Spring til indhold

Vandløb og dræn

 • Kommunen har 400 km registrerede vandløb, hvoraf de 150 km vandløb er offentlige.
 • Som grundejer har man pligt til at modtage vand fra højereliggende grunde.
 • Hovedparten af de åbne vandløb er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens §3 og har 2 m bræmmer.
 • Kort over vandløb

Vandløb

 • Vandløbslovens omfatter vandløb, grøfter, kanaler, pumpelag og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande samt diger, sluser, broer og andre anlæg i og ved vandløb.
 • Vi har 19 vandløbsoplande. For hvert af de 19 udpegede oplandsområder findes der en vandløbsrepræsentant.
 • Vandløbsrepræsentanterne er udpeget af landbrugsorganisationerne. Formålet med vandløbsrepræsentanter er at fremme dialog mellem grundejere og kommunen.
 • Liste over vandløbsrepræsentanter

Dræn

 • Du har pligt til at vedligeholde alle private vandløb på din ejendom. Det vil sige åbne og rørlagte vandløb, kanaler og dræn samt anlæg i og ved vandløbene.
 • Man er ejer af dræn på egen grund.
 • Hvis du ikke vedligeholder dine vandløb og dræn, kan der opstå fejl og mangler. Vandet kan stuve op, og der kan dannes oversvømmelser.
 • Læs mere om vedligeholdelse af dræn i pjecen om vandløbsvedligeholdelse, her på siden.
 • Ønsker du at lede overfladevand til eksisterende dræn, kræver det en tilladelse.

Medbenyttertilladelse til rørlagt vandløb 

Naboerklæring til medbenyttertilladelse

Oversvømmelser

 • Ved akut fare for skade på personer og dyr ringes 112.
 • Ved akut fare for større skader på ejendom mv. kan Midt- og Sydsjællands Brand og Redning kontaktes døgnet rundt på 55 72 08 05.

Der er risiko for oversvømmelser på bestemte årstider. Når sneen smelter, eller der i løbet af en kort periode er faldet meget regn, vil vandet have vanskeligt ved at strømme væk på lavninger.

 • Kontakt først kommunen, når vandet har stået i et par dage, uden at vandstanden er faldet.
 • Ved oversvømmelser af vejarealer skal du kontakte Vej-, Park- og Havneservice på tlf.: 55 36 25 20.
 • Konstaterer du, at vandet fra dræn eller grøfter på din ejendom ikke kan løbe videre i systemet ind på naboejendommen, bør du rette henvendelse til ejeren af denne ejendom.
 • Opstår der uenighed om vedligeholdelse af vandløbet, kan du kontakte kommunen, som er vandløbsmyndighed for private vandløb.

Kontakt kommunen om vandproblemer

Du kan få flere oplysninger i pjecen Vandløbsvedligeholdelse her på siden.

Krydsningstilladelse

Ansøgning om krydsningstilladelse

Overkørsler

Ansøgning om tilladelse til overkørsler