Spring til indhold

Vandområdeplaner

  • Vandområdeplanerne skal sikre et bedre vandmiljø i Danmark.
  • De beskriver bl.a., hvilken indsats vi skal gøre for at få renere vand i vores kystvande, søer, vandløb og grundvand.
  • Vi ligger i Vandområdedistrikt II – Sjælland og er omfattet af to hovedvandoplande: Smålandsfarvandet og Østersøen.
  • Se planerne og læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Vandoplandsplanerne - VOP

Vandråd

  • Vandrådet bidrager til indsatsprogrammet, der indgår i vandområdeplanerne 2021-2027
  • Hovedvandoplandet Østersøen omfatter kommunerne Stevns, Faxe, Næstved, Guldborgsund, Lolland og Vordingborg.
  • Vordingborg er sekretariatskommune for Vandrådet for hovedvandoplandet Østersøen.
  • Der holdes fællesmøder for hovedvandoplandene Østersøen og Smålandsfarvandet.

Sammensætningen af vandrådet for hovedvandoplandet Østersøen

Kommunale kontaktpersoner

 Møder

15. januar 2020