Spring til indhold

Huslejenævn

Huslejenævnet i Vordingborg Kommune afgør tvister (uenighed) mellem udlejere og lejere i private udlejningsejendomme, som ligger i kommunen. Nævnet kan derfor normalt først behandle en sag, når en opstået uenighed mellem lejer og udlejer ikke kan løses ved forhandling parterne imellem.

Huslejenævnet er en klageinstans, og nævnet yder derfor ikke råd og vejledning. Huslejenævnets sekretariat yder udelukkende vejledning om, hvordan man indbringer en sag for nævnet.

Lejere i Vordingborg Kommune kan få råd og vejledning omkring leje- og boligreguleringsloven ved henvendelse til en lejerforening eller advokat

Udlejere i Vordingborg Kommune kan eksempelvis rette henvendelse til en udlejerforening eller advokat

Man kan eventuelt søge gratis retshjælp ved advokatvagt (se mere på www.advokatsamfundet.dk)

OBS. I øjeblikket er der stor travlhed i sekretariatet, derfor må der p. t. forventes længere sagsbehandlingstid end vanligt.

Hvilke sager behandler huslejenævnet?

Huslejenævnet behandler bl.a. sager om:

 • Huslejens størrelse, herunder sager om lejeforhøjelser
 • Uenighed om lejers pligt til at istandsætte efter fraflytning og tilbagebetaling af depositum
 • Mangler ved det lejede
 • Pligter til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Varme- og vandregnskaber
 • Sager om overtrædelse af husorden (kun udlejer kan indbringe).

Forhåndsgodkendt husleje

Hvis du som udlejer ønsker en afgørelse om, hvad du kan kræve i husleje, kan du
søge om en forhåndsgodkendelse af huslejen hos huslejenævnet.

For at få en forhåndsgodkendelse af den leje, du som udlejer kan opkræve, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Du skal selv eje boligen
 • Boligen skal være den eneste, du udlejer
 • Du må ikke på forhånd have indgået en lejeaftale med en potentiel lejer
 • Nævnet skal have mulighed for at besigtige lejemålet for at fastsætte lejen
 • Hvis du vil udleje din bolig møbleret, skal du sende en liste over inventaret sammen med din ansøgning.

En forhåndsgodkendelse koster 576 kr. (2023). Behandlingen af sagen starter først, når beløbet er modtaget.

Indbetal gebyret på kommunens konto i Nordea - konto nr. 2186 6878852700 og oplys hvem der er "indbetaler" og "adressen på lejemålet" samt teksten "gebyr til huslejenævnet". Gebyret kan også betales i Borgerservice i Præstø, Stege eller Vordingborg.

Forhåndsgodkendelsen er bindende. Det vil sige, at lejer ikke har mulighed for at få nedsat lejen, så længe lejligheden er i samme stand, som da huslejenævnet besigtigede lejemålet.

Huslejenævnet behandler ikke …..

 • Opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Lejenedslag for vedligeholdelsesmangler, før udlejer har overskredet en af nævnet fastsat frist til at få forholdene udbedret
 • Uenighed mellem lejer og udlejer om pengekrav, fx om udlejers pligt til betaling af lejers udlæg for arbejder, udbedringer mm., som nok henfører til udlejers forpligtelser, men som lejer har bestilt og betalt
 • Tvister, som kræver førelse af bevis og en bevismæssig vurdering – se nedenfor.

Disse spørgsmål afgøres i Boligretten (Retten i Nykøbing Falster – se www.domstol.dk).

Hvordan klager du til huslejenævnet og hvad koster det?

Hvordan klager du til huslejenævnet?

Du skal klage skriftligt til Huslejenævnet for Vordingborg Kommune. Klagen kan sendes pr. papirbrev eller i en mail. Hvis dokumenterne indeholder cpr.nr. eller andre personfølsomme oplysninger, bør de ikke sendes i en almindelig mail, men skal sendes i en sikker mail fra borger.dk.

Det skal tydeligt fremgå, hvad nævnet skal tage stilling til. Du skal sende klagen i en vedhæftet fil (ikke skrives direkte i mailen), og desuden være vedlagt nødvendige dokumenter – som minimum en kopi af indgået lejekontrakt.

Hvad koster det at klage til huslejenævnet?

I 2023 koster det 345 kr. at klage. Behandlingen af klagen starter først, når beløbet er modtaget. Indbetal gebyret på kommunens konto i Nordea – konto nr. 2186 6878852700 og oplys hvem der er ”Indbetaler” og ”adressen på lejemålet, der klages over" samt teksten ”gebyr til huslejenævnet”. Gebyret kan også betales i Borgerservice i Præstø, Stege eller Vordingborg.

Hvordan behandler huslejenævnet klager?

Huslejenævnet indhenter nødvendige oplysninger i sagen. Nævnet kan forelægge oplysninger for parterne til udtalelse. Hvis en part ikke svarer, kan nævnet lægge oplysningerne fra den anden part til grund for afgørelsen sådan, at tvisten afgøres til denne parts fordel.

