Spring til indhold

Turismeudvikling

Vordingborg Kommune arbejder løbende på udvikling af turismen i kommunen og i særdeleshed på Møn.

Når der er større konkrete projekter vil de blive formidlet her.

Borgermøde om handlingsplan for bæredygtig turisme i Møn Unesco Biosfære området

Vordingborg Kommune inviterer til to borgermøder, hvor du kan give input til handlingsplanen for Møn biosfæreområdet.

Strategien for bæredygtig turisme i Vordingborg Kommune er blevet vedtaget i kommunalbestyrelsen. Næste skridt er at udarbejde to handlingsplaner, én for Møn UNESCO biosfære område og én for Sydsjælland.

Der er afholdt to borgermøder for at få jeres input til handlinger, der skal være med til at implementere strategien. I første omgang drejer det sig om input til handlingsplanen for Møn biosfæreområdet.

Programmet for begge dage starter med en præsentation af strategien ved formand og næstformand fra Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv. Herefter afholdes der tre workshops.

Borgermøde 1:

Blev afholdt i Moena Mønshallerne, Platanvej 40, 4780 Stege, onsdag den 29. september 2020
Workshops om indsatsfelter:

 • Workshop 1: Den bæredygtige destination samt Fremtidens gæster.
 • Workshop 2: Kultur – på opdagelse i nutid og fortid.
 • Workshop 3: Overnatningsmuligheder samt Virksomhedsudvikling og destinationssamarbejde.

Borgermøde 2:

Blev afholdt på Præstekilde Hotel, Klintevej 116, 4780 Stege, lørdag den 2. oktober 2020
Workshops om indsatsfelter:

 • Workshop 1: Branding og markedsføring samt Kommunikation i destinationen.
 • Workshop 2: Natur – beskyttelse og oplevelsesmuligheder.
 • Workshop 3: Overnatningsmuligheder samt Virksomhedsudvikling og destinationssamarbejde.

Udgangspunktet for borgermøderne var Strategi for bæredygtig turisme i Vordingborg Kommune.

Læs Strategi for bæredygtig turisme

Infrastruktur og logistik turisme Møn

billede af hus i Liselundparken
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal kigges nærmere på den infrastruktur og logistik, der er til rådighed på Møn i dag og hvor den evt. kan udbygges.

Infrastruktur- og logistikplan – Møn 2021, omfatter Møn, Bogø, Nyord og Farø. Planen tager udgangspunkt i de data kommunen i dag har til rådighed. Planen er derfor ikke et endeligt resultat, da der på flere områder savnes mere eller nyere data der kan være med til, at kvalificerer problemstillingerne og hvad der er af løsninger. Det gælder særligt på den trafikale infrastruktur, hvor der mangler data.

Læs mere om projektet

Feriepark Hjelm Bugt

Opdateret status for projektet, juni 2021

Torsdag d. 24. juni blev et samlet projekt, Feriepark Møn – Hjelm Bugt, præsenteret på et temamøde i Kommunalbestyrelsen. Projektet vil danne arbejdsgrundlag for selve forslaget til lokalplan samt VVM-rapporten over selve projektet som forventes forelagt til politisk behandling i sensommeren 2021.

Det samlede projekt, præsenteret på mødet kan ses her.

Herunder kan du læse om den planlagte proces for forslaget Feriepark Møn - Hjelm Bugt


Illustration: Landskabet kommer helt op til boligerne og den lokale flora er med til at indramme livet på terrasserne. Concept ApS / Niras.

Baggrund – eksisterende planer

Planlægning for en feriepark ved Hjelm Bugt på Møn er allerede i dag i overensstemmelse med kommuneplan 2018, hvor et konkret område på omkring 20 ha er udlagt til feriecenter. Området blev oprindeligt udlagt i Regionplan 2005, og blev overført til den nye Vordingborg Kommunes kommuneplan 2009 og er videreført i efterfølgende kommuneplaner – senest i den gældende kommuneplan 2018.

Ferieparken ved Hjelm Bugt fremgår af retningslinje 23.6: ”Der er mulighed for placering af et større hotel/feriehotel ved Hjelm Bugt og på Farø. Konkret placering ved Hjelm Bugt er vist i ramme R15.11. På Farø er der endnu ikke udpeget konkret placering.”

Etablering af en feriepark er endvidere i tråd med kommunalbestyrelsen Turismestrategi og -handleplan fra 2019, hvoraf det fremgår, at der ønskes en udvidelse af overnatningskapaciteten ved etablering af et eller flere nye feriecentre og eller hotel, og at udviklingen skal ske i samarbejde med de udførende aktører.

Etablering af en feriepark forudsætter lokalplan.

Processen med udarbejdelse af et plangrundlag

Der arbejdes på udarbejdelse af en bonuslokalplan* for en feriepark inden for det i kommuneplanen afgrænsede område. Arbejdet med lokalplanen blev igangsat af udvalget for Plan og Teknik i september 2020 med udsendelse af et idéoplæg. Baggrunden for idéoplægget var, at developer ønskede et større feriepark end det område, der er udpeget i kommuneplanen, som derfor ville kræve et kommuneplantillæg. Da det blev vurderet at være en væsentlig ændring af kommuneplanen blev der udsendt et idéoplæg, der havde til formål at indhente idéer og bemærkninger til hvilket forhold, der bør undersøges og indgå i lokalplanen for området samt en tilhørende Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) af projektet.

