Spring til indhold

Lokaler og idrætsanlæg

 • Folkeoplysende foreninger, herunder aftenskolerne, og øvrige registrerede frivillige har mulighed for at låne gratis lokaler og idrætsanlæg til jeres aktiviteter.
 • Private organisationer eller virksomheder kan leje lokaler og idrætsanlæg mod betaling. Dog ikke til private arrangementer og fester.
 • Kommunens faciliteter bliver i første omgang fordelt efter en særlige prioriterings-rækkefølge. Det sker for en sæson ad gangen - sæsonen går fra 1. august til 30. juni. Når sæsonen er planlagt, kan alle booke ledige tider på Foreningsportalen.
 • Din forening får adgang til bookingsystemet ved at logge ind på Foreningsportalen.
 • Din forening har fået tilsendt login ved foreningens oprettelse. 

Book lokaler og idrætsanlæg her

Hvem kan låne lokaler og idrætsanlæg?

Folkeoplysende foreninger kan efter reglerne i folkeoplysningsloven få lokaler og idrætsanlæg stillet gratis til rådighed til foreningsarbejdet. 

Øvrige frivillige foreninger eller frivillige enkeltpersoner, der tilbyder aktiviteter for borgere, og som er registreret og hjemmehørende i Vordingborg Kommune, kan låne lokaler og idrætsanlæg gratis. 

Foreninger samt øvrige frivillige skal være godkendte eller registrerede i Vordingborg Kommunes foreningsportal.

Udlån af ledige offentlige lokaler og idrætsanlæg sker efter denne prioritering:

 1. Kommunale aktiviteter fx. ungdomsskole og musikskole
 2. Frivillige folkeoplysende foreninger 
  Aktiviteter for børn og unge
         2b. Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)
         2c. Aktiviteter for voksne
 3. Øvrige foreninger og frivillige     

Ved anvisning af lokaler og idrætsanlæg, der er særligt egnede til brugere med funktionsnedsættelse, vil der blive taget hensyn til dette i fordelingen.

Da der er forskel på, hvor godt egnede de forskellige lokaler og idrætsanlæg er til bestemte aktiviteter, vil lokalerne blive tildelt i forhold til den pågældende aktivitet.

I fordelingen vil der i videst muligt omfang blive taget hensyn til aktiviteter med tilknytning til nærmiljøet. Det gælder særligt i forhold til aktiviteter for børn og unge.

Et egnet lokale i Vordingborg Kommune defineres som et lokale, hvis fysiske rammer kan rumme aktiviteten, og som har et kommunalt standard rengøringsniveau.

Der kan ikke kræves bestemte ugedage eller tidspunkter for anvisningen. Dog skal aftenskoler anvises lokaler inden for tidsintervallet i dagtimerne kl. 08-17 eller aftentimer kl. 17-08. Det anviste lokales størrelse og standard skal svare til undervisningens indhold.

Den forening eller bruger, der har fået anvist et lokale eller idrætsanlæg, må ikke anvise videre til andre brugere.

Lokaler og haller på skolerne udlånes alle dage, bortset fra det tidsrum, skolerne råder over faciliteterne. Tidsrummet fremgår af Foreningsportalen. Lokaler og haller er som udgangspunkt lukkede i skolernes sommer- og juleferier.

Skulle der opstå behov for arrangementer i skolernes sommer- eller juleferier, skal forespørgslen sendes med mindst 6 ugers varsel til serviceleder eller Afdeling for Kultur og Fritid.

Lokaler, haller og udendørsarealer stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug og stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr.

Primær brug betyder, at Vordingborg kommune har valgt at indrette en række faciliteter til bestemte formål. Den indretning og det inventar må ikke fjernes, fordi en forening har fået anvist faciliteten. Det kan f.eks. være inventaret i et klasselokale, gymnastiksal eller på en boldbane. Da Vordingborg Kommune f.eks. har et antal fodboldbaner, og en forening bliver anvist til en sådan bane, vil banen være til rådighed med det udstyr, der knytter sig til banens primære brug. Er banen indrettet med fire mål, har foreningen adgang til fire mål og er den indrettet med to, har foreningen to mål at gøre godt med osv.

Foreninger, der tilbyder aktiviteter, der kræver indretning og udstyr ud over det, kommunen har i forvejen, kan ikke kræve særlig indretning eller udstyr, selvom der anvises til folkeoplysende virksomhed.

Den forening eller bruger, der har fået anvist et lokale, må ikke anvise videre til andre brugere, ligesom foreningen ikke må hindre andre i at benytte lokalet. Vordingborg Kommune kan inddrage tilladelsen til at benytte lokalerne, hvis det gentagne gange konstateres, at disse ikke udnyttes i rimeligt omfang, eller hvis de regler, der er fastsat, overtrædes.

Tildelte lokaler, der alligevel ikke skal benyttes, skal afbookes via Foreningsportalen hurtigst muligt. Der bliver foretaget stikprøve besøg i lokaler og haller for at bekræfte, at bookingerne bliver benyttet.

