Spring til indhold

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet for Vordingborg Kommune afgør tvister (uenighed) mellem udlejere og lejere i alment boligbyggeri i kommunen. Både lejere og udlejere (boligforeninger) kan indbringe sager for nævnet. Sagsbehandlingstiden ved nævnet forventes at være 3-4 måneder.

OBS. I øjeblikket er der stor travlhed i sekretariatet, derfor må der p. t. forventes længere sagsbehandlingstid end vanligt.

Hvilke sager behandler beboerklagenævnet?

Beboerklagenævnet behandler bl.a. sager om:

 • Formkrav til varsling af lejeforhøjelser, men ikke lejens størrelse eller fordeling på de enkelte lejemål.
 • Mangler ved indflytning.
 • Vedligeholdelse og istandsættelse - både lejers og udlejers pligt.
 • Færdiggørelse af arbejder, iværksat af en udlejer.
 • Lejeres ret til at foretage installationer og forbedringer af det lejede.
 • Tilbagebetaling af depositum/beboerindskud, herunder lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning.
 • Forbrugsregnskaber.
 • Fællesantenner og lign.
 • Brugsrettens overgang - fremleje, bytning, fortsættelse af lejemål.
 • Lejeres brug af det lejede - overtrædelse af husorden.
 • Beboerdemokratiske regler.

Beboerklagenævnet behandler ikke …

 • Sager om erhvervslejemål
 • Tvister mellem lejer og udlejer i private udlejningsejendomme
 • Spørgsmål om opsigelse eller ophævelse af et lejemål
 • Spørgsmål om lejens størrelse
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede.
 • Spørgsmålet om, hvorvidt en beslutning truffet af de beboerdemokratiske organer er hensigtsmæssig.

Disse spørgsmål skal indbringes for Boligretten (Retten i Nykøbing Falster – se www.domstol.dk).

Indbringelse af sager for beboerklagenævnet

Sager skal indbringes skriftligt til Beboerklagenævnet for Vordingborg Kommune. Man kan sende pr. papirbrev eller i en mail. Hvis dokumenterne indeholder cpr.nr. eller andre personfølsomme oplysninger, bør de ikke sendes i en almindelig mail, men skal sendes i en sikker mail fra Borger.dk.

Det skal tydeligt fremgå, hvad nævnet skal tage stilling til. Sagen skal sendes i en vedhæftet fil (ikke skrives direkte i mailen) og desuden være bilagt nødvendige dokumenter – som minimum en kopi af indgået lejekontrakt.

I 2023 koster det 161 kr. at indbringe en sag for Beboerklagenævnet. Behandlingen af sagen går først i gang, når beløbet er modtaget.

Gebyret indbetales på Vordingborg Kommunes konto i Nordea – konto nr. 2186 6878852700 med oplysning om ”indbetaler”, ”adresse” samt med teksten ”gebyr til beboerklagenævnet”. Dog kan gebyret også betales i Borgerservice i Præstø, Stege eller Vordingborg.

 

Beboerklagenævnets medlemmer

Beboerklagenævnet består af følgende medlemmer:

Formand Martin Vestergaard, Vordingborg Kommune

Udlejerrepræsentant Lars Lykkeby, Arbejdernes Boligselskab

Lejerrepræsentant Jan Grabas, Lejernes Hus

Databeskyttelsesloven hos beboerklagenævnet

Dine rettigheder

Hvis du er involveret i en sag med uenighed mellem lejer og udlejer, behandler beboerklagenævnet dine personoplysninger. Derfor har du nogle rettigheder. Det er blandt andet ret til indsigt, at få rettet eller slettet fejl.

Nævnets indsamling af oplysninger

Huslejenævnet registrerer navn og adresse på alle involverede i en sag. De personoplysninger, der behandles, er normalt de oplysninger som fremgår af sagens korrespondance. Nævnet har ofte brug for flere oplysninger. Derfor beder nævnet sagens parter om at sende det skriftlige materiale, som er relevant for at behandle sagen. Oplysningerne bliver gemt af hensyn til behandlingen af sagen.

Nævnet vil ofte indhente oplysninger fra andre systemer, som fx:

 • BBR, ois.dk (oplysninger om areal, opførelsesår og ejer)
 • Grundejernes Investeringsfond, GI.dk (fx. oplysninger om ejendommens vedligeholdelseshensættelser)
 • Boligejer.dk (oplysninger om ejendommens energimærke)
 • Tinglysning.dk (oplysninger om ejendommens ejer eller tidligere ejer)
 • CPR (oplysninger om parterne og eventuelle repræsentanter for en part i sagen)
 • KMD-Struktura (oplysninger om ejer, tidligere ejere, ejendommens skatteoplysninger eller 15. almindelige vurdering).

Nævnet henter sjældent udtalelser fra andre myndigheder. Hvis det skulle være nødvendigt, sender vi en kopi af myndighedens udtalelse til parterne, så de har mulighed for at komme med bemærkninger.