Spring til indhold

Ejendomme og grunde til salg

Der er gode muligheder for at starte erhverv eller industri i Vordingborg Kommune.

  • De fleste erhvervsarealer ligger tæt på Sydmotorvejen.
  • København kan nås på en time, og Hamborg rykker tættere på med den kommende Femernforbindelse.
  • I Vordingborg by er der jernbanestation, fragtmandsforbindelser og trafikhavn.

Klik i billedet så du får adgang til et interakivt kort der viser ledige erhvervsgrunde i Vordingborg Kommune

Klik på kortet og få et hurtigt overblik over ledige grunde.

Du har adgang til salgsmateriale, lovmateriale og anden information enten i kortet eller på listen nedenfor.

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Business Park Vordingborg ved Afkørsel 41

Nyt erhvervsområde udbydes til salg med den tætteste beliggenhed ved Sydmotorvejens afkørsel 41. Erhvervsområdet er omkranset af utroligt smukke omgivelser, marker, skov og ikke mindst storslået udsigt til Farøbroerne fra flere af arealerne.

Rundkørsel til hele erhvervsområdet, er etableret i dimensioner, så modulvogntog kan passere.

Hele erhvervsområdet vil omfatte matrikler på både syd- (etape 1) og nordside (etape 2) af Mønsvej og Vordingborgvej.

Der er fortsat ledige arealer i etape 1

Etape 1:

Højgaardsvej 10

Etape 2:

Lundby

Areal ved Svend Poulsensvej

Arealet er beliggende i den nordlige del af Vordingborg Kommune i landsbyen Lundby. Lundby er en typisk stationsby, der er vokset op i tilknytning til jernbanen, og byen er lokalcenter for et stort opland.

Der sælges nu det sidste areal på ca. 1.100 m2, som angivet på salgsmaterialet. Her kan opføres mindre industri- og værkstedsvirksomhed, samt mindre lagervirksomhed. Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, lugt eller anden forurening.

Anvendelse og bebyggelse skal ske i henhold til bestemmelserne i lokalplanen.

 

Præstø

næbvej

Vordingborg Kommune udbyder matr.nr. 1 bm Endegårde By, Skibinge til salg i offentligt udbud.

Arealet er på 2.750 m2 og har været anvendt som grønt areal. Arealet er i henhold til ny lokalplan udlagt til dagligvarebutik på maks. 1.200 m2.

Vejledende mindstepris på 687.500 kr. ekskl. moms. Købesummen skal betales kontant.

De øvrige vilkår for salget fremgår af udbudsmaterialet der består af købsaftale og bilag, se nedenfor.

Købsaftale (købstilbud) skal være skriftligt og sendes til mail leva@vordingborg.dk hurtigst muligt. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg er effektueret, og købstilbud behandles løbende.

Vordingborg Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud eller til at forkaste samtlige tilbud, der er modtaget. Købstilbud skal være gældende, indtil politisk behandling foreligger.     

Købsaftale

Bilag 1 – Luftfoto
Bilag 2 – Tingbogsattest
Bilag 3 – Servitut nr. 1
Bilag 4 – Servitut nr. 2
Bilag 5 – Servitut nr. 3
Bilag 6 – Servitut nr. 4
Bilag 7 – Kommuneplanramme B 16.03 Boligområde Bygvænget/Rugvænget
Bilag 8 – Lokalplanforslag B 16.03.01 Dagligvarebutik ved Næbvej i Præstø
Bilag 9 - Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021
Bilag 10 -Ejendomsdatarapport med bilag

Stege

Nymarksvej 16, 4780 Stege

Tomt areal til udvikling

  • Naturskøn beliggenhed med vandudsigt
  • Mulighed for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt mindre erhverv, offentlige formål m.m.

Se mere om arealet her Erhvervsareal Nymarksvej 16, 4780 Stege

 

sKYDEBANEVEJ, 4780 Stege

Der udbydes i alt ca. 38.000 m2, som skal udstykkes i forbindelse med salg i mindre arealer á minimum 2000 m2. Området må kun anvendes til erhvervsformål, herunder håndværk, lettere fremstillingsvirksomheder og lignende, herunder forretningsvirksomheder, kontorer, liberale erhverv, service og lignende. Der må bygges i 1½ etage. 

Erhvervsarealerne er omfattet af lokalplan 74, Stege Nymarken, hvor øvrige vilkår fra området fremgår. 

Erhvervsarealerne sælges som råjord, og køber skal selv sørge for samtlige tilslutninger og installationer fra forsyningsværkerne.

