Spring til indhold

Klima

DK2020-Klimaplan godkendt

Som det første land i verden har tæt på samtlige kommuner i Danmark sat de grønne ambitioner på et tårnhøjt niveau – og går nu efter at opfylde de ambitiøse mål i Parisaftalen. Vejen derhen hedder en topambitiøs, lokal klimahandlingsplan, som Vordingborg Kommune nu har fået godkendt udviklet med støtte fra Realdania, KL og landets fem regioner.

På Kommunalbestyrelsesmødet 21. september 2022 blev DK2020-Klimaplanen vedtaget og nu efterfølgende godkendt hos C40. Med godkendelsen forpligtiger Vordingborg Kommune sig til at arbejde for realisering af planen, samt fremadrettet revidere den hvert 4 år.

I klimaplanen er der udpeget konkrete tiltag på hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringer. Det særlige ved klimaplanen, er, at alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning skal håndteres. Det er blandt andet transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og ejendomme. Som en del af klimaplanen er der udarbejdet et indsatskatalog, der beskriver de konkrete tiltag Vordingborg Kommune har forpligtet sig til at arbejde for. Se selve planen.

Drop oliefyret for klimaets skyld

Mulighederne for at vælge en mere klimavenlig opvarmning er mange, så skift til fjernvarme, varmepumpe eller anden miljøvenlig varmekilde.
Find inspiration sparenergi.dk

Husk af få registreret udskiftningen af varmekilden

Hvis du skifter varmeforsyning, skal du give besked til kommunen, så det kan blive rettet i BBR. Det er vigtigt, at det er de korrekte oplysninger i BBR, da dette også har indflydelse på din el-pris, hvis du har varmepumpe som primær energikilde.

Husk olietanken

Hvis du ikke ikke længere skal bruge din olietank, så skal den sløjfes. Læs mere her.
Husk at anmelde sløjfningen til kommunen. Anmeldelsen skal ske via Byg & Miljø

Reduktion af drivhusgasser (CO2-reduktion)

CO2-reduktion handler om at medvirke til at nedsætte udslippet af drivhusgasser, som er årsagen til klimaforandringerne. Det kan f.eks. ske gennem reduktion af energiforbrug, udskiftning af energikilder til vedvarende energi og nedsætte behovet for biltrafik.

Det overordnede mål for os er at nedbringe CO2-udledningen med 20% i 2020. Vi har gennem to aftaler forpligtiget os til at arbejde aktivt for at opnå disse mål:

 • Klimakommune - Aftale med Danmarks Naturfredningsforening
 • Borgmesterpagten – Aftale med EU

Tilpasning til det ændrede klima (Klimatilpasning)

Klimatilpasning handler om at kunne håndtere konsekvenserne af et foranderligt klima. Det kan f.eks. ske gennem ændret arealanvendelse, hvor oversvømmelses-truede arealer friholdes for boliger og offentlige bygninger. Eksisterende bebyggelser og arealer sikres med diger og andre oversvømmelsessikringer.

Vi arbejder aktivt med konkrete projekter, der skal bidrage til at afbøde konsekvenserne af det ændrede klima.

Vores strategier og handleplaner for CO2-reduktion og Klimatilpasning kan ses i kolonnen til højre.

Klimakommune

Vordingborg Kommune indgik i 2009 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om reduktion af CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed. Læs mere om DN’s klimakommuneaftale på www.klimakommuner.dk.

Kommunen har forpligtet sig til at reducere CO2-udslippet med 2% årligt indtil 2025. Kommunens forbrug og CO2-udslip registreres i forhold til:

 • Opvarmning
 • El-forbrug
 • Kørsel
 • Gadebelysning

Status 2019

Der er på baggrund af aftalen med DN foretaget registrering af forbrug og CO2-udslip siden 2008.

