Spring til indhold

Fremtidens Grønne Energi

Med udgangspunkt i Vordingborg Kommunes DK2020-Klimaplanen fra 2022 er der igangsat en proces for planlægning for nye vedvarende energianlæg (solceller og vindmøller). Gennem projekt ”Fremtidens Grønne Energi” har der i foråret været afholdt en interessentworkshop og en borgerworkshop, med henblik på at få indspark til planlægningen for nye solcelleanlæg og vindmøller.

På baggrund af interessentworkshoppen blev der indkaldt projektforslag til nye anlæg, hvor projektejerne også blev spurgt til deres evt. planer for lokal udvikling i forbindelse med selve anlæggene. Dette førte til 12 projektforslag for vindmøller og solceller, hvor der også fremkom oplæg til etablering af stisystemer, naturområder og fjernvarme i forbindelse med anlæggene. Endvidere blev der i stort set alle projektforslag redegjort for årlige midler til lokal udvikling i anlæggenes levetid.

På baggrund af borgerworkshoppen er det besluttet, at der skal ske en tidlig inddragelse i forhold til de modtagne projektforslag, så borgernes meninger og input til alle projektforslag indgår i den efterfølgende politiske prioritering af anlægsønskerne.

Møde i Klima- og Teknikudvalget

Klima- og Teknikudvalget har på mødet d. 3. januar 2024 drøftet de modtagne ansøgninger, høringssvar og planlægningsmæssige udfordringer ved VE-anlæg. Dagsordenen fra mødet kan ses her (Pkt. 2):

Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 27. marts prioriteret at igangsætte planlægningen for 9 af de ansøgte områder. Kommunalbestyrelsens beslutning kan ses her (Pkt. 12).

Se de prioriterede projekter på kort

Barmosen – Solceller og Vindmøller

Projektet omfatter 4 vindmøller på 185 meters højde og ca. 117 ha solceller. Der er i området allerede godkendt arealer til 225 ha solceller.

Tidligere blev dette projekt omtalt som to projekter Barmosen og Iselinge. Der er dog samme udvikler på projektet, hvorfor planlægningsprocessen og opførelsen forventes at ske som et samlet projekt.


Seneste udgave af projektansøgningen.

Planlægningsprocessen er under opstart, hvilket betyder, at udvikler præciserer sin ansøgning, og kommer med oplæg til hvilke forhold der bør indgå i en kommende miljøvurdering af projektet. Fra kommunens side vil det detaljerede projekt blive gennemgået ved besigtigelser i forhold til landskab, naboer, naturværdier og offentlighedens adgang, samt teknisk gennemgang af blandt andet støjberegninger, skyggekast fra vindmøller.

Efter en grundig gennemgang af projektet inddrages offentligheden, dette vil ske umiddelbart efter sommeren 2024. Der forventes herefter at kunne udarbejdes et egentligt planforslag, som vil kunne komme i offentlig høring primo 2025.

Anlægget forventes tidligst opført i 2027.

Høvdingsgård – Vindmøller

Projektet omfatter 2 vindmøller på 150 meters højde.

Projektet forventes indsendt som ansøgning om Energipark til staten i slutningen af 2024.


Seneste udgave af projektansøgningen.

Hvis ansøgningen imødekommes, så forventes planlægningen at kunne opstartes primo 2026. Anlægget forventes tidligst opført i 2028.

Køng Mose – Solceller og Vindmøller

Projekterne omfatter 6 vindmøller på 150 meters højde og ca. 300 ha solceller. Der er i området allerede godkendt arealer til 165 ha solceller.

Planlægningsprocessen er under opstart. Der er tale om to projekter i Køng Mose (to udviklere). De to projekter ligger dog op til hinanden, hvorfor det er ambitionen, at der bliver tale om en samlet proces for alle vindmøller og solceller i området. Pt. er udviklerne i gang med at præciserer deres ansøgning. Fra kommunens side vil det detaljerede projekt blive gennemgået ved besigtigelser i forhold til landskab, naboer, naturværdier og offentlighedens adgang, samt teknisk gennemgang af blandt andet støjberegninger, skyggekast fra vindmøller.


Seneste udgave af projektansøgningerne i Køng Mose.

Efter en grundig gennemgang af projektet inddrages offentligheden, dette vil ske i efteråret 2024. Der forventes herefter at kunne udarbejdes et egentligt planforslag, som vil kunne komme i offentlig høring 2025.

Anlæggene forventes tidligst opført i 2027.

Oremandsgård – Solceller og Vindmøller

Projektet omfatter 3 vindmøller på 150 meters højde og ca. 100 ha solceller.

Planlægningsprocessen er under opstart, hvilket betyder, at udvikler præciserer sin ansøgning, og kommer med oplæg til hvilke forhold der bør indgå i en kommende miljøvurdering af projektet. Fra kommunens side vil det detaljerede projekt blive gennemgået ved besigtigelser i forhold til landskab, naboer, naturværdier og offentlighedens adgang, samt teknisk gennemgang af blandt andet støjberegninger, skyggekast fra vindmøller.


