Spring til indhold

Færdigmelding af byggeri

Byggearbejder, der kræver byggetilladelse, skal færdigmeldes til kommunen.
 • Færdigmelding af byggearbejdet sker gennem Byg og Miljø
 • I Byg og Miljø skal du skrive ud for hvert enkelt afkrydset kapitel og vedhæfte tegninger, beregninger eller billeder, som kan dokumentere at bygningsreglementet overholdes.
 • En tegning eller en beregning kan dokumentere flere ting, derfor kan der sagtens være flere forhold, som kan være beskrevet på samme tegning. I sådanne tilfælde, kan der henvises til det samme dokument.

Teknisk dokumentation til færdigmelding

Bygningsejeren har pligt til at meddele forhold, som er af betydning for drift og ajourføring af BBR.

Det skal understreges, at der ikke foretages nogen form for kvalitetssikring af det fremsendte materiale. Det er alene en kontrol af at den tekniske dokumentation er fremsendt.

BR18 – Dokumentation af bygningsreglements krav i forbindelse med færdigmelding

Anden lovgivning

Der kan i din byggetilladelse være vilkår om anden lovgivning der skal overholdes, f.eks.:

 • overkørselstilladelse
 • spildevandstilladelse
 • eller berigtigelse af skel.

Senest ved færdigmelding skal der fremsendes dokumentation på, at disse vilkår er overholdt.

Ibrugtagningstilladelse

 • Når al teknisk dokumentation og øvrig dokumentation er modtaget, vil vi udstede en ibrugtagningstilladelse.
 • Ibrugtagningstilladelsen udstedes ikke før punkterne er udfyldt i Byg og Miljø, med henvisning til relevant dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets tekniske forhold. 
 • Materialet må ikke fremsendes på e-mail, det skal fremsendes via din byggesag i Byg og Miljø.

!!! Ovenstående gælder ikke for garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende. Disse kræver ikke ibrugtagningstilladelse og kan derfor tages i brug uden tilladelse. 

De skal dog stadig færdigmeldes, så de kan blive registreret i BBR.

Stikprøvekontrol

Vi skal i 10 pct. af de byggesager, der er meddelt ibrugtagningstilladelse, foretage stikprøvekontrol med den samlede dokumentation, der er indsendt ved færdigmelding af byggearbejdet. Ved stikprøvekontrollen skal vi påse, at byggeriet overholde de for byggearbejdet relevante krav i bygningsreglementet.

 • Stikprøvekontrollen skal igangsættes indenfor en måned efter, der er meddelt ibrugtagningstilladelse og bygningsejeren skal orienteres om, at byggesagen er udtaget til stikprøvekontrol.
 • Ved byggearbejder i konstruktionsklasse 2-4 skal vi ikke påse byggeriets overensstemmelse med kapitel 15 - konstruktioner.
 • Ved byggearbejder i brandklasse 2-4 skal vi ikke påse byggeriets overensstemmelse med kapitel 5 - brand.

Undtaget for stikprøvekontrol er:

 • Enfamiliehuse
 • Dobbelthuse
 • Rækkehuse
 • Sommerhuse
 • Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende

Gebyr

 • Der vil blive opkrævet gebyr for behandling af din byggesag, heriblandt tidsforbrug til udstedelse af ibrugtagningstilladelse.

Læs mere Byggesagsgebyr

Hjælp til Byg og Miljø

Hvis du har problemer med at udfylde Byg og Miljø korrekt, har du mulighed for at bestille tid til et møde med en sagsbehandler fra Byggeteamet i Langebæk.

Bestil tid hos en sagsbehandler

OBS! Det er ikke mulig af møde på uden forudgående aftale.