Vores samlede energiforbrug udgjorde i 2008 42.000.000 kWh, hvor 66% af forbruget gik til opvarmning af kommunens bygninger. Siden er der gjort en stor indsats for at nedbringe varmeforbruget, hvilket har ført til at det samlede energiforbrug er reduceret til 30.000.000 kWh i 2018, og varmeforbruget nu kun udgør 59%.
Graf der viser energiforbrug fra 2008 til 2018

På nationalt plan er det målet at udfase olie og naturgas i 2035, hvilket også afspejles i Vordingborg Kommunes indsats. Olie er den opvarmningskilde med det største CO2-udslip, og vi har siden 2008 mere end halveret forbruget af olie. I Vordingborg Kommune er et par oliefyr er erstattet af af store luft-vand varmepumper, hvilket giver en stor reduktion i CO2-udslippet, og samtidig giver det en god besparelse på varmeregningen. Læs mere om varmepumper her.

CO2-udslippet fra opvarmning udgør en mindre andel af det samlede udslip, idet den primære kilde til opvarmning er fjernvarme, som i Vordingborg, Stege og Lendemarke er CO2-neutral. El-forbruget er en stor kilde til CO2-udslip fra kommunens virksomhed.
Graf der viser CO2 udledning fra 2008 frem til 2018

Det ses af figuren, at CO2-udslippet fra el er faldet markant siden 2008. Faldet hænger ikke kun sammen med et mindsket forbrug. Den primære årsag til reduktionen er, at udslippet af CO2 pr. kWh i Danmark er reduceret markant. Dette skyldes, at vedvarende energikilder (vindmøllestrøm, solceller og strøm fra vandkraftværker i Sverige) udgør en stadig større andel af strømmen i det danske el-net.

I forhold til reduktionsmålet på 2% årligt er vi langt foran. Dette ændrer dog ikke på den fremtidige indsats, hvor der fortsat bliver arbejdet på at reducere kommunens CO2-udslip.

De kommende års arbejde bliver meget synlig, idet det blandt andet omfatter udskiftning af gadebelysningen. Der installeres LED-pærer, hvilket forventes at reducere forbruget til gadebelysning med ca. 80%. Se mere om LED-pærer her.

Opgørelsen for forbrug og CO2-udslippet fra 2008 og frem foreligger i excel-regnearket i kolonnen til højre.

Borgmesterpagt

Vi indgik i 2010 en aftale med EU om reduktion af CO2-udledningen fra kommunens geografiske område. Aftalen omfatter alle udledninger fra opvarmning, el-forbrug, transport mv.. Læs mere om EU’s borgmesterpagt.

Vi har forpligtiget os til at reducere CO2-udslippet med 20% i 2020. Udslippet omfatter:

 • Opvarmning (kommunal, privat og erhverv)
 • El-forbrug (kommunalt, privat og erhverv)
 • Transport (privat bilisme, offentlig transport mv.)
 • Landbrug (dyr og arealanvendelse)
 • Vedvarende energiproduktion (El fra solceller og vindmøller)

Der arbejdes på tre niveauer i forhold til at nedbringe den samlede CO2-udledning:

 • Kommunen som virksomhed
 • Kommunal planlægning
 • Oplysningsvirksomhed

Kommunen som virksomhed

Kommunal planlægning

Det er især gennem planlægningen for vindmøller, fjernvarme, solceller og nybyggeri, at vi kan understøtte initiativer i forhold til nedbringelse af CO2-udledningen.

De sidste par år er der taget mange større initiativer, hvor vi har understøttet projekterne gennem planlægningen:

 • Grundvandsvarmepumpe til Præstø Fjernvarme
 • Træpillekedel til Præstø Fjernvarme
 • Udvidelse af Vordingborg Fjernvarme - Iselinge udstykningen
 • Udvidelse af Vordingborg Fjernvarme - Kastrup/Ndr. Vindinge
 • 3 ha. solcelleanlæg ved Damsholte
 • 6 ha. solvarmeanlæg til Stege Fjernvarme
 • 1½ ha. solvarmeanlæg til Lendemarke Fjernvarme
 • Udvidelse af Vordingborg Fjernvarme - Ørslev

Flere af anlæggende er etableret, og de øvrige er under vejs. Det forventes, at der de kommende år kommer flere større initiativer, som kan bidrage til nedbringelse af CO2-udslippet. Se mere under ”Fremtidig varmeforsyning”.