Hvordan søger du lokaler og idrætsanlæg?

Foreningsportalen er Vordingborg Kommunes digitale register og bookingsystem for foreninger og frivillige. Via Foreningsportalen kan du finde og booke kommunale lokaler og idrætsanlæg til din forenings aktiviteter. Du har mulighed for at låne og leje en række haller, gymnastiksale, mødelokaler, klasselokaler, faglokaler og udendørs idrætsanlæg i kommunen. 

Folkeoplysende foreninger samt andre registrerede foreninger og frivillige tildeles automatisk login til portalen. Det er vigtigt, at foreningens kontaktoplysninger altid er opdateret i Foreningsportalen, så I ikke går glip af vigtig information fra os.

Foreningens kontaktpersoner vil løbende blive informeret omkring ansøgningsfrister i forbindelse med fordeling af lokaler og idrætsanlæg mellem kommunens foreninger. Normalvis er Foreningsportalen åben for ansøgning om lokaler og idrætsanlæg til årsbookingen i perioden 1. februar til 29. februar. Du kan dog altid foretage enkeltbookinger i ledige lokaler.

Tildelte lokaler og idrætsanlæg, der alligevel ikke skal benyttes, skal afbookes via Foreningsportalen hurtigst muligt.

Afdelingen for Kultur, Fritid og Udvikling eller den pågældende skole kan aflyse aktiviteter til fordel for enkeltstående arrangementer med mindst 3 ugers varsel.

Find lokaler og idrætsanlæg i Foreningsportalen

Retningslinjer for lokaler og idrætsanlæg

Vordingborg Kommune stiller lokaler, haller og udendørsarealer til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug. Lån og leje af lokaler og haller inkluderer el, varme, rengøring og fornødent udstyr.

Hallerne er selvbetjente, og foreningerne står derfor selv for opsætning og nedtagning af rekvisitter, net, mål o.a. Opsætning og nedtagning af rekvisitter skal ske indenfor foreningens tildelte tid.

Det er ikke tilladt at færdes andre steder end i de lokaler, som er blevet anvist. Lokalt ordensreglement skal overholdes, såsom maksimalt tilladte personer i lokalet osv.

Det er fx ikke tilladt at:

 • blokere flugtveje
 • medbringe eller opbevare trykflasker i lokalerne
 • medbringe eller opbevare farlige stoffer i lokalerne
 • foretage bygningsmæssige ændringer i lokalerne.

Er der behov for brug af trykflasker eller farlige stoffer i forbindelse med aktiviteten, påhviler det foreningen i samarbejde med beredskabet at sikre overholdelse af gældende lovgivning.

Lokalerne og idrætsanlæggene forlades i samme stand, som de modtages. Benyttet inventar, redskaber mv. sættes på plads. Vinduer og døre lukkes, lys slukkes, og vandhaner lukkes.

Skolens undervisningsmidler og elevernes skolearbejde, herunder ophæng på tavler og i elevskuffer, må ikke flyttes eller beskadiges.

Idrætsaktiviteter i gymnastiksale og haller må ikke foregå med udendørsfodtøj. Dette gælder også for danseaktiviteter. Glas og flasker må ikke medtages i omklædningsrummene.

Rygning er ikke tilladt i kommunale bygninger eller på kommunale matrikler - ude som inde.

Ved brug af svømmefaciliteter skal foreningen indsende gyldigt livredderbevis til den pågældende svømmehal, inden foreningens førstkommende brug. Foreningen er ansvarlig for at indsende nyt bevis, inden nuværende bevis udløber. Såfremt nyt bevis ikke indsendes, må svømmefaciliteten ikke benyttes og tiden kan blive booket til anden side uden yderligere varsel.

Ved særlige arrangementer som stævner, musikfestivaler eller andet skal der indgås særlig aftale med servicelederen senest 4 uger før arrangementets afvikling om de praktiske forhold.

Det fremgår af den konkrete bookingbesked, hvilken serviceleder eller anden person der skal kontaktes vedrørende praktiske forhold. På samme bekræftelse vil det også fremgå, hvis der ikke må medbringes egen forplejning, fordi der er en forpagtningsaftale, der dækker det pågældende lokale mv.

Vordingborg Kommune kan inddrage tilladelsen til at benytte lokalerne og idrætsanlæggene, hvis ordensreglementer ikke overholdes, eller lokalet gentagne gange står ubrugt i det tildelte tidsrum.

Serviceledere

Alle skoler og haller har en serviceleder i dagtimerne. Du skal kontakte servicelederen vedr. alle praktiske foranstaltninger. Du finder kontaktoplysninger på servicelederen på din bookingbekræftelse og på Foreningsportalen under Booking af lokaler og det enkelte lokale. Klik på det lille plus i hjørnet for at se alle oplysninger om lokalet.

Udlevering af nøgler

Nøgler og nøglebrikker udleveres af stedets serviceleder. Du finder kontaktoplysninger på servicelederen på din bookingbekræftelse. 

