Spring til indhold

Projekter

 • Kommunen udføre løbende restaureringsprojekter i både offentlige og private vandløb i samarbejde med grundejere.
 • Projekterne finansieres af kommunen og/eller via økonomisk støtte fra staten, EU, fonde og lignende.
 • Restaureringer består af åbning af rørlagte vandløb, udlægning af sten, slyngning og fjernelse af spærringer.
 • Bredejere ved private vandløb kan også udføre vandløbsprojekter
 • Alle vandløbsprojekter kræver en godkendelse af os i form af en reguleringssag. Læs mere under regulering af vandløb.

 • Krydsningstilladelse
 • Etablering af overkørsler

Regulering af vandløb

Vandløbsprojekter kræver en reguleringsgodkendelse, hvis man ønsker at:

 • ændre skikkelse af åbne vandløb, det vil sige forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg
 • omlægning af rørlagte vandløb i forbindelse med sammenfald eller ændring af placering og/eller dimensioner
 • rørlægninger
 • genåbninger
 • anlæg af nye vandløb
 • etablering/ændring af udpumpningsanlæg
 • etablering/ændring af opstemningsanlæg
 • etablering/ændring af broer eller overkørsler.

 Søg om regulering af vandløb

Du kan finde flere oplysninger i pjecen Regulering af vandløb, her på siden.

Vandområdeplansprojekter

 • I forbindelse med vandområdeplansprojektet for Tubæk Å er der lavet en forundersøgelse, som beskriver området og kommer med et forslag til hvordan projektet kan gennemføres. Herunder kan du læse rapporten:

--------------------------------------------- O ---------------------------------------

 • Vandområdeplanerne er udarbejdet af staten og udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer.
 • Læs mere om vandområdeplanerne.

Formålet med projekterne er, at forbedre vandløbenes økologiske tilstand. Klik på projektnavnene herunder for at læse slutrapporten:

Projekterne er finansieret af EU og Staten.

Vådområder

Som en del af vandplanerne anlægges der vådområder som en del af kvælstofreduktion til kystvandene.

 • Projekterne er finansieret af EU og Staten