Spring til indhold

Vindmøller

Ønsker du at opstille en vindmølle i landzone, skal der foreligge en landzonetilladelse, inden du kan få vindmøllen godkendt.

For vindmøller skelnes mellem større vindmøller, mindre vindmøller /husstandsvindmøller og minivindmøller.

Større Vindmøller

For større vindmøller gælder:

 • Tilladelse til opstilling gives i kommune- og lokalplanlagte vindmølleområder
 • Ønskes opsætning andre steder kræver det en ny lokalplan

Ved ønske om opstilling af større vindmøller kontaktes Afdelingen for Plan og By på mail

Mindre vindmøller / Husstandsvindmøller

Der gives normalt tilladelse til opstilling ved:

 • Type- eller projektgodkendte husstandsvindmøller med en totalhøjde på under 25 meter i umiddelbar tilknytning til fritliggende ejendomme i det åbne land
 • Alle vindmøller skal, uanset hvor de opstilles, anmeldes efter Bygningsreglementet og Vindmøllebekendtgørelsens støjregler.

Derudover skal der tages størst mulig hensyn til nabobeboelser, hvad angår visuel påvirkning, støj og skyggekast, samt til natur, landskab, kulturhistoriske værdier, jordbruget m.v. Disse forhold vurderes konkret i forbindelse med landzonesagsbehandlingen.

Der tinglyses vilkår om, at husstandsvindmøllen skal nedtages og fjernes for ejers egen regning senest 1 år efter den tilladte anvendelses ophør. 

Der kan som udgangspunkt ikke gives tilladelse til at opstille af husstandsvindmøller i og ved:

 • Områder med støjfølsom arealanvendelse, dvs. områder der i kommuneplanen er udlagt til bolig-, institutions- eller sommerhusområder.
 • Områder til andre støjfølsomme rekreative formål.
 • Større uberørte landskaber eller i områder hvor opstilling af møllen konkret vurderes at ville være i konflikt med særlige kulturhistoriske eller landskabelige beskyttelseshensyn.

Ansøgningsskema:

Send udfyldt skema - skriv "landzone" i emnefeltet

Minivindmøller

Der gives normalt tilladelse til at opsætte når:

 • Rotorarealet er på mellem 1m2 - 5m2 opsat på eksisterende bygninger eller på en selvstændig mast, placeret i umiddelbar tilknytning til bygningerne, således at møllen når en max. højde på 8,5 m.
 • Den forudsættes at kunne overholde vindmøllebekendtgørelsens støjkrav i naboskel.
 • Møllen kan kræves nedtaget såfremt støjgrænserne ikke overholdes.

Der gives normalt afslag til:

 • Opsætning af minivindmøller direkte på fredede og bevaringsværdige bygninger.
 • I områder hvor møllen vil være i konflikt med særlige kulturhistoriske eller landskabelige beskyttelseshensyn.

Ansøgningsskema:

Send udfyldt skema - skriv "landzone" i emnefeltet