Spring til indhold

Privat pasning

Privat børnepasningsordning i Vordingborg Kommune

Du kan blive privat børnepasser på to måder, enten som selvstændig erhvervsdrivende eller som ansat.

 • Som ansat passer du barnet i dets eget hjem og er ansat af barnets forældre.
 • Som selvstændig erhvervsdrivende passer du et eller flere børn i dit eget hjem.

Vordingborg Kommune vurderer, hvor mange børn du kan blive godkendt til at passe i dit eget hjem, dog max. 5 børn.

Vordingborg Kommune giver ikke tilskud til pasning af egne børn. 

Frit valg-ordningen

Kommunen kan give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at benytte privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Frit valg-ordningen indebærer, at forældrene frit kan vælge mellem en kommunal plads eller at indgå en aftale med en børnepasser eller en privat pasningsordning om pasning af barnet.

Tilskuddet kan ikke anvendes til forældrenes egen pasning af barnet. 

Frit valg-ordningen omfatter i Vordingborg Kommune børn i alderen 24 uger og indtil barnet fylder 2 år og 11 måneder, hvor barnet kan komme i børnehave. 
Tilskuddet kan gives til børn, som har fået tilbudt en dagpleje eller vuggestueplads eller allerede er optaget i dagtilbud. Hvilket vil sige, at barnet skal opskrives til et kommunalt tilbud på borger.dk.

 

Til forældre som indgår aftale med en privat børnepasningsordning

Hvad skal jeg som forældre være særlig opmærksom på, når jeg indgår aftale med en privat børnepasningsordning?

Kommunen er ikke part i aftalen.

Når du indgår en kontrakt med en privat børnepasningsordning, er det en juridisk bindende aftale. Vordingborg Kommune er ikke part i aftalen, men aftalen skal godkendes af kommunen. Da det alene er dig og den private børnepasningsordning, der fastlægger kontraktens betingelser, betyder det, at I selv skal aftale, hvad der skal ske i tilfælde af ferie, sygdom m.v.
Vordingborg Kommune tilbyder ikke gæsteordning eller andre pasningsmuligheder til børn i privat pasning. Når du vælger en privat pasningsordning er det vigtigt at vide, hvad forskellen er i forhold til private daginstitutioner og kommunal dagtilbud herunder også dagplejen. Private daginstitutioner og kommunale dagtilbud er underlagt nogle bestemte regler for dagtilbud. Det er en privat børnepasser ikke. Det betyder at:

 • Du er ikke lovmæssigt sikret indflydelse via en forældrebestyrelse.
 • Du ikke har krav på anden pasning, hvis børnepasseren er syg.
 • Du ikke har krav på alternativ pasning, når din børnepasser har lukkedage.

De private børnepassere skal arbejde med læringsmiljøer, så indholdet i børnenes hverdag imødekommer de krav, der bliver stillet i almindelige dagtilbud i henhold til gældende lovgivning. 
En privat børnepasser ikke skal udarbejde en pædagogisk læreplan.

Ferie/fravær

Vordingborg Kommune yder tilskud for max. 12 måneder ud fra en fast ugentlig åbningstid på 48 timer. Tilskuddet er inklusiv børnepasningsordningens udgifter til vikar under ferie/sygdom/fravær. Den private børnepasningsordning kan indgå aftale med en vikar eller aftale egen frihed/ferieafvikling i samspil med forældrene.

Den private børnepasningsordning er forpligtet til hvert år at indberette antal ugentlige åbningstimer og antal årlige lukkedage til kontaktpersonen i Vordingborg Kommunes Afdeling for Dagtilbud. Det er vigtigt, at der ved indgåelsen af kontrakten også er indgået en tillægskontrakt, hvor den ugentlige åbningstid og diverse lukkedage er oplyst.

Fravær

Hvis et indmeldt barn er fraværende i mere end 6 uger i træk fra pasningsordningen, har den private pasningsordning pligt til at orientere Vordingborg Kommunes Afdeling for Dagtilbud om det, og der vil ske stop for tilskud i denne periode.

 

Vikardækning

Den private passer kan anvende vikarer ved sygdom, kortvarigt fravær og ferie under forudsætning af, at de er godkendt af både forældre og Afdelingen for Dagtilbud (den private børnepasningsordning er forpligtet til at indhente børneattest og straffeattest og forvise dem på anmodning fra Afdelingen for Dagtilbud f.eks. under et tilsyn). Forældrene godkender vikarer ved underskrift af pasningsaftalen.

 

Opsigelse

Hvis dit samarbejde med den private passer ikke fungerer, eller du af andre årsager ønsker at opsige kontrakten, skal dette ske med det aftalte opsigelsesvarsel før Vordingborg Kommune kan hjælpe. Pladsanvisningen er kun forpligtet til at tildele børn plads inden for reglerne for pasningsgarantien, men hvis det er muligt, sker det gerne hurtigere.

Til selvstændige erhvervsdrivende privat børnepasningsordning

Hvad skal jeg være opmærksom på som selvstændig erhvervsdrivende privat børnepasningsordning?

