Spring til indhold

Priser og betaling

 • Betalingen sker månedsvis forud senest den 1. i måneden, og der betales i 11 måneder. Girokort udstedes hver måned (dog ikke juli måned).
 • Det er dyrt at betale for sent, da der opkræves et gebyr på kr. 250 for udgift til rykkerskrivelse. Hvis kommunen ikke har modtaget betaling senest 35 dage efter sidste rettidige indbetalingsdato, overgår opkrævningen til inddrivelse fra SKAT. 

 • Vi anbefaler, at du benytter betalingsservice.

BETALINGSFRI MÅNED

 • De kommunale dagtilbud er alle betalingsfri i juli måned, da det er den primære feriemåned.
 • Det betyder, at der i løbet af et år kun betales for 11 måneder i kommunale dagtilbud.
 • Det er juli måned, der holdes betalingsfri, og du vil derfor ikke modtage nogen opkrævning i juli måned.

Takster

Hvad er taksten for brug af dagpleje, børnehaver og skoleklubber i Vordingborg Kommune?

Takster 2023
Takster 2024

Søskendetilskud

 • Hvis du har mere end et barn fra husstanden indmeldt i kommunens dagtilbud, får du automatisk søskendetilskud.
 • Du skal betale fuld takst for pladsen med den dyreste bruttodriftsudgift og halv takst for alle øvrige børn, som er optaget i dagtilbud. 
 • Ved evt. økonomisk fripladstilskud beregnes søskendetilskuddet efter beregningen af fripladstilskud.
 • Hvis du har mere end et barn fra husstanden indmeldt i kommunens dagtilbud, får du automatisk søskendetilskud. Du skal betale fuld takst for pladsen med den dyreste bruttodriftsudgift og halv takst for alle øvrige børn, som er optaget i dagtilbud.
 • Ved ordningen "Tilskud til privat pasning" er der særlige regler for beregningen af søskendetilskud. 

Økonomisk fripladstilskud

Hvis husstandens indkomst før skat er under kr. 601.200,- i 2023/ kr. 622.200,- i 2024, vil du være berettiget til fripladstilskud. Tilskuddet beregnes som en procentdel i forhold til husstandens indkomst. 

 • Er der mere end ét hjemmeboende barn under 18 år, forhøjes indtægtsgrænsen med kr. 7.000,- årligt for hvert barn ud over det første.
 • Enlige forsørgere er berettiget til et forhøjet fripladstilskud. Det betyder, at enlige forsørgere får et fradrag i deres indkomst på kr. 67.719,- årligt i 2023/ kr. 70.089,- årligt i 2024.
 • Der kan ikke søges om økonomisk friplads til merbetalingen, som opkræves for den udvidede åbningstid.
 • Det er muligt at søge fripladstilskud via selvbetjeningssystemet på den Digitale Pladsanvisning eller ved henvendelse til Borgerservice.

Sagsbehandlingstid på fire uger

 • Når din ansøgning er behandlet, vil du inden fire uger modtage en mail i din digitale postkasse med oplysning om, hvad du selv skal betale, og hvor meget tilskuddet udgør. 
 • Du skal dog fortsat betale de regninger, som du modtager, indtil du hører fra os.
 • Hvis du betaler for meget i en periode, vil du få pengene retur - helt automatisk.

Ansøg om økonomisk friplads

Oplys, om du stadig er enlig forsørger

Når du modtager økonomisk fripladstilskud som enlig forsørger, kontakter Vordingborg Kommune dig én gang om året, fordi du skal oplyse, om du stadig er enlig.

Genberegning af økonomisk fripladstilskud

Hvad er en genberegning?
En genberegning er en regulering af dit fripladstilskud for den foregående måned.

Hvorfor er mit fripladstilskud blevet genberegnet?
Dit fripladstilskud er blevet genberegnet, fordi din indkomst i den foregående måned enten er steget eller faldet væsentligt i forhold til den indkomst, som dit fripladstilskud er beregnet ud fra.

Hvilke oplysninger er brugt ved genberegningen?
Oplysningerne om din indkomst er hentet i SKAT´S indkomstregister.

Hvilke oplysninger er ikke medtaget ved genberegningen?
Hvis du har skattepligtig indkomst, som ikke indberettes til indkomstregistret (selvstændig virksomhed, positiv kapitalindkomst m.v.), vil denne indkomst først indgå i forbindelse med en endelig årlig efterregulering af dit fripladstilskud.

Hvordan laves genberegningen?
Indkomsten beregnes ved at gange din indkomst for den foregående måned med 12 for at omregne til et årsbeløb. Dette beløb sammenlignes med den indkomst, som dit fripladstilskud er bevilget ud fra. Hvis indkomsten er steget eller faldet med et beløb, der svarer til mindst fem trin på fripladsskalaen, genberegnes dit fripladstilskud for den foregående måned. 

Hvad betyder det for mig?
Det betyder, at du enten skal efterbetale eller have penge tilbage for den foregående måned. Hvis du skal have penge tilbage, vil dit tilgodehavende blive modregnet på en kommende opkrævning. Hvis du skal efterbetale, vil det beløb, som du skal efterbetale, blive lagt til en kommende opkrævning.

Hvor tit genberegnes fripladstilskuddet?
Fripladstilskuddet genberegnes, når din månedlige indkomst er steget eller faldet. Hvis du har meget svingende indkomst, kan du derfor opleve, at dit fripladstilskud genberegnes for hver måned.

Skal jeg gøre noget?
Hvis du er enig i de oplysninger, der står i brevet vedrørende genberegningen, skal du ikke foretage dig noget. Hvis du mener, der er fejl i oplysningerne, kan du gøre indsigelse til til Dagtilbud via Digital Pladsanvisningen. Hvis du mener, der er fejl i oplysningerne fra indkomstregistret, skal du desuden kontakte din arbejdsgiver/udbetaler, så indkomstoplysningerne bliver rettet.

Ændres mit fremtidige fripladstilskud?
Dit fremadrettede fripladstilskud ændres ikke i forbindelse med en genberegning af dit fripladstilskud. Hvis du fremover forventer en højere eller lavere indkomst end den indkomst, som du tidligere har oplyst til Dagtilbud, skal du indsende en ny ansøgning via www.borger.dk

Hvorfor er mit fripladstilskud ikke blevet genberegnet?
Fripladstilskuddet genberegnes kun, når din månedlige indkomst er steget eller faldet med et beløb, der svarer til fem trin på fripladsskalaen. Mindre stigninger eller fald i din månedlige indkomst vil indgå i en endelig årlig efterregulering af dit fripladstilskud.

Er du selvstændig erhvervsdrivende?
Har du og/eller din samlever selvstændig virksomhed, genberegnes fripladstilskuddet ikke i løbet af året, men der foretages en endelig årlig efterregulering af dit fripladstilskud.

Årlig genberegning af økonomisk fripladstilskud

En gang om året vil dit økonomiske fripladstilskud blive efterreguleret. Det betyder, at vi ud fra oplysninger fra SKAT, årsopgørelsen sammenligner din ansøgte indkomst med den reelle indkomst og beregner om dit økonomiske fripladstilskud året før var rigtigt. Når vi foretager efterreguleringen medtages også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året.