Spring til indhold

Pårørendevejledning

Som pårørende til den, der har brug for fx hjælpemidler, praktisk hjælp, pleje, træning eller sygepleje kan kontakt med kommunen opleves som en ny og ukendt verden. Den verden vil Center for Pleje og Omsorg gerne vejlede om.

Nedenfor finder du information og overvejelser om nogle af de spørgsmål, vi ofte møder. Du kan også orientere dig i folderen Råd og vejledning til pårørende eller søge viden om helbred, sundhed og mange andre spørgsmål på eksempelvis www.borger.dk, www.helbredsprofilen.dk, www.sundhed.dk, www.lægevejen.dk, www.medicin.dk, www.rejsekortet.dk eller www.movia.dk.

 

Bevilget hjælp og støtte

Hjælpen bevilges altid efter en konkret og individuel vurdering, hvor der tages hensyn til, hvad din pårørende magter at gøre selv nu og på sigt. I vurderingen tages også stilling til den samlede husstands situation.

Der er forskellig sagsbehandlingstid afhængig af, hvad der søges om hjælp til.

Vordingborg Kommunes tilbud om hjælp, støtte og rehabilitering kan findes og søges her

Det er vigtigt, at livet med offentlig hjælp opleves så værdigt og uafhængigt som muligt. Læs Vordingborg Kommunes Pleje-, omsorgs- og værdighedspolitik for at blive klogere på vores tilgang.

Sundheds- og plejepersonale

Den personlige hjælp og praktiske støtte ydes af plejepersonalet og evt. en fysioterapeut eller ergoterapeut fra Rehabiliteringsteam Ældre, hvor der er tale om et rehabiliteringsforløb. Et rehabiliteringsforløb er tidsafgrænset og planlagt ud fra de mål, der er aftalt.

Plejepersonalet udfører den hjælp, der er bevilget i det daglige. Det, der leveres, registreres automatisk ved, at arbejdsplanen dagligt godkendes i det elektroniske omsorgssystem. Her dokumenterer personalet også de observationer, der afviger væsentligt fra det vanlige.

Sygepleje ydes af kommunalt personale. På plejecentre er det personale fra Vordingborg Kommune, der yder hjælpen, og i hjemmeplejen kan både kommunale og private leverandører vælges efter Lov om frit valg. Læse mere i oversigten over private leverandører.

Der er dage eller perioder af året, hvor personalet holder fri, og hvor hjælpen derfor ydes af en kollega eller en vikar. De forskellige vagthold samarbejder og koordinerer, så opgaven løses som vanligt eller tilpasses ved behov.

Der tages i planlægning altid hensyn til ønsker om, hvorledes og af hvem hjælpen skal udføres, men der vil være perioder, hvor ønskerne ikke kan efterkommes, og hjælpen må gives i det omfang og på det tidspunkt,  hvor det praktisk kan lad sig gøre.

Udskrivelse fra sygehus

Når din pårørende udskrives fra sygehuset, fortsætter behandlingen i kommunen i samarbejde med egen læge. Vordingborg Kommune kan yde sygepleje, pleje og rehabilitering efter ophold på sygehuset. Hjælpen kan gives enten i eget hjem eller på et plejecenter og kan være af midlertidig eller af varig karakter.

Hvis din pårørende har givet samtykke til, at Vordingborg Kommune må modtage besked om indlæggelsen på sygehuset, så modtager Center for Pleje og Omsorg en digital besked i Visitationen og hos sygeplejersken i distriktet. Beskeden er en pleje-/forløbsplan, der kort fortæller om opholdet på sygehuset og om behovet for støtte og hjælp på sygehuset. Efter tre hverdage modtager den praktiserende læge også en kort beskrivelse af behandlingsforløbet, en såkaldt 'epikrise'.

Borgeren får ca. tre timer efter udskrivelsen et tage-imod besøg eller en opringning fra en sygeplejerske. Her vurderer sygeplejersken den aktuelle situation og sikrer sig, at medicin, recepter og eventuelle sygeplejeremedier fra sygehuset er medgivet ved udskrivelsen. Der lægges samtidig en overordnet plan for den nødvendige sygepleje og udførelse af den lægeligt ordinerede behandling. Besøget følges op inden for den første uge, medmindre andet aftales. 

