Spring til indhold

Stege By

Stege by gennemgår i disse år flere tiltag, der skal inspirere både kommunen og byens parter til nye initiativer i byen.

Udviklingsplaner for udearealerne ved Mønshallerne

Visualisering af hvordan området kan komme til at se ud
Visualisering af hvordan området kan komme til at se ud, her ses et nyt klatretårn/spir

Udviklingsplanen for udearealer ved MOENA Mønshallerne har været under udarbejdelse de seneste par år. Den 25. august 2021 blev den færdige plan vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Efter en længere inddragelsesproces, der indebar et samarbejde med 8. klasse på Møn skole, online informationsmøde, spørgeskemaundersøgelse, interview af hovedaktører og workshop, er der nu udarbejdet en udviklingsplan for udearealerne ved MOENA Mønshallerne.

Hele planen, der indeholder visualiseringer og resultaterne fra borgerinddragelsen - se den her

Planen er blevet kaldt Sport +, da den har sporten i fokus. I planen indgår nye parkeringsarealer, skate- og opholdsarealer til unge nær hallen samt tennisfaciliteter med mulighed for udvidelse. De gamle tennisbaner beholdes, der anlægges en sti dertil. Der sikres også mulighed for at området senere kan anvendes til andet, f.eks. atletik. Der skabes huller i volden mod skolen og dansepladsen bliver større. Planen inkluderer også mere nytænkende elementer, der vakte begejstring ved det seneste borgermøde, såsom et klatretårn/spir og en Klintekonge, der kan bidrage til kommunens turismestrategi og gøre Stege mere attraktiv at besøge.

Nærværende udviklingsplan er en ambitiøs fremtidsplan med et langt sigte. Planen kan ikke gennemføres indenfor de afsatte midler, så i første omgang vil der blive fokuseret på etablering af tennisbaner, opholdsarealer for unge og flere parkeringspladser. Så håber vi, at der på sigt, kan blive rejst midler til resten af projektet.

Udviklingsplaner Stege kyst

billede af stege havn set fra lendemarke

Kommunalbestyrelsen har den 18. december 2019 godkendt en udviklingsplan for Stege kyst. Og den 29. januar 2020 har kommunalbestyrelsen nu også besluttet nu også besluttet at udviklingsplanen skal skydes i gang med anlæg af en ny badestrand med tilhørende klitlandskab som sikringsdige som åbningstræk. Dette åbningstræk er sat til at blive gennemført i 2021-22.

Formålet med udviklingsplanen er:

 1. At skabe gode rammer og faciliteter for vandsport, -aktiviteter og oplevelser ved og i vandet
 2. Med udgangspunkt i områdets potentialer og særkender, at udvikle havneområdet til aktive byrum med fokus på arkitektur og kunst og at binde havn og by sammen
 3. Klimasikring - at håndtere udfordringer med stigende vandstand og oversvømmelser

Idéen med udviklingsplanen har altså blandt andet været at styrke synergien mellem byens liv og lystbådehavnens aktiviteter til gavn for borgere, turister og byens handelsliv og samtidig anvise veje til at håndtere udfordringer med stigende vandstand og oversvømmelser som følge af klimaforandringer. Arbejdet har derfor haft et dobbelt sigte; at sikre mod og håndtere oversvømmelser på en måde, der samtidig kan skabe merværdi gennem konkrete klimasikringstiltag.

Udviklingsplanen sætter de overordnede, konceptuelle rammer for fremtidens havn. Den skal ikke læses som en færdig opskrift, men som et fælles grundlag for at borgere, foreninger, erhvervsdrivende og kommune sammen kan udvikle havnen.

Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde og dialog med byens parter og borgere, som har kunne komme med viden, idéer og bemærkninger på flere måder i processen:

 • et partsmøde
 • to byværksteder,
 • på en til formålet oprettet dialogportal,
 • ved at møde op på projektkontoret en torsdag i tidsrummet kl. 14-17, for at snakke med kommunens projektleder
 • I den formelle høring fra den 20. september - 1. november 2019 samt på borgermødet den 24. oktober 2019.

Du kan læse om arbejdet med udviklingsplanen på portalen By og Vand

Læs vedtagne udviklingsplan for Stege kyst

Læs om åbningstrækket

Helhedsplan Stege

 • Kommunalbestyrelsen har på mødet den 30. marts 2017 vedtaget Helhedsplan for Stege.
 • Helhedsplan for Stege opsummerer de potentialer og udviklingsmuligheder, der er afdækket i Stege by.
 • Planen er udarbejdet i samarbejde med byens parter, der har fulgt arbejdet og kommet med vigtige bidrag til planen.

Med vedtagelsen af Helhedsplanen har borgere, politikere og administration fået et arbejdsredskab, der skal inspirere både kommunen og byens parter til nye initiativer i byen. De dele af helhedsplanen, der vedrører de fysiske forhold i byen vil blive indarbejdet i den nye kommuneplan som er under udarbejdelse.

Vedtaget Helhedsplan Stege 2017

Anbefalinger og bemærkninger

Høringssvar til Helhedsplanen