Spring til indhold

Indsatser

Vordingborg Kommune har med sin DK2020-klimaplan igangsat en række konkrete tiltag i forhold til, hvordan kommunen skel tilpasses klimaforandringer, samt en lang række tiltag i forhold til reduktion af drivhusgasser. Indsatserne favner bredt, og rummer indsatser i forhold til transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og ejendomme. Planens indsatskatalog beskriver de konkrete tiltag, som Vordingborg Kommune har forpligtet sig til at arbejde for de kommende år.

De beskrevne indsatser er ikke tilstrækkelige i forhold til de opstillede målsætninger, hvorfor der er behov for yderligere tiltag i perioden frem mod 2030 og 2050 jf. mankoen på nedenstående graf.

Graf der viser fremskrivning uden indsats (sort linje), fremskrivning med indsats (orange linje), målsætning (grøn stiplet linje).

Fremskrivning uden indsats (sort linje), fremskrivning med indsats (orange linje), målsætning (grøn stiplet linje).

Udledningerne er falder meget de seneste år (2022 og 2023), hvilket primært skyldes etableringen af biogasanlæg ved Køng Mose og det 123 ha. store solcelleanlæg i Barmosen, som er betydelige bidrag til den grønne omstilling af Vordingborg Kommune.

Det skal bemærkes, at landbruget fylder meget i Vordingborg Kommune, og statens indsatskatalog i forhold til landbrugssektoren ikke er indregnet. Ændringer i landbrugssektoren er et område, som kommunen ikke har den store indflydelse på, hvorfor statslige landbrugsaftaler forventes at bidrage med ca. halvdelen af den manglende reduktion.

Energiforsyning

Tabel der viser hvad indsatserne for energiområdet omfatter
Energi-
forsyning
Kommunen
som
virksomhed
Kommunen, som ejer af forsynings-selskaber Kommunen som myndighed Kommunen, som facilitator, formidler,
partner mv.


Målsætning:
CO2-neutralitet 2030

E1: Udfasning af fossilt brændsel i kommunale bygninger.

E2: 2% årlig reduktion i energiforbruget
fra el og varme.

E3: CO2-neutralitet i Vordingborg Fjernvarme.

E4: Udvidelse af Vordingborg Fjernvarme.

E5: Nye fjernvarmeområder.

E6: Udarbejdelse af ny Strategisk Energiplan (Varmeplan).

E7: Afvikling af oliefyr gennem byfornyelse.

E8: Planlægning for VE-anlæg (solceller og vindmøller).

E9: Partnerskabsaftaler med energiproducenter.

E10: Formidling og kampagner.

E11: Borgerinddragelse om planlægning for store VE-anlæg

Tabel over indsatser i forhold til energiforsyning

Læs nærmere beskrivelse af de enkelte indsatser i klimaplanen.

Transport

Tabel der viser hvad indsatserne for transportområdet omfatter.
Transport

Kommunen, som virksomhed

Kommunen, som ejer af forsynings-selskaber Kommunen, som myndighed Kommunen, som facilitator, formid-ler, partner mv.

 

Målsætning:
25% reduktion i 2030 i forhold til 1990.

CO2-neutralitet 2050

T1: Omstilling af de kommunale køretøjer.

T2: Etablering af ladestandere ved kommunale bygninger.

T3: Reduktion af CO2-udledning fra den kollektive transport.

T4: Reduktion af CO2-udledningen fra affaldsindsamling.

 

T5: Omstilling af kommunale kørselsordninger (Skolebuskørsel mv.).

T6: Udbud af ladestandere på kommunalt ejerede arealer.

T7: Planlægning for PtX-virksomheder på Vordingborg Havn.

T8: Udarbejdelse af mobilitetsplan

T9: Formidle kampagner om grøn mobilitet mv. overfor borgere

T10: Lokal anvendelse af biobrændsel fra lokale PtX-virksomheder.

Tabel over indsatser på transportområdet

Læs nærmere beskrivelse af de enkelte indsatser i klimaplanen.

Landbrug/Arealanvendelse

Tabel der viser hvad indsatserne for landbrugsområdet omfatter.
Landbrug og arealanvendelse Kommunen, som virksomhed Kommunen, som ejer af forsynings-selskaber Kommunen, som myndighed Kommunen, som facilitator, formid-ler, partner mv.

 

Målsætning:
65% reduktion i 2030 i forhold til 1990.

CO2-neutralitet 2050
L1: Omlægning af kommunalt ejede arealer. Ingen

L2: Revision af kommuneplanen og arealanvendelse.

L3: Omlægning af kulstofrige lavbundsarealer.

L4: Ny natur og skovrejsning.

L5: Formidle kampagner om grøn omstilling mv. overfor landbruget

L6: Tiltrækning af ”grønne” virksomheder.

Tabel over indsatser på landbrugsområdet

Læs nærmere beskrivelse af de enkelte indsatser i klimaplanen.

Supplerende indsatser

Tabel der viser supplerende indsatser
Supplerende indsatser Kommunen, som virksomhed Kommunen, som ejer af forsynings-selskaber Kommunen, som myndighed Kommunen, som facilitator, formid-ler, partner mv.
 

S1: Vild med vilje.

S2: Bæredygtigt byggeri.

S3: Affaldssortering og håndtering.

S4: Grøn Pulje til klimatiltag.

S5: Projektet Plan22+: grøn omstilling gennem lokalplanlægning.

S6: Indgå i samarbejdet ”grøn omstilling Sjælland”.

S7: Udbredelse af arbejdet med udnævnelsen som biosfærereservat.

Tabel over supplerende indsatser

Læs nærmere beskrivelse af de enkelte indsatser i klimaplanen.

Klimatilpasning

Klimatilpasning handler om at kunne håndtere konsekvenserne af et foranderligt klima. Det kan f.eks. ske gennem ændret arealanvendelse, hvor oversvømmelses-truede arealer friholdes for boliger og offentlige bygninger. Eksisterende bebyggelser og arealer sikres med diger og andre oversvømmelsessikringer.

Indsatserne håndteres gennem en lang række sektorplaner. Disse planer består dels af forebyggende indsatser i forhold til beskyttelse af eksisterende værdier, og dels indsatser, som sikrer, at der ikke etableres nye samfundsmæssige værdier, som forudsætter beskyttelse mod oversvømmelse.

Den nye klimaplan rummer en oversigt og kort beskrivelse af de enkelte sektorplaner, hvori klimaforandringerne forsøges håndteret.