Spring til indhold

Rapporter om naturen i kommunen

 • For at bevare og forbedre naturen i kommunen, er det vigtigt, at kende arternes bestande og levesteder.
 • Vi fører derfor jævnligt tilsyn med de sårbare og sjældne arter.
 • På denne side kan du løbende finde kommunale rapporter om registreringer af særlige arter.  
 • God fornøjelse med læsningen – og husk at, hvis du finder en sjælden art i naturen i kommune, er vi altid interesserede i at høre om det.

Flagermus

 • Vi har i 2017-2019 gennemført en undersøgelse af forekomsten af flagermus i kommunen.
 • Formålet er, at få mere viden om de forskellige flagermusarters tilstedeværelse i kommunen.
 • Alle flagermus er strengt beskyttede af EU’s habitatdirektiv. Vi har et særligt ansvar for at beskytte disse arter og derfor er viden om deres forekomst vigtig.
 • Rapporterne dokumenterer, at kommunen er hjemsted for en lang række sjældne arter.
 • Med op mod 12 af Danmarks 17 arter på de bedste lokaliteter er naturen i kommunen af national betydning for sjældne og truede flagermus.
 • Særligt områderne omkring Jungshoved Nor og Præstø Fjord er deciderede hotspots for flagermus.

 • Læs mere om de forskellige arter, deres spændende levevis og forekomst i kommunen. Måske lever der en sjælden art i nærheden af dig?

Rapporter

Krybdyr

MARKFIRBEN I VORDINGBORG KOMMUNE

 • Vi har i årene 2012-2014 gennemført en undersøgelse af forekomsten af markfirben i kommunen.
 • Formålet med undersøgelsen var at få et overblik over hvor og hvor store bestande kommunen har af markfirben.
 • Markfirbenet er truet og beskyttet af EU’s habitatdirektiv.
 • Det betyder, at vi har et særligt ansvar for at passe på denne art – både i forbindelse med almindelig myndighedsadministration, men også ved at skabe nye og forbedre eksisterende levesteder for arten.
 • Undersøgelsen har vist at markfirbenet findes på 75 lokaliteter i kommunen.
 • Kommunale vejkanter udgør levesteder for 23 populationer, hvilket gør vejkanterne til vigtige levesteder og spredningskorridorer for arten. Derudover rummer de gamle overdrev og sydvendte kyster de største bestande.

 • Markfirbenet er en fantastisk smuk art som er værd at gå på opdagelse efter. Nedenstående rapport kan hjælpe dig på vej til at finde de smukke markfirben.

RAPPORT

Rødlister over planter, svampe, insekter og sommerfugle

 • Rødlister er den fælles internationale betegnelse for lister over plante-, dyre- og svampearter, der er blevet vurderet til at være i risiko for at uddø.
 • Danmark har, sammen med de øvrige EU-lande, forpligtet sig til at standse nedgangen i den biologiske mangfoldighed - også kaldet biodiversitet.

SVAMPE

 • Kommunen har et særdeles rigt flor af svampe hvoraf flere hundrede arter er rødlistede.
 • Klinteskoven er rummer Danmarks bedste lokalitet for truede svampe. Her vokser der 133 rødlistede svampe.
 • Rapporten om Rødlistede svampe i Vordingborg Kommune rummer en grundig beskrivelse med foto af en lang række af de vigtigste arter, generelle afsnit om svampenes liv og anbefalinger til forvaltning af arternes levesteder.
 • I rapporten kan du læse om de 54 bedste lokaliteter for vilde svampe i kommunen.

INSEKTER OG SOMMERFUGLE

 • Kommunen rummer en lang række sjældne dag- natsommerfugle og biller.
 • Flere arter har deres eneste levested her i kommunen.
 • Mest kendt er den ikoniske sommerfugl, Sortplettet blåfugl.
 • Første del af rapporten om Rødlistede insekter og sommerfugle om beskriver 17 udvalgte dag- og natsommerfugle arter grundigt og 35 arter mere summarisk.
 • Anden del af rapporten omhandler udvalgte truede og sjældne biller, hvor 22 arter behandles grundigt og 29 arter summarisk.
 • Få viden om de spændende arters udseende, biotopskrav og levevis, forekomst i kommunen og udbredelsen i hele Danmark samt trusler mod arterne og deres bevaringsmålsætning.

