Spring til indhold

Rapporter om naturen i kommunen

 • For at bevare og forbedre naturen i kommunen, er det vigtigt, at kende arternes bestande og levesteder.
 • Vi fører derfor jævnligt tilsyn med de sårbare og sjældne arter.
 • På denne side kan du løbende finde kommunale rapporter om registreringer af særlige arter.  
 • God fornøjelse med læsningen – og husk at, hvis du finder en sjælden art i naturen i kommune, er vi altid interesserede i at høre om det.

Ynglefugle

Kortlægning af fugle på øer og holme

Nyord Enge

 • Nyord er et af Østdanmarks vigtigste strandengsområder for ynglende engfugle.
 • Bestanden har været talt op i en lang sammenhængende årrække af den lokale ornitolog Niels Peter Andreasen.
 • Optællingerne er vigtige for at kunne følge den langsigtede bestandsudvikling for engfuglene i området.
 • De seneste år har engene grundet målrettet forvaltning oplevet en stor fremgang hos engfuglene.
 • Således har der i 2018 ynglet over 550 par karakteristisk strandengsfugle på Nyord.

RAPPORTER

Stege Jordbassiner

 • Stege jordbassiner er et kommunalt ejet fredet naturområde.
 • De gamle bassiner fra sukkerroe-produktionen rummer et rigt fugleliv med f.eks. tre arter af lappedykkere, svaner, blishøns og ænder.
 • I krattene yngler en lang række småfugle.
 • Fuglebestandene i jordbassinerne har været optalt af den lokale ornitolog Niels Peter Andreasen i en lang årrække. Dette giver en unik mulighed for at følge fuglelivets udvikling i naturområdet.
 • Der yngler ca. 50 forskellige fuglearter med op mod 200 ynglepar.
 • Stege jordbassiner er derfor et rigtig godt sted at kigge på fugle – især fordi du ofte kommer helt tæt på fuglene fra stierne rundt om bassinerne. I rapporterne kan du læse om de forskellige arter i området og deres udbredelse.

RAPPORTER

 Vandrefalk

Sjældne padder

I kommunen lever 17 ud af Danmarks 19 arter i den danske herpetofauna - padder og krybdyr.

 • Især blandt padderne rummer kommune nationalt vigtige bestande.
 • Klokkefrøen har sine største danske bestande i kommunen, men der er også nationalt og regionalt vigtige bestande af strandtudse, løgfrø og grønbroget tudse.
 • Løvfrøens sidste levesteder på Sjælland fandtes i starten af 1990’erne i kommunen. Løvfrøen har de senere år vist stor fremgang i kommunen.
 • De øvrige arter har små bestande og vi arbejde aktivt for at sikre flere levesteder til disse arter.
 • I dette arbejde er viden om arternes forekomst og bestande afgørende.
 • Derfor undersøger vi årligt kommunens bestande af sårbare og sjældne arter. 

Rapporter

Rødlister over planter, svampe, insekter og sommerfugle

 • Rødlister er den fælles internationale betegnelse for lister over plante-, dyre- og svampearter, der er blevet vurderet til at være i risiko for at uddø.
 • Danmark har, sammen med de øvrige EU-lande, forpligtet sig til at standse nedgangen i den biologiske mangfoldighed - også kaldet biodiversitet.

SVAMPE

 • Kommunen har et særdeles rigt flor af svampe hvoraf flere hundrede arter er rødlistede.
 • Klinteskoven er rummer Danmarks bedste lokalitet for truede svampe. Her vokser der 133 rødlistede svampe.
 • Rapporten om Rødlistede svampe i Vordingborg Kommune rummer en grundig beskrivelse med foto af en lang række af de vigtigste arter, generelle afsnit om svampenes liv og anbefalinger til forvaltning af arternes levesteder.
 • I rapporten kan du læse om de 54 bedste lokaliteter for vilde svampe i kommunen.