Efter dialog med Erhvervsstyrelsen, er der meddelt, at en udvidelse af afgrænsningen vil være et statsligt anliggende, og at kommunen skal forvente at få et veto mod planen. På baggrund af dette har developer meddelt, at de er indstillet på at holde sig til det udpegede område. Projektet kræver derfor ikke udarbejdelse af et komuneplantillæg.

* En bonuslokalplan er normal procedure for ved udvikling i landzonen. I landzonen kan projekter der følger en almindelig lokalplan kun virkeliggøres gennem landzonetilladelser. En bonuslokalplan er en lokalplan, der angiver forhold der kan realiseres uden, at der efterfølgende udarbejdes og tildeles landzonetilladelser. Dette forudsætter dog, at bestemmelserne om placering og omfang af bebyggelse opfylder kravene til en normal landzonetilladelse, som der ellers ville skulle meddeles efter lokalplanens vedtagelse.

Lokalplanens formål og redegørelse understøttes af en turistpolitisk redegørelse samt en VVM-rapport.

Turistpolitisk redegørelse

Den turistpolitiske redegørelse er ikke et lovkrav, da der ikke skal udarbejdes kommuneplantillæg, men udarbejdes alligevel fordi der er flere større turismeprojekter på vej på Møn (både ferieparken ved Hjelm Bugt og ved Sukkerfabrikken), som der dermed samlet bør redegøres for hvordan de understøtter de politiske strategier og indsatser på turismeområdet.

VVM – Vurdering af Virkninger for Miljøet

I forbindelse med lokalplanarbejdet skal der i henhold til lov og miljøvurdering af planer og programmer udarbejdes en vurdering af virkninger for miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse. Det er developer, der står for udarbejdelse af VVM-redegørelsen, som skal ligge til grund for lokalplanen. VVM-redegørelsen skal bl.a. beskrive konsekvenser for miljø, natur, landskab, infrastruktur mv.

Selv om der udarbejdes en VVM-redegørelsen, skal der stadig udarbejdes en miljøvurdering af selve lokalplanen. Miljørapporten som er resultatet af vurderingen, er et mindre omfattende og mere kvalitativ dokument end en VVM, men bygger på de oplysninger og analyser, der fremgår af VVM-redegørelsen. De to dokumenter udarbejdes sammen.

Infrastruktur og logistik for turismen på Møn

Det mangeårige arbejde for at øge turismen på Møn, der kan tages til bage til potentialeplanen for Møn fra 2014 har langt stykke hen ad vejen båret frugt. Camønoen, Dark Sky og Unesco Biosfære Møn er stærke eksempler på et vedvarende og fokuseret tværgående offentligt og privat samarbejde.

Men den øgede turisme betyder også at der er pres på infrastrukturen og de faciliteter, der knytter sig til turismen. Allerede i turismestrategien fra 2014 var udviklingen af den fysiske infrastruktur og faciliteterne et højt prioriteret fokusområde.

Behovet blev yderligere forstærket i sommeren 2020, hvor mange dansker blev hjemme i landet og besøgte egne lokaliteter. Vurderingen er, at antallet af besøgende steg med 20%.

Derfor har kommunalbestyrelsen afsat 4,5 mio. kr. i budgettet til at udvikle infrastrukturen og faciliteterne omkring turismen på Møn. Der blev i efteråret 2020 igangsat et arbejde med at kortlægge eksisterende infrastruktur og logistik omkring de offentlige faciliteter med henblik på at udarbejde en konkret handlingsplan med anbefalinger for udvikling og forbedring af infrastrukturen og faciliteterne på Møn. Se den endelige plan.

En bæredygtig turismestrategi

Parallelt med (men uafhængigt af) planlægningen for ferieparken ved Hjelm Bugt, har kommunalbestyrelsen i efteråret 2019 igangsat en proces med udarbejdelse af en bæredygtig turismestrategi for hele kommunen, hvor der den 25. oktober i regi af Møn UNESCO Biosfære og i samarbejde med Møn-Sydsjælland Turistforening blev gennemført en temadag om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og fremtidens bæredygtige turisme. Strategiprocessen bygger videre på resultaterne af denne temadag.

I efteråret 2020 blev der gennemført to workshops med deltagelse af turismeaktører. Strategien ligger nu klar og vil blive efterfulgt af en konkret handleplan – først for Møn og dernæst resten af kommunen. Handleplanerne udarbejdes ligeledes i tæt samarbejde med turismeaktørerne. Strategien indeholder bl.a. spor om infrastruktur.

Forventet tidsplan for lokalplan og analyser:

 • Bæredygtig turismestrategi (juni 2021)
 • Plan for infrastruktur og logistik (er udarbejdet, januar 2021)
 • Forslag til lokalplan for Feriepark Hjelm Bugt samt VVM-rapport og turistpolitisk redegørelse (oktober 2021)
 • Høring og borgermøde (november - december 2021 - borgermøder fastlægges ved politisk behandling)
 • Endelig vedtagelse af lokalplan (marts 2022)