PLANTER

 • Rapporten om Rødlistede planter i Vordingborg Kommune rummer en beskrivelse af 105 plantearter, som enten er truede eller som vi har et særligt ansvar for at beskytte.
 • Kommunen rummer nationalt enestående botaniske lokaliteter på primært naturtyperne kalkrige overdrev, kalkrige løvskove og strandenge. En stor del af arterne i rapporten vokser i disse naturtyper.
 • Med 23 orkidé-arter ud af ca. 50 arter i Danmark kan kommunen betegnes Danmarks bedste orkidé-kommune.
 • Særligt skov-orkidèerne Stor Gøgeurt og Horndrager er trækplastre, som hvert år trækker mange besøgende til overdrevene og skovene på Møns Klint.
 • Unesco Biosfæreområde Møn rummer hele 84 ud af de 105 beskrevne plantearter og understreger dermed områdets vigtighed for naturbeskyttelsen. 
 • Rapporten rummer for hver art beskrivelser af artens økologi, forekomst i kommunen og udbredelsen i hele Danmark samt en beskrivelse af forslag til forvaltning for arten.
 • Rapporten er let læseligt og krydret med flotte fotos af arterne. 

Sjældne padder

I kommunen lever 17 ud af Danmarks 19 arter i den danske herpetofauna - padder og krybdyr.

 • Især blandt padderne rummer kommune nationalt vigtige bestande.
 • Klokkefrøen har sine største danske bestande i kommunen, men der er også nationalt og regionalt vigtige bestande af strandtudse, løgfrø og grønbroget tudse.
 • Løvfrøens sidste levesteder på Sjælland fandtes i starten af 1990’erne i kommunen. Løvfrøen har de senere år vist stor fremgang i kommunen.
 • De øvrige arter har små bestande og vi arbejde aktivt for at sikre flere levesteder til disse arter.
 • I dette arbejde er viden om arternes forekomst og bestande afgørende.
 • Derfor undersøger vi årligt kommunens bestande af sårbare og sjældne arter. 

Rapporter

Ynglefugle

Kortlægning af fugle på øer og holme

Nyord Enge

 • Nyord er et af Østdanmarks vigtigste strandengsområder for ynglende engfugle.
 • Bestanden har været talt op i en lang sammenhængende årrække af den lokale ornitolog Niels Peter Andreasen.
 • Optællingerne er vigtige for at kunne følge den langsigtede bestandsudvikling for engfuglene i området.
 • De seneste år har engene grundet målrettet forvaltning oplevet en stor fremgang hos engfuglene.
 • Således har der i 2018 ynglet over 550 par karakteristisk strandengsfugle på Nyord.

RAPPORTER

Stege Jordbassiner

 • Stege jordbassiner er et kommunalt ejet fredet naturområde.
 • De gamle bassiner fra sukkerroe-produktionen rummer et rigt fugleliv med f.eks. tre arter af lappedykkere, svaner, blishøns og ænder.
 • I krattene yngler en lang række småfugle.
 • Fuglebestandene i jordbassinerne har været optalt af den lokale ornitolog Niels Peter Andreasen i en lang årrække. Dette giver en unik mulighed for at følge fuglelivets udvikling i naturområdet.
 • Der yngler ca. 50 forskellige fuglearter med op mod 200 ynglepar.
 • Stege jordbassiner er derfor et rigtig godt sted at kigge på fugle – især fordi du ofte kommer helt tæt på fuglene fra stierne rundt om bassinerne. I rapporterne kan du læse om de forskellige arter i området og deres udbredelse.

RAPPORTER

 Vandrefalk