Såfremt sygehuset har orienteret Vordingborg Kommune om, at der er behov for midlertidige hjælpemidler som seng, sengebord og badestol, bliver de leveret af Hjælpemiddeldepotet i forbindelse med udskrivelsen, når udskrivelsen er planlagt til hverdage. Ellers leveres hurtigst muligt herefter. Hjælpemiddeldepotet må kun levere hjælpemidlerne, hvis der er personer tilstede på adressen, og placerer dem centralt i boligen - typisk i stuen, hvor der derfor skal være eller gøres god plads. I løbet af den første uge revurderes behovet for de midlertidige hjælpemidler og deres placering i boligen. Såfremt behovet for hjælpemidler viser sig at være varigt, igangsættes en proces med ansøgning og vurdering.

Efter indlæggelse på sygehus er der ofte behov for efterfølgende kontakt med praktiserende læge eller med sygehus. Her anbefales pårørende at følge med ved samtaler og forløb af undersøgelser. Plejepersonalet kan almindeligvis ikke tage med på lægebesøg eller på sygehus men kan dog koordinere og sikre sig, at praktiserende læge eller sygehus er forberedt, hvis din pårørende ankommer uledsaget.

Genoptræning og vedligeholdende træning

Såfremt sygehuset har vurderet, at det efter udskrivelsen er muligt at genoptræne hos fysioterapeut eller ergoterapeut, så følges udskrivelsen af en genoptræningsplan, en såkaldt 'GOP'. En genoptræningsplan startes op af Træning og Rehabilitering i Center for Sundhed inden for 7 dage, og træningen varierer efter behov.

Som regel tilbydes holdtræning en til to gange ugentligt på et sundhedscenter. Det er dog også muligt at træne selv eller at deltage i bevægelsesaktiviteter på Vordingborg kommunes aktivitetscentre. Her tilbydes forskellige holdaktiviteter, og der samarbejdes med bl.a. foreningslivet, patientskoler og træningsområdet.

Der må til de forskellige tilbud forventes omkostninger til kørsel.

Træning i almindelige dagligdagsfærdigheder bevilges som rehabilitering. Træning kan foregå i specialiserede teams, i det daglige ved plejen i hjemmet, i aktivitetscentrene eller i forbindelse med et midlertidigt ophold på et plejecenter. Det rette tilbud gives efter en konkret og individuel vurdering, og det kan være nødvendigt at indhente en lægelig udtalelse eller en vurdering ved andet fagpersonale fra sygehuset.

Midlertidigt ophold

Midlertidigt ophold tilbydes på et af kommunens plejecentre. Tilbuddet kaldes ferie-, afklarings-, aflastnings- eller træningsophold.

Opholdet er tidsbegrænset afhængigt af opholdets formål. Midlertidigt ophold er som regel af 6 til 13 ugers varighed inden udskrivelse til eget hjem eller egnet bolig aftales. Der betales for forplejning mv. ud fra en takst for midlertidigt ophold, der besluttes én gang årligt af Kommunalbestyrelsen. Et midlertidigt ophold på akutplads er af kortere varighed på 10 til 14 dage og tilbydes som alternativ til indlæggelse eller genindlæggelse på sygehus. Opholdet på akutstue er gratis, da det er bevilget efter sundhedsloven.

Såfremt opholdet efter udskrivelse fra sygehus eller fra akutplads finder sted på en midlertidig plads, afholdes en afklaringssamtale. Den afholdes inden for de første 14 dage, og det anbefales den nærmeste pårørende at deltage. Ved samtalen kan det aftales at afholde opfølgende møder, og der lægges en plan for det midlertidige ophold. 

Udskrivelse fra midlertidigt ophold foregår på samme måde som udskrivelse fra sygehus dvs. med Tage-imod-besøg og opfølgning.

Ældre- og plejeboliger og digital ansøgning

Bliver det aktuelt at anmode om en ældre- eller plejebolig, skal der ansøges digitalt. Det anbefales samtidig at aftale, hvordan NemID, fuldmagter og andre praktiske forhold skal håndteres, hvis den berørte borger ikke selv er i stand til det. 

Det er vigtigt at forberede sig i god tid, når først beslutningen om at søge en ældre- eller plejebolig tages. Der går ofte kort tid fra, at en bolig søges, til et boligtilbud gives, og der er begrænset mulighed for at fravælge en tilbudt bolig, medmindre det ikke længere er relevant at søge én.

Sunde vaner og restitution

Det kræver en del at restituere efter sygdom eller ulykke, og det har stor betydning at få sin nattesøvn og opnå hvile, fx i en stol, nogle gange i løbet af en dag, så der er kræfter til at træne og vedligeholde dagligdagsfærdigheder på andre tidspunkter.

Det betyder også meget at undgå isolation og opretholde sunde vaner.

Viden om sunde vaner kan findes her.

- og viden om ernæring.