bevægelse.

Byfornyelsesforsøgsprojekter i butiksgader og bymidter under pres:

Download

Idékatalog De Røde Løbere 3.0

Uddannelsesruten De Røde Løbere

Projektet De Røde Løbere (pdf af hjemmesiden )

Helhedsplan Vordingborg by

 • Helhedsplanen består af en overordnet vision for udviklingen af Vordingborg by.

Læs Helhedsplan Vordingborg By