Oplysningsvirksomhed

Vi udgiver løbende informationsmateriale til borgere og virksomheder om muligheder for anvendelse af vedvarende energi og vejledning til ansøgninger. Se under ”Hvad kan du selv gøre?”.

Status 2018

Der er siden aftalen blev indgået i 2010 lavet tre opgørelser for hhv. udgangsåret 2008, status for 2011 og 2015, som findes i kolonnen til højre. Der vil i 2018 blive udarbejdet endnu en statusopførelse for udledningen i 2017, hvorved udviklingen kan følges, og der kan drages nogle konklusioner i forhold til den foreløbige indsats.

Klimatilpasning

Effekterne af klimaændringer med storme, nedbør, varme, tørke, oversvømmelse osv. vil påvirke mange forskellige områder positivt og negativt.

Der er gennemført en kortlægning af hvilke naturområder, kloakker, vandforsyninger, veje, boligområder osv., der vil blive mest på påvirket af effekterne af øgede regnmængder og havvandsstigninger. Denne kortlægning danner grundlag for strategien for klimatilpasning og den tilhørende handleplan, som kan ses i kolonnen til højre.

Selve kortlægningen kan ses i klimaafsnittet i den digitale kommuneplan.

Et væsentligt element i klimatilpasningen er håndtering af spildevand og regnvand. Klimatilpasning er derfor indarbejdet i kommunens spildevandsplan.

Hvad kan du selv gøre

Der er overordnet to tilgange til at nedbringe CO2-udslippet. Du kan enten reducere dit forbrug eller du kan ændre energikilder. I kolonnen til højre har vi samlet lidt gode hjemmesider, som inspiration til hvad du selv kan gøre.

Ændring af energikilde - Opvarmning

Det er specielt i boligopvarmningen, at der er store gevinster at hente ved at ændre energikilden. Udskiftes et oliefyr eller naturgaskedel med en varmepumpe, så er der stadig det samme varmebehov i boligen, men udledningen af CO2 reduceres med 60%.

CO2-mæssigt vil den bedste løsning oftest være fjernvarme, idet fjernvarmeforsyningen i både Vordingborg, Lendemarke og Stege stort set er CO2-neutral, da der her fyres med halm og træ.

Nedsættelse af forbrug - Opvarmning

Tag en sweater på og skru et par grader ned for varmen. Især hvis du har olie- eller gasfyr, er der gevinster at hente for klimaet. Du kan også efterisolere din bolig, hvilket ofte både giver lavere forbrug, men også bidrager med større komfort i boligen.

Få lavet et energitjek af din bolig og hent rådgivning til at prioritere kostbare energibesparelser. Overvej for eksempel at efterisolere eller skifte vinduer, det giver både bedre økonomi og nedsætter CO2-udledningen.

Nedsætte af forbrug – Strøm

Udskift dine pærer med LED-belysning. Der findes efterhånden LED-pærer til udskiftning i alle eksisterende armaturer. I forhold til traditionelle sparepærer giver LED-pærerne et bedre lys og giver en tilsvarende besparelse på elforbruget.

Invester i en elspareskinne, så du undgår den energiforbrugende standby-funktion. Mange produkter er udviklet til at bruge standby-strøm 24 timer om dagen, 7 dage om ugen, for at apparatet kan betjenes hurtigere, når brugeren tænder for det. Det gør standby-strøm til et konstant dræn i forbrugernes tegnebøger, en øget belastning af elnettet og en negativ faktor for miljøet.

Læs mere på de hjemmesider, der findes i kolonnen til højre. Her er der også information om klimatilpasning af din bolig.

Ændring af energikilde/nedsættelse af forbrug - Transport

Et andet sted, hvor det er muligt at ændre energikilden er i transporten, hvor el-biler udleder mindre CO2 pr. kørt kilometer end benzin- og dieselbiler. Den bedste løsning er dog stadig cyklen, som er CO2-neutral transport. Små bilture er de mest miljøbelastende, så vælg cykel eller gåben, hvis du skal til bageren.