INSEKTER OG SOMMERFUGLE

 • Kommunen rummer en lang række sjældne dag- natsommerfugle og biller.
 • Flere arter har deres eneste levested her i kommunen.
 • Mest kendt er den ikoniske sommerfugl, Sortplettet blåfugl.
 • Første del af rapporten om Rødlistede insekter og sommerfugle om beskriver 17 udvalgte dag- og natsommerfugle arter grundigt og 35 arter mere summarisk.
 • Anden del af rapporten omhandler udvalgte truede og sjældne biller, hvor 22 arter behandles grundigt og 29 arter summarisk.
 • Få viden om de spændende arters udseende, biotopskrav og levevis, forekomst i kommunen og udbredelsen i hele Danmark samt trusler mod arterne og deres bevaringsmålsætning.

PLANTER

 • Rapporten om Rødlistede planter i Vordingborg Kommune rummer en beskrivelse af 105 plantearter, som enten er truede eller som vi har et særligt ansvar for at beskytte.
 • Kommunen rummer nationalt enestående botaniske lokaliteter på primært naturtyperne kalkrige overdrev, kalkrige løvskove og strandenge. En stor del af arterne i rapporten vokser i disse naturtyper.
 • Med 23 orkidé-arter ud af ca. 50 arter i Danmark kan kommunen betegnes Danmarks bedste orkidé-kommune.
 • Særligt skov-orkidèerne Stor Gøgeurt og Horndrager er trækplastre, som hvert år trækker mange besøgende til overdrevene og skovene på Møns Klint.
 • Unesco Biosfæreområde Møn rummer hele 84 ud af de 105 beskrevne plantearter og understreger dermed områdets vigtighed for naturbeskyttelsen. 
 • Rapporten rummer for hver art beskrivelser af artens økologi, forekomst i kommunen og udbredelsen i hele Danmark samt en beskrivelse af forslag til forvaltning for arten.
 • Rapporten er let læseligt og krydret med flotte fotos af arterne. 

Krybdyr

MARKFIRBEN I VORDINGBORG KOMMUNE

 • Vi har i årene 2012-2014 gennemført en undersøgelse af forekomsten af markfirben i kommunen.
 • Formålet med undersøgelsen var at få et overblik over hvor og hvor store bestande kommunen har af markfirben.
 • Markfirbenet er truet og beskyttet af EU’s habitatdirektiv.
 • Det betyder, at vi har et særligt ansvar for at passe på denne art – både i forbindelse med almindelig myndighedsadministration, men også ved at skabe nye og forbedre eksisterende levesteder for arten.
 • Undersøgelsen har vist at markfirbenet findes på 75 lokaliteter i kommunen.
 • Kommunale vejkanter udgør levesteder for 23 populationer, hvilket gør vejkanterne til vigtige levesteder og spredningskorridorer for arten. Derudover rummer de gamle overdrev og sydvendte kyster de største bestande.

 • Markfirbenet er en fantastisk smuk art som er værd at gå på opdagelse efter. Nedenstående rapport kan hjælpe dig på vej til at finde de smukke markfirben.

RAPPORT

Flagermus

 • Vi har i 2017-2019 gennemført en undersøgelse af forekomsten af flagermus i kommunen.
 • Formålet er, at få mere viden om de forskellige flagermusarters tilstedeværelse i kommunen.
 • Alle flagermus er strengt beskyttede af EU’s habitatdirektiv. Vi har et særligt ansvar for at beskytte disse arter og derfor er viden om deres forekomst vigtig.
 • Rapporterne dokumenterer, at kommunen er hjemsted for en lang række sjældne arter.
 • Med op mod 12 af Danmarks 17 arter på de bedste lokaliteter er naturen i kommunen af national betydning for sjældne og truede flagermus.
 • Særligt områderne omkring Jungshoved Nor og Præstø Fjord er deciderede hotspots for flagermus.

 • Læs mere om de forskellige arter, deres spændende levevis og forekomst i kommunen. Måske lever der en sjælden art i nærheden af dig?

Rapporter