Din private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Arbejdet med læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud, ligesom arbejdet med læringsmiljøer i din private pasningsordning skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Din private pasningsordning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Du skal som privat passer bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Hvis du vælger at blive en privat børnepasningsordning, skal du være opmærksom på, at du selv skal:     

 • Finde de børn, du skal passe.
 • Opbevare relevant dokumentation, hvis du senere skal søge om understøttelse, sygedagpenge, barselsdagpenge.
 • Sørge for, at de vikarer, du bruger ved sygdom, ferie og andet fravær, er godkendt af forældrene og dagplejekontoret. 
 • Udarbejde en kontrakt/pasningsaftale med forældrene. Du/I kan fx tage udgangspunkt i Vordingborg Kommunes standardkontrakt.
 • Som privat pasningsordning må du alene anvende betegnelsen privat pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge (du må ikke bruge betegnelsen privat dagplejer).
 • Holde sig orienteret om gældende lovgivning på området (eksempel Dagtilbudsloven og Persondataforordning).

Kontrakten

Kontrakten skal bl.a. indeholde: Aftaler om løn og aflønningsform. Beskrivelse af, hvordan I forholder jer til alternativ pasning og modregning i løn, hvis du bliver syg. Aftale om ferie og lukkedage. 

Ændringer

Der skal laves en ny aftale, hvis der sker ændringer i denne. Fx i forbindelse med: 
• Ændret løn. 
• Ændret pasningstid, hvis det får betydning for det samlede timeantal. 
• Anden pasningsadresse. 
• Forlængelse af pasningsaftale.

 

Opsigelse

Hvis en forælder eller børnepasser ønsker at opsige pasningsaftalen, skal følgende foretages:

• Opsigelsen skal varsles skriftligt med minimum en måneds varsel til den 1. i en måned.
• Den skriftlig opsigelse skal underskrives af både forældre og den private børnepasningsordning. 
• Pasningsaftalen kan opsiges med kortere varsel, hvis både forælder og den private børnepasningsordning er enige herom. Kopi af opsigelsen med begge       parters underskrift skal sendes til Afdelingen for Dagtilbud.
• Ved misligholdelse af pasningsaftale kan opsigelsen ske med dags varsel.
• Vordingborg Kommune kan opsige den private pasningsordning i tilfælde af, at eventuelle henstillinger ikke efterkommes i forbindelse med tilsyn. 

Tilbagebetaling

Der vil blive rejst tilbagebetalingskrav: 
• Hvis pasningsaftalen afbrydes, efter at tilskuddet er udbetalt for pågældende måned.
• Hvis forældre har modtaget det uretmæssigt. 
• Hvis barnet og forældre flytter fra Vordingborg Kommune.

Ved klage

Hvis en forælder ikke er tilfreds med den afgørelse, der træffes om godkendelse af pasningsaftalen, er der mulighed for at klage over afgørelsen. Klagen sendes til Afdelingen for Dagtilbud.

Tilskud til privat pasning

Til privat pasning er det maksimale beløb, der kan udbetales i tilskud til privat pasning i år 2023 på kr.  6.567,- pr. måned pr. barn.

Bemærk for at være berettiget til tilskud til privat pasning, skal du være skrevet op på den digitale pladsanvisning og her igennem være omfattet af kommunens generelle bestemmelser om pasnings garanti. Det betyder, at muligheden for at få tilskud til en privat pasning er knyttet sammen med bestemmelsen om at få tilbudt en plads i et dagtilbud. Således kan du, der har fået anvist en plads i dagtilbud omfattet af dagtilbudslovens §§ 19-21, vælge enten at benytte den anviste dagtilbudsplads eller at få udbetalt et økonomisk tilskud til privat pasning.

Ændrer dit behov for et dagtilbud sig, skal du give os besked senest 3 måneder før din garantidato. 

Skriv dit barn op til en kommunal pladsGenerelle retningslinjer for tilskud til privat pasning

Sådan beregnes tilskuddet

Tilskuddet beregnes ud fra forældrenes dokumenterede udgifter og udgør 75% af udgifterne til den private pasningsordning. 
Dog max. kr. 6.567,- i 2023 pr. mdr. pr. barn.

 • Forældrene skal altså selv som minimum dække 25% af de faktiske pasningsudgifter.
 • Tilskuddet kan ikke gives til forældre, der modtager barselsdagpenge eller orlovsydelse til børnepasning for det samme barn. 
 • Søskendetilskuddet fastsættes til 85% af søskendetilskuddet af det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen.
 • Tilskuddet udbetales 12 måneder om året.

Sagsbehandlingstid på fire uger

 • Når din ansøgning er behandlet, vil du inden fire uger modtage en mail i din digitale postkasse med oplysning om, hvad du selv skal betale, og hvor meget tilskuddet udgør. 

Økonomisk fripladstilskud

Der ydes ikke økonomisk fripladstilskud til privat pasning.

Kommunens forpligtelser

Kommunen er forpligtet til at føre løbende tilsyn med pasningsordningen. Forældrene og børnepasseren orienteres om retningslinjerne, f.eks. om der bliver aflagt uanmeldte tilsynsbesøg.

Retningslinjer for tilsyn med private pasningsordninger i Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune stiller følgende krav til pasningsordningen eller børnepasseren: 
• Kommunen skal godkende pasningsordningen. 
• Der skal foreligge en skriftlig aftale (hent ansøgningsskema tilskud til privat pasning)
• Der skal påregnes en sagsbehandlingstid på ca. 3 uger regnet fra modtagelse af ansøgningsskemaet, til endelig godkendelse foreligger.
• Børnepasseren skal beherske det danske sprog. 
• De fysiske rammer skal kunne godkendes af dagplejetilsynet (hent skema til godkendelse i privat børnepasning)

Når et privat pasningstilbud ophører, gælder kommunens almindelige regler om pasningsgaranti, således at der kan tilbydes plads senest 3 måneder efter ansøgning.