Seneste udgave af projektansøgningen.

Efter en grundig gennemgang af projektet inddrages offentligheden, dette vil ske umiddelbart efter sommeren 2024. Der forventes herefter at kunne udarbejdes et egentligt planforslag, som vil kunne komme i offentlig høring primo 2025.

 

Anlægget forventes tidligst realiseret i 2027.

Petersgård – Solceller og Vindmøller

Projektet omfatter 3 vindmøller på 150 meters højde og ca. 100 ha solceller.

Projektet planlægges indsendt som ansøgning om Energipark til staten i slutningen af 2024.


Seneste udgave af projektansøgningen.

Hvis ansøgningen imødekommes, så forventes planlægningen at kunne opstartes primo 2026. Anlægget forventes tidligst opført i 2028.

St. Røttinge – Solceller

Planlægningsprocessen afventes pt. en igangsættelse i Næstved Kommune for den del af anlægget, som ligger i Næstved Kommune. Planprocessen vil forløbe som en samlet proces for hele anlægget selv om det strækker sig på tværs af kommunegrænsen.


Seneste udgave af projektansøgningen.

Planlægningsprocessen forventes opstartet i efteråret 2024. Anlægget forventes tidligst opført i 2027.

Tolstrup - Vindmøller

Projektet omfatter 4 vindmøller på 150 meters højde.

Planlægningsprocessen er under opstart, hvilket betyder, at udvikler præciserer sin ansøgning, som måske også vil inkludere solceller. Projektejer kommer ligeledes med oplæg til hvilke forhold der bør indgå i en kommende miljøvurdering af projektet. Fra kommunens side vil det detaljerede projekt blive gennemgået ved besigtigelser i forhold til landskab, naboer, naturværdier og offentlighedens adgang, samt teknisk gennemgang af blandt andet støjberegninger, skyggekast fra vindmøller.


Seneste udgave af projektansøgningen.

Efter en grundig gennemgang af projektet inddrages offentligheden, dette forventes at ske i efteråret 2024. Der forventes herefter at kunne udarbejdes et egentligt planforslag, som vil kunne komme i offentlig høring i 2025.

Anlægget forventes tidligst opført i 2027.

Interesseworkshop Februar 2023

30 personer deltog i workshoppen i DGI-huset i februar 2023. De repræsenterede mange forskellige interesser: Udviklere, lodsejere, grønne organisationer og lokalfora. Herudover deltog den kommunale administration og kommunalpolitikere fra Klima- og Teknikudvalget i lyttende roller.

Materiale fra Workshoppen:

Resultatet af workshoppen kan læses i ”Resume af interessentworkshop”.

Modtagne projektforslag April 2023

For at klarlægge interessen og potentialet for udbygningen af yderligere produktion af vedvarende energi, blev der i marts-april indkaldt konkrete forslag til placering af vindmøller og solceller. Ud over at skulle redegøre for projektets placering og omfang skulle projektforslagene også rumme oplysninger om evt. bidrag til den lokale udvikling. Læs ”Indkaldelse af projektforslag”.

Indkaldelsen har resulteret i 12 projektforslag omfattende 26 vindmøller og ca. 1.000 ha solceller. Projekternes beskrivelse af potentialet for lokal udvikling er vidt forskelligt og rummer indsatser fra ejerandele til fjernvarmeforsyning af lokalområdet. Projekter indeholdende vindmøller rummer generelt en højere grad af økonomisk kompensation til lokalsamfundene, hvilket afspejler den potentielle økonomiske gevinst af disse anlæg i forhold til solcelleprojekterne.

En kort opsamling i forhold til de 12 projekter kan læses her ”Projektansøgninger”

Projektansøgningerne kan læses i deres fulde længde her ”Modtagne projektforslag”. 

Borgerworkshop Maj 2023

100 repræsentativt udvalgte borgere var inviteret til at give deres mening til kende og stille forslag på en fire timer lang workshop i DGI-huset i Vordingborg d. 25. maj.

Borgerworkshoppen var delt op i fire runder:

  • Tema 1: Balancen mellem sol og vind – og mellem store, samlede eller mindre, spredte vedvarende energianlæg.
  • Tema 2: Lokale gevinster, mulighed for medejerskab og lokalt engagement.
  • Tema 3: Hvordan kan borgere og interessenter fremover inddrages i den politiske proces om vedvarende energianlæg i Vordingborg Kommune.
  • Gruppearbejde: Hvor kan vedvarende energianlæg bedst placeres i Vordingborg Kommune?

Materiale fra workshoppen:

Resultatet fremgår af opsamlingen på ”Projekt Fremtidens Grønne Energi”.