Erhvervsarealerne sælges for højeste bud, dog minimum 60 kr./m2 ekskl. moms, som betales kontant.

De øvrige vilkår for salget fremgår af salgsmaterialet der består af købsaftale og bilag, som ligger herunder.

Købsaftale (købstilbud) skal være skriftligt og sendes til mail: leva@vordingborg.dk. Indkomne købstilbud er fortrolige indtil salg er effektueret, og behandles løbende.

Vordingborg Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud eller til at forkaste samtlige tilbud, der er modtaget. Købstilbud skal være gældende indtil politisk behandling  foreligger.

Købsaftale

Bilag 1, Luftfoto Over Området

Bilag 2, Rids Fra LE34 Om Fastlæggelse Af Skel På Skydebanevej

Bilag 3, Tingbogsattest, Matr.Nr. 28 B Stege Markjorder

Bilag 4, Tingbogsattest, Matr.Nr. 34 Ab Stege Markjorder

Bilag 5, Kommuneplanramme E 15.07 Erhvervsområde Stege

Bilag 6, Lokalplan 74, Stege Nymarken

Bilag 7, Bekendtgørelse Nr. 396 Af 3. Marts 2021

Bilag 8, Ejendomsdatarapport Med Bilag For Matr.Nr. 28 B Stege Markjorder

Bilag 9, Ejendomsdatarapport Med Bilag For Matr.Nr. 34 Ab Stege Markjorder

Vordingborg By Centrum

Magrethepladsen 2, 4760 Vordingborg 

Salg af garageareal med 15 garager. Garagearealet sælges uden lejemål med overtagelse pr. 1. maj 2023. 

Garagearealet er til salg gennem EDC Erhverv, Næstved. 

https://www.edc.dk/erhverv/ejendomme/erhvervsejendomme/%C3%B8vrige/vordingborg/4760-vordingborg/margrethepladsen-2/?sagsnr=47301838

Vordingborg Vest

Møllegården

Området ligger i udkanten af Vordingborg by mod vest. Første del blev udlagt til industriområde i slutningen af 60’erne. Senere er flere arealer inddraget, og således byggemodnet i flere etaper. 

Den ledige del af industriområdet udgør ca. 240.000 m², hvoraf ca. 50.000 m² er helt eller delvis byggemodnet. Det salgsbare område er ikke udstykket i parceller, da områdets arealer udstykkes efter nærmere aftale.

Indkørsel fra Næstvedvej ad Hovedakslen som områdets primære adgangsvej.

 

           

Vordingborg Øst

Tomt, skrående areal der henligger som grønt område.

Arealet er på ca. 4.900 m2, og skal udstykkes i forbindelse med salg.

Købesummen udgør minimum 80 kr./m2 + moms. 

De øvrige vilkår for salget fremgår af udbudsmaterialet der består af købsaftale og bilag, der kan hentes på www.vordingborg.dk 

Købsaftale (købstilbud) skal være skriftligt og sendes til mail leva@vordingborg.dk senest den 1. januar 2023. Indkomne købstilbud er fortrolige indtil salg er effektueret. 

Vordingborg Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud eller til at forkaste samtlige tilbud, der er modtaget. Købstilbud skal være gældende indtil politisk behandling foreligger.  

Købsaftale

Bilag 1, Luftfoto

Bilag 2, Tingbogsattest

Bilag 3, Kommunerammeplan Nr. E 17.05, Erhvervsområde TV ØST

Bilag 4, Lokalplan Nr. E 9.2

Bilag 5, Offentlig Ejendomsvurdering

Bilag 6, Ejendomsskattebillet 2022

Bilag 7, Jordforureningsattest

Bilag 8, Bekendtgørelse Nr. 396 Af 3. Marts 2021

Ørslev

Ørslev Industriområde

Området har en central og god beliggenhed med kun 4 km direkte landevejskørsel til Sydmotorvejens afkørsel 40 ved Udby.

Industriarealet er beliggende mellem motorvej E4 og Københavnsvej (den tidligere hovedvej A2) og vest for Ørslev by. Ørslev ligger ca. 5 km nord for Vordingborg.

Adgang fra Københavnsvej ad Ørslevvej og Ugledigevej eller ad Svingkærvej til Industriparken.

Industriområdet udgør ca. 480.000 m2, hvoraf ca. 300.000 m2 er helt eller delvis byggemodnet. Området er ikke udstykket, og arealerne sælges og udstykkes efter nærmere aftale.

Mellem industriområdet og boligområdet er et ca. 120 m bredt beplantningsbælte.