Åbningstider

Lokaler og haller er åbne året rundt. På skoler er lokaler og haller ikke til rådighed i skolernes åbningstid. Endvidere er skolerne lukket i jule- og sommerferien.  Tidsrummet for de enkelte skoler og haller fremgår af Foreningsportalen. Lokaler og haller kan være reserveret til eksamener mm. 

For at få adgang til lokaler og haller på skolerne i juleskoleferien og sommerferien skal du kontakte den lokale serviceleder minimum 6 uger før.

Overnatning i kommunale lokaler

Hvis I skal afholde et arrangement på en af vores skoler, børnehaver, eller i foreningslivet, hvor I gerne vil overnatte på skolen, i en hal, eller anden offentlig bygning, så skal I sende os en ansøgning på mail senest 4 uger før datoen for overnatningen.

Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

Priser

Hvis din forening skal afholde et større arrangement, har I mulighed for at låne en hal, gymnastiksal eller mødelokale mod betaling.

For foreninger, der hører hjemme i kommunen, er det gratis at afholde turneringer, stævner og opvisninger for foreningens medlemmer.

Hvis din forening afholder indtægtsgivende aktiviteter og arrangementer, der ligger uden for foreningens primære aktivitet såsom fester, messer, udstillinger, loppemarkeder, bankospil mv. hvor der opkræves entre, skal foreningen betale leje for lokalerne i henhold til gældende takstblad.

Ved offentlige fester, koncerter, messer og lignende skal du betale halleje. Her kan du læse mere om priser for leje af haller, gymnastiksale og mødelokaler.

Lån og leje af svømmehaller

Ved brug af svømmefaciliteter skal foreningen indsende gyldigt livredderbevis til den pågældende svømmehal inden foreningens førstkommende brug. Foreningen er ansvarlig for at indsende nyt bevis, inden det nuværende bevis udløber. Såfremt et nyt bevis ikke indsendes, må svømmefaciliteten ikke benyttes, og tiden kan blive booket til anden side uden yderligere varsel.

Vordingborg Kommune har aftale med i tre svømmehaller i kommunen, hvor foreninger kan booke tid. Kontakt svømmehallen for at aftale nærmere. 

SVØMMEHALLEN BOSEI VED PRÆSTØ

Evensølundvej 5, 4720 Præstø
Læs mere om Svømmehallen på Bosei

SVØMMEHALLEN I STEGE

Platanvej 40, 4780 Stege
Læs mere om svømmehallen i Stege

VANDHUSET I VORDINGBORG

Solbakkevej 42-56, 4760 Vordingborg
Læs mere om vandhuset i Vordingborg

Lokaler i egnshuse

Du har mulighed for at låne lokaler i kommunens egnshuse. Der er i øjeblikket fem egnshuse i kommunen:

 • Køng Egnshus
 • Viemose Egnshus
 • Egnshuset Jungshoved Skole
 • Allerslev Egnshus
 • Ørslev Egnshus

Du kan som forening booke egnshusene via Foreningsportalen. Som privat skal du kontakte det enkelte egnshus direkte.

Selvejende haller

Vordingborg Kommune har indgået en række driftsaftaler med selvejende haller. Nogle af dem er en del af det kommunale bookingsystem Foreningsportalen indsæt link. For booking af de lokaler og haller der ikke er i Foreningsportalen skal ansøgerne derfor kontakte de lokale kontaktpersoner. Se oversigt over haller og hvordan de bookes nedenfor.

BOGØ HALLEN - (bookes direkte hos nedenstående kontaktperson)

Adresse: Skovvangen 8, 4793 Bogø By
Kontaktperson: Martin Schrøder
Mail: mart498h@gmail.com

DGI HUSET VORDINGBORG - (bookes på https://www.dgihusetvordingborg.dk/om-dgi-huset/lokaler-og-rum)

Adresse: Solbakkevej 42-56, 4760 Vordingborg
Kontaktperson: Jacob Rosenholm Jensen
Tlf: 2345 3003 Mail: mail@dgihusetvordingborg.dk / Hjemmeside

FANEFJORDHALLEN - (bookes via Foreningsportalen)

Adresse: Fanefjordgade 145, 4792 Askeby
Kontaktperson: Johnny Poulsen
Tlf.: 2529 9703. Mail: johnny@yahoo.dk

MØNSHALLERNE - (foreninger booker direkte via Foreningsportalen. Private booker direkte hos nedenstående kontaktperson)

Adresse: Platanvej 40, 4780 Stege
Kontaktperson: Chris Schmidt Hansen 
Tlf.: 5581 4201. Mail: Info@moenshallerne.dk / Hjemmeside

ØSTMØN HALLEN - (bookes via Foreningsportalen)

Adresse: Klintevej 237, 4780 Stege
Kontaktperson: Per Jensen
Tlf.: 5581 2862. Mail: jml@post10.tele.dk