Spring til indhold

Boringsnære beskyttelsesområder

Vordingborg Kommune skal i de kommende år sikre at de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) beskyttes mod erhvervsmæssig brug af pesticider. Derfor skal vandværkerne arbejde på at indgå frivillige lokalt forankrede aftaler med lodsejerne inden udgangen af 2022.

Rent drikkevand skal beskyttes og kommunen har på baggrund af en risikovurdering udpeget 83 BNBO, der skal beskyttes mod forurening af grundvandet.

På denne side kan borgere og almene vandværker finde information, som kan bruges som udgangspunkt til at indgå frivillige aftaler i BNBO i Vordingborg Kommune.

Hvad er BNBO

 • BNBO er et nærområde til drikkevandsboringer, hvor grundvandet er særligt sårbart mod forurening med blandt andet pesticider.
 • Ved uheld og spild af forurenende stoffer nær drikkevandsboringerne, kan det betyde at grundvandet bliver forurenet og at vandværket må opgive at indvinde vand det sted. Det skyldes, at der er kort afstand til boringen indenfor området og at der kun sker en lille fortynding af det forurenede stof.
 • BNBO afgrænses som arealet på jordoverfladen, hvor grundvandet er et år om at nå boringen.
 • BNBO ser forskellig ud. Beregningen af de boringsnære områder afhænger af typen af jordlag, hvilken vej grundvandet løber og hvor stor indvindingen er.
  Se kort (vælg temaet "høring - bek. om udpegning af drikkevandsressourcer")
 • BNBO beregnes af Miljøstyrelsen og udpeges i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 1 gang om året. Du kan læse mere om beregningen

BNBO skal beskyttes

 • Der er i januar 2019 vedtaget en tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2020 i Folketinget med bred politisk opbakning. Tillægsaftalen har blandt andet til formål at reducere risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO. Aftaleparterne ønsker frivillige lokalt forankrede aftaler med lodsejerne og vandværkerne.
 • Link til MST hjemmeside om love/regler/pesticidaftale
 • Kommuner, vandværker og lodsejer har indtil udgangen af 2022 til at komme i mål med opgaven.

Risikovurdering og beslutning

 • I Vordingborg Kommune har vi 142 drikkevandsboringer med BNBO. Der er foretaget en risikovurdering med udgangspunkt i behovet for beskyttelse. Resultatet viser at 62 BNBO skal beskyttes mod anvendelse af erhvervsmæssige pesticider. Resultatet af risikovurderingen ses i rapporterne Risikovurdering for Sydsjælland og Risikovurdering for Møn og Bogø og er udført i samarbejde med konsulentfirmaet Rambøll A/S.
 • Kommunens beslutning Pkt 8.

BNBO via indsatsplaner

Vandværker

 • Kommunen har afholdt informationsmøder om processen og risikovurderingen i foråret/sommer 2021 med landbrugsorganisationer, vandværksorganisationer, Vandrådet, Grundvandssamarbejdet samt Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse.
 • I løbet af efterår/vinter 2021 og starten af 2022 fortsætter kommunen informationsmøder med grupper af vandværker. Herunder hvordan vandværkerne kan forberede sig til de kommende lodsejermøder.
 • I 2022 vil kommunen være facilitator på opstartsmøder mellem vandværk og lodsejer om indgåelse af frivillige aftaler.

Lodsejere

 • I løbet af efterår/vinter 2021 og starten af 2022 vil kommunen sende information via E-boks til berørte lodsejere om hvilke BNBO, der ligger på deres matrikler, hvor der anvendes erhvervsmæssige pesticider.
 • Vandværk/kommunen vil kontakte lodsejer og indkalde til opstartsmøde om pesticidfri dyrkning i BNBO og med udgangspunkt i frivillige aftaler. Lodsejerne vil få fuld erstatning for deres tab og betales af vandværkerne.
 • Det vil være individuelle aftaler og kompensation, for de berørte lodsejere.

Hvor finder jeg mere information

Miljøstyrelsen har udarbejdet en hjemmeside, hvor de har samlet relevant information om BNBO primært for myndigheder, men der kan også være informationer, der er relevant for borgere.

FAQ til brug for kommuner, jordejere og vandværker vedr. BNBO

Kommunernes landsforening har f.eks. udarbejdet en rapport om Paradigmer for frivillige aftaler om grundvands-beskyttelse i BNBO, hvor der er eksempler på aftaler og tinglyste deklarationer.

Danske vandværker viser også eksempler på frivillige aftaler

Se BNBO på KortVordingborg under Grundvand