Spring til indhold

Målsætninger

Vordingborg Kommune har siden 2010 arbejdet målrettet for reduktion af CO2-udledningen i vores område. Der har samtidig været et stort fokus på tilpasning til klimaforandringerne, hvor der specielt har været arbejdet med konsekvenserne af havvandsstigninger.

Der arbejdes pt. efter Vordingborg Kommunes DK2020-Klimaplan, som kommunalbestyrelsen godkendte d. 21. september 2022. Planen er efterfølgende blevet godkendt hos C40, som er et internationalt samarbejde for realisering af de internationale klimamål, som er defineret i Paris-aftalen.

Forhold til klimatilpasning er planen primært en samling af allerede igangsatte initiativer, som helhedsplaner for havnen, indsatser i spildevandsplanen mv. Læs mere om indsatserne her.

I forhold til CO2-reduktion rummer planen nye målsætninger, som kan læses her på siden, samt en række indsatser som kan læses her.

Der lægges vægt på, at kommunen på mange områder har stor indflydelse på udviklingen, og derfor har et stort ansvar i forhold til at udleve de internationale målsætninger. Det er et ansvar kommunalbestyrelsen gerne påtager sig, hvorfor Vordingborg Kommune har forpligtiget sig til at blive CO2-neutral i 2050.

Klimaplanens målsætninger og indsatser tager udgangspunkt i CO2-udledningen i vores område, som generelt består af udledning fra Energi, Landbrug og Transport, se nedenstående graf.

Diagram der viser kilder til co2 udledning inden for kommunens afgrænsning i 2021Kilder til CO2-udledning inden for kommunens afgrænsning i 2021.

Samlet begrænser målsætningerne på klimaområdet sig ikke til fremme af lokale miljømål i form af CO2-reduktioner. Indsatsen skal ses som et bidrag til den samlede omstilling af Danmark, og klimaindsatsen skal tænkes sammen med udviklingen af Vordingborg Kommune i forhold til bosætning, erhvervsudvikling og arbejdet med Vordingborg Kommune, som et bæredygtigt område i bred forstand.

Målsætninger for kommunen som virksomhed

2% CO2-REDUKTION OM ÅRET

Vordingborg Kommune har formået at realisere en 60% CO2-reduktion fra 2008 til 2020. Hensigten med den årlige målsætninger er, at der skal ske en løbende indsats, hvor man i praksis først er i mål, når der ikke længere sker CO2-udledning.

50% REDUKTION I ENERGIFORBRUGET I 2030

Ud over at fokusere på CO2-udledninger har kommunen ambitioner i forhold til energioptimering og dermed reduktion i selve energiforbruget. Der er i perioden 2008 til 2020 opnået en reduktion på 35%. Ambitionen er 50% reduktion i 2030, og omfatter gadebelysning, el-og varme i kommunale bygninger, samt kørsel.

Målsætninger for kommunen som geografisk område

70% CO2-REDUKTION I 2030

Der er tidligere arbejdet efter en reduktion på 20% i 2020 (i forhold til 2008), hvor resultatet blev en reduktion på 25%. Målsætningen er øget, så den svarer til den statslige ambition på klimaområdet, således 70% i 2030 (i forhold til 1990).

SELVFORSYNING PÅ ENERGIOMRÅDET I 2030

Det har siden 2010 været målet at dække el- og varmeforbruget i hele kommunen med lokalt produceret vedvarende energi. Målsætningen er nu fremrykket fra 2035 til 2030.

65% REDUKTION CO2 FRA AREALANVENDELSE/LANDBRUG I 2030

Der har ikke tidligere været fastsat målsætninger for CO2-udledningen fra arealanvendelse og landbrug. Den nye målsætning om 65% reduktion i 2030 i forhold til 1990 er fastsat med udgangspunkt i statens mest optimistiske fremskrivninger for området. Der er tale om en meget ambitiøs målsætning, da alle initiativer endnu ikke kan defineres. Men da der er tale om den største kilde til CO2-udledning i Vordingborg Kommune er det væsentligt at få denne nedbragt.

25% REDUKTION CO2 PÅ TRANSPORTOMRÅDET I 2030

Der er tale om en ny målsætning på transportområdet, hvor ambitionen lyder på 25% reduktion i 2030 i forhold til 1990. Det skal hertil bemærkes, at udledningerne på transportområdet er steget væsentligt i forhold til udgangsåret 1990, hvorfor de 25% reduktion er en yderst ambitiøs målsætning. Målsætningen ligger således et godt stykke over fremskrivninger af udledningerne på transportområdet.

NETTO-NUL I 2050

Vi ser længere frem og vil have en på netto-nul CO2-udledning i 2050. Dette betyder, at eventuel CO2-udledning i 2050 skal modsvares af CO2-optag lokalt. Med indsatsen i denne klimaplan vil der endnu ikke kunne anvises indsatser i forhold til denne målsætning. Men der vil blive peget på hvilke områder, som skal håndteres i fremtidige klimaplaner gennem endnu ikke kendte teknologier.

Målsætning for Klimatilpasning af Vordingborg Kommune

SIKRING MOD OVERSVØMMELSER

Den overordnede målsætning er at oversvømmelsestruede arealer med væsentlig samfundsøkonomisk værdi inden 2030 er sikret imod oversvømmelse i forhold til 100 års hændelser i scenarier for 2070.

Perspektivet for den hidtidige indsats har været klimafremskrivninger til 2050, men med den nye klimaplan er ambitionsniveauet øget til sikring af kommunen i forhold til 100 års hændelser i 2070 inden 2030. Dette betyder ikke, at der ikke kan ske oversvømmelser i Vordingborg Kommune for alt kan ikke sikres. Med indsatsen fokuseres på beskyttelse af væsentlige samfundsmæssige værdier mod sandsynlige hændelser, hvorfor beskyttelse af samlede boligområder går forud for sikring af enkelte huse. En af de væsentligste kommunale indsatser bliver at sikre, at der ikke skabes nye samfundsmæssige værdier, som er truet af oversvømmelse, samt informere offentligheden om risikoen for oversvømmelser.