Nævnet behandler ikke klager, hvis der skal føres bevis for at fastlægge, hvilke oplysninger, der skal lægges vægt på ved afgørelsen, fx klager, hvor det er udlejers ord mod lejers.

Nævnets sagsbehandlingstid er normalt 3-4 måneder.

Den, som har klaget til nævnet, kan tilbagekalde sin klage og derved stoppe sagen, så længe nævnet ikke har truffet afgørelse i sagen.

Når huslejenævnet har truffet afgørelse

Når huslejenævnet har truffet afgørelse, er nævnet helt ude af sagen. Du kan klage over nævnets afgørelse ved at indbringe sagen for Boligretten. Sagen skal indbringes senest 4 uger efter, at du har fået en meddelelse om nævnets afgørelse. Du kan søge hjælp til at indbringe sagen for Boligretten hos advokat, lejer- eller udlejerorganisationer eller hos retshjælpen.

Hvis nævnets afgørelse ikke bliver indbragt for Boligretten, er den herefter bindende for parterne.
En part kan således ikke uden konsekvens undlade at efterleve en afgørelse fra nævnet, som ikke er indbragt for Boligretten.

Huslejenævnet kan ikke hjælpe med at gennemtvinge nævnets afgørelse over for en part. Imidlertid vil nævnet pga. nævnets indberetningsmulighed efter lejelovens § 113 a gerne underrettes, såfremt en part ikke efterlever en nævnsafgørelse, som ikke bliver indbragt for Boligretten (endelig afgørelse).

I sager om vedligeholdelsesmangler, hvor nævnet har pålagt udlejer at lade bestemte arbejder udføre, kan en lejer, rette henvendelse til Grundejernes Investeringsfond, hvis udlejer ikke efterlever en endelig afgørelse fra nævnet. Grundejernes Investeringsfond kan herefter foretage de fornødne arbejder for udlejers regning. Grundejernes Investeringsfond afgør selv, om man vil udføre arbejderne.

Huslejenævnet kan ikke hjælpe lejer med at få inddrevet lejers tilbagebetalingskrav fra udlejer i sager om lejens størrelse, hvor nævnet har truffet afgørelse om, at udlejer skal tilbagebetale for meget betalt husleje til lejer. Lejer henvises her til at søge bistand hos advokat, lejerorganisation eller andre til inddrivelsen af kravet ved fogedretten.

I andre typer sager, hvor nævnet har truffet afgørelse om, at en af parterne er forpligtet til at tilbagebetale et beløb til den anden part, kan nævnet heller ikke hjælpe parterne med at få inddrevet deres betalingskrav fra den anden part. I disse tilfælde henvises den pågældende ligeledes til at gå til advokat, lejer- eller udlejerorganisation eller andre for at få hjælp til inddrivelsen af kravet.

Huslejenævnets medlemmer

Huslejenævnet består af følgende medlemmer:

Formand Martin Vestergaard, Vordingborg Kommune

Udlejerrepræsentant Jan Pedersen, Øernes Ejendomsadministration I/S

Lejerrepræsentant Jan Grabas, Lejernes Hus

 

Databeskyttelsesloven hos huslejenævnet

Dine rettigheder

Hvis du er involveret i en sag med uenighed mellem lejer og udlejer, behandler huslejenævnet dine personoplysninger. Derfor har du nogle rettigheder. Det er blandt andet ret til indsigt, at få rettet eller slettet fejl.

Nævnets indsamling af oplysninger

Huslejenævnet registrerer navn og adresse på alle involverede i en sag. De personoplysninger, der behandles, er normalt de oplysninger som fremgår af sagens korrespondance. Nævnet har ofte brug for flere oplysninger. Derfor beder nævnet sagens parter om at sende det skriftlige materiale, som er relevant for at behandle sagen. Oplysningerne bliver gemt af hensyn til behandlingen af sagen.

Nævnet vil ofte indhente oplysninger fra andre systemer, som fx:

 • BBR, ois.dk (oplysninger om areal, opførelsesår og ejer)
 • Grundejernes Investeringsfond, GI.dk (fx. oplysninger om ejendommens vedligeholdelseshensættelser)
 • Boligejer.dk (oplysninger om ejendommens energimærke)
 • Tinglysning.dk (oplysninger om ejendommens ejer eller tidligere ejer)
 • CPR (oplysninger om parterne og eventuelle repræsentanter for en part i sagen)
 • KMD-Struktura (oplysninger om ejer, tidligere ejere, ejendommens skatteoplysninger eller 15. almindelige vurdering).

Nævnet henter sjældent udtalelser fra andre myndigheder. Hvis det skulle være nødvendigt, sender vi en kopi af myndighedens udtalelse til parterne, så de har mulighed for at komme med bemærkninger.