Spring til indhold

Fremtidens Grønne Energi

Med udgangspunkt i Vordingborg Kommunes DK2020-Klimaplanen fra 2022 er der igangsat en proces for planlægning for nye vedvarende energianlæg (solceller og vindmøller). Gennem projekt ”Fremtidens Grønne Energi” har der i foråret været afholdt en interessentworkshop og en borgerworkshop, med henblik på at få indspark til planlægningen for nye solcelleanlæg og vindmøller.

På baggrund af interessentworkshoppen blev der indkaldt projektforslag til nye anlæg, hvor projektejerne også blev spurgt til deres evt. planer for lokal udvikling i forbindelse med selve anlæggene. Dette førte til 12 projektforslag for vindmøller og solceller, hvor der også fremkom oplæg til etablering af stisystemer, naturområder og fjernvarme i forbindelse med anlæggene. Endvidere blev der i stort set alle projektforslag redegjort for årlige midler til lokal udvikling i anlæggenes levetid.

På baggrund af borgerworkshoppen er det besluttet, at der skal ske en tidlig inddragelse i forhold til de modtagne projektforslag, så borgernes meninger og input til alle projektforslag indgår i den efterfølgende politiske prioritering af anlægsønskerne. Derfor udsendes alle modtagne projektforslag snart i høring.

Interesseworkshop

30 personer deltog i workshoppen i DGI-huset i februar 2023. De repræsenterede mange forskellige interesser: Udviklere, lodsejere, grønne organisationer og lokalfora. Herudover deltog den kommunale administration og kommunalpolitikere fra Klima- og Teknikudvalget i lyttende roller.

Materiale fra Workshoppen:

Resultatet af workshoppen kan læses i ”Resume af interessentworkshop”.

Modtagne projektforslag

For at klarlægge interessen og potentialet for udbygningen af yderligere produktion af vedvarende energi, blev der i marts-april indkaldt konkrete forslag til placering af vindmøller og solceller. Ud over at skulle redegøre for projektets placering og omfang skulle projektforslagene også rumme oplysninger om evt. bidrag til den lokale udvikling. Læs ”Indkaldelse af projektforslag”.

Indkaldelsen har resulteret i 12 projektforslag omfattende 26 vindmøller og ca. 1.000 ha solceller. Projekternes beskrivelse af potentialet for lokal udvikling er vidt forskelligt og rummer indsatser fra ejerandele til fjernvarmeforsyning af lokalområdet. Projekter indeholdende vindmøller rummer generelt en højere grad af økonomisk kompensation til lokalsamfundene, hvilket afspejler den potentielle økonomiske gevinst af disse anlæg i forhold til solcelleprojekterne.

En kort opsamling i forhold til de 12 projekter kan læses her ”Projektansøgninger”

Projektansøgningerne kan læses i deres fulde længde her ”Modtagne projektforslag”. 

Borgerworkshop

100 repræsentativt udvalgte borgere var inviteret til at give deres mening til kende og stille forslag på en fire timer lang workshop i DGI-huset i Vordingborg d. 25. maj.

Borgerworkshoppen var delt op i fire runder:

  • Tema 1: Balancen mellem sol og vind – og mellem store, samlede eller mindre, spredte vedvarende energianlæg.
  • Tema 2: Lokale gevinster, mulighed for medejerskab og lokalt engagement.
  • Tema 3: Hvordan kan borgere og interessenter fremover inddrages i den politiske proces om vedvarende energianlæg i Vordingborg Kommune.
  • Gruppearbejde: Hvor kan vedvarende energianlæg bedst placeres i Vordingborg Kommune?

Materiale fra workshoppen:

Resultatet fremgår af opsamlingen på ”Projekt Fremtidens Grønne Energi”.