Spring til indhold

Erhvervsaffald

Du kan også finde oplysninger om håndtering af erhvervsaffald hos vores affaldsselskab, Affaldplus.

Byggeaffald skal anmeldes før arbejdet begynder

 • Byggeaffald skal anmeldes 14 dage før arbejdet begynder i følgende tilfælde:
  • Nedrivning, renovering og vedligehold, når arbejdet vil frembringe mere end 1 ton byggeaffald.
  • Udskiftning af termoruder, der kan være produceret i perioden 1950 -1977 – uanset mængden af affald.
 • Det er bygherren, der er ansvarlig for anmeldelsen.
 • Reglerne gælder, uanset om bygherren er privat eller professionel.
 • Byggeaffaldet skal anmeldes uanset hvem, der udfører arbejdet.
 • Kræver arbejdet byggetilladelse eller nedrivningstilladelse, skal anmeldelse af affaldet ske sammen med ansøgningen om tilladelsen.
 • Inden anmeldelse skal det undersøges/screenes, om der kan have været brugt problematiske stoffer som fx PCB, tungmetaller, asbest, klorparaffiner og PAH’er i det, der bliver til byggeaffald.
 • Er det tilfældet, skal det kortlægges, hvilke stoffer der er tale om og i hvilke koncentrationer.
 • Kortlægningen skal vedlægges anmeldelsen.
 • Der er flere krav til indhold i anmeldelsen i Affaldsbekendtgørelsens § 68-76 og bilag 7.
 • Der gælder et tilsvarende krav for anlægsaffald.
 • Sådan sorterer du dit byggeaffald har vi samlet information om, hvordan du kan sortere dit byggeaffald, så mest muligt kan genbruges og genanvendes.
 • Vi har i samarbejde med de øvrige kommuner i AffaldPlus udarbejdet principper for klassificering af bygge- og anlægsaffald.
 • Læs vores principper for klassificering af bygge- og anlægsaffald.
 • Al anmeldelse af bygge- og anlægsaffald skal ske i selvbetjeningsløsningen, bygningsaffald.dk.
 • Man kan tilgå bygningsaffald.dk direkte eller via Byg og Miljø

Anmeld byggeaffald i bygningsaffald.dk

Anmeld byggeaffald via Byg og Miljø

Mere information om sortering og anmeldelse af byggeaffald

Virksomheders brug af genbrugspladser

 • Virksomheder kan frit vælge at benytte alle genbrugspladser i Danmark.
 • Ejerne af genbrugspladserne fastsætter gebyret for benyttelsen.

Gebyr:

 • Det er AffaldPlus, der ejer og driver genbrugspladserne i Vordingborg Kommune.
 • Virksomheder skal i 2022 betale 177 kr. + moms ved hvert besøg på en genbrugsplads og yderligere for aflevering af farligt affald.
 • Se affaldsgebyrer for aflevering af farligt affald i 2022.
 • Priserne er ens på alle genbrugspladser i Affaldplus’ område.
 • Du kan oprette dig som pluskunde på genbrugspladsen.
 • Det er gratis.
 • Med oprettelsen opnår du og din virksomhed en lang række fordele i hverdagen.
 • Læs mere om pluskundeordningen.

Dagrenovation for erhverv

 • Virksomheder skal kildesortere deres affald og sikre at væsentlige dele af virksomhedens sorterede affald forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til endelig materialenyttiggørelse.
 • Kommunen må ikke indsamle sorteret genanvendeligt affald fra erhverv. Derfor har virksomheder kun mulighed for at få hentet dagrenovation og fx ikke pap eller madaffald via de kommunale ordninger.
 • Dagrenovationen må indeholde mindre mængder forbrændingsegnet affald.
 • Alle virksomheder har mulighed for at tilmelde sig kommunal indsamling af dagrenovation.
 • Tilmelding sker ved henvendelse til Affaldsgruppen.
 • Se gebyrerne for 2022
 • Reglerne for afhentning af dagrenovationslignende affald fra erhverv er beskrevet i Regulativet for erhvervsaffald i §10.

Regler for erhvervsaffald