Spring til indhold

Byggeri på forurenet grund

 • Hvis du skal bygge eller grave på en forurenet grund eller en muligt forurenet grund, kan det kræve en særlig tilladelse.
 • Kontakt os så tidligt som muligt, så du ikke bliver overrasket eller forsinket af uventede krav til dit byggeri.
 • Hvis du under bygge- eller anlægsarbejde finder en forurening, der ikke er registreret tidligere, skal du straks standse arbejdet og kontakte os.

Hvornår skal du søge om tilladelse?

 • Hvis din grund er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 (V1, V2) af Region Sjælland eller det tidligere Storstrøms Amt, skal du søge om § 8-tilladelse, inden du går i gang med at:
  • bygge/ombygge
  • grave
  • ændre en ejendoms anvendelse fx fra erhverv til bolig.
 • Du kan ikke få byggetilladelse på en forurenet grund, før vi har afklaret, om der skal stilles særlige krav til projektet.

Hvilke oplysninger skal din ansøgning indeholde?

Baggrundsoplysninger

 • Adresse og matrikelnr.
 • Navn og adresse for projektets parter, eksempelvis ansøger, grundejer, bygherre og rådgiver.
 • Oplysninger om ejendommens nuværende anvendelse og status.
 • Tidsplan for projektet.
 • Er projektet på linje med eller i strid med lokalplan for området?

Formål med projektet

 • Ændring af arealanvendelse til?
 • Byggeri
 • Anlægsarbejde
 • Hel eller delvis fjernelse af kendt forurening
 • Nedrivning af bygninger og fjernelse af faste belægninger. 

Projektbeskrivelse

 • Projektets placering på et målfast kort med bygningsplacering.
 • Kort beskrivelse af tiltag i forhold til jordforureningen.
 • Beskrivelse af de bygninger, hvor anvendelsen ændres:
  • Hvor ligger de i forhold til forurening?
  • Hvordan er terrændæk bygget op?
  • Er der følsom anvendelse på nederste etage?
  • Har der været brugt eller opbevaret forurenende stoffer i bygningerne?
 • Gravearbejde og jordhåndtering:
  • Hvor skal der graves og hvilke dybder?
  • Etableres der grundvandssænkning i byggeperioden?
  • Efterlades der forurenet jord?
  • Hvordan dokumenteres ren bund eller eventuel efterladt forurening?
  • Vurderet mængde af forurenet jord, som skal håndteres?
  • Analyseresultater fra forklassificering af jord.
  • Køres der jord væk fra ejendommen?
  • Angivelse af jordmodtager.
  • Beskrivelse af evt. tilførsel af jord.
 • Befæstede områder skal beskrives og vises på kort.

Forureningsbeskrivelse og afklaring af risiko

 • Konklusioner fra forureningsundersøgelserne.
 • Risikovurderingerne fra forureningsundersøgelserne.
 • Hvilke tiltag skal der udføres i forhold til risiko ved arealets anvendelse?
 • Hvilke tiltag skal der udføres i forhold til risiko for grundvandet?
 • Forslag til dokumentation for fjernelse af forurening.
 • Forslag til dokumentation for virkningen af forureningsafskærende tiltag.