Spring til indhold

Organisation

Vordingborg Kommune består af en direktion, 8 centre, 2 stabe og cirka 60 institutioner og virksomheder - for eksempel daginstitutioner, skoler og plejecentre.

Der er ansat cirka 4.000 medarbejdere i Vordingborg Kommune.

Se vores Organisationsdiagram (pdf)

Se vores Ledelsesgrundlag (pdf)

Direktionen

Direktionen er den øverste administrative ledelse i Vordingborg Kommune og har ansvaret for, at de politiske beslutninger føres ud i livet.

Direktionen består af tre medlemmer:
Download billeder i højt format ved at klikke på billedet

Kommunaldirektør Kristina Koch Sloth    Kristina Koch Sloth
Kommunaldirektør

Ansvarsområder:
Økonomi, IT og HR
Ledelsessekretariatet
Særligt fagansvar:
Tværgående borgerfokus

Tlf.     55 36 27 08

Mobil  27 52 43 42

Mail   krksl@vordingborg.dk

Jan Christensen    

Jan Christensen
Direktør
Ansvarsområder: 
Dagtilbud og Skoler
Sundhed, Børn og Familie
Pleje og Omsorg
Psykiatri og Handicap
Særligt fagansvar: HR

Tlf.     55 36 27 12

Mobil  61 96 56 54

Mail    janc@vordingborg.dk

Mads Young Christensen    

Mads Young Christensen
Direktør
Ansvarsområder: 
Vej, Natur og Miljø
Plan, Byg og Intern Service
Kultur, Fritid og Udvikling,
Borger og Arbejdsmarked
Særligt fagansvar: IT

Tlf.     55 36 27 11

Mobil  29 41 24 14

Mail    mads@vordingborg.dk

     

 

 

Center for Borger og Arbejdsmarked

Opgaver:

 • Folkeregister
 • Kørekort
 • Pas og sygesikring
 • Skat
 • Vielser
 • Jobcenter
 • Hjælp til ledige
 • Udbetaling af dagpenge
 • Sygedagpenge
 • Kontanthjælp mv.

Chef:  Lotte Svilling

Center for Vej, Natur og Miljø

Opgaver:

 • Overholdelse af miljø- og naturbeskyttelseslovgivningen
 • Naturgenopretning
 • Hjælp ved akutte forureninger
 • Vedligeholdelse af vandreruter og overnatningspladser mv.
 • Offentlige toiletter
 • Grønne arealer mv.
 • Kolonihave
 • Overholdelse af vejlovgivning
 • Planlægning af nye veje
 • Stier og parkeringspladser
 • Trafiksikkerhed
 • Vejvedligeholdelse
 • Personbefordring
 • Drift
 • Udvendig bygningsvedligeholdelse
 • Tekniske installationsanlæg
 • Energimærkning 

Chef: Rolf Hoelgaard

Center for Dagtilbud og Skoler

Opgaver:

 • Pladsanvisning
 • Dagpleje
 • Daginstitutioner
 • Skoler
 • Skoleklubber
 • Pædagogisk udvikling
 • Skole-it
 • Tilsynsopgaver mv.
 • PPR og forebyggelse

Chef:  Charlotte Grummesgaard Nielsen

Center for Plan, Byg og Intern Service

Opgaver:

 • Lokalplaner
 • Klimakoordinering
 • Varme- og Energiplanlægning
 • Kommuneplan
 • Byudvikling
 • Facaderåd i købstaderne
 • Byfornyelse
 • Landsbypuljen
 • Bevaringsværdige bygninger
 • Byggesagsbehandling og overholdelse af byggelovgivning
 • Ejendomsoplysning
 • GIS mv.
 • Havne mv.
 • Færgen IDA
 • Har du spørgsmål til parker, veje, havne eller bygninger? Så se her hvem du skal kontakte.

Chef:  Anja Valhøj

Center for Pleje og Omsorg

Opgaver:

 • Pleje, sygepleje og omsorgsbesøg
 • Visitation og afgørelser i forhold til personlig hjælp
 • Praktisk bistand og hjælpemidler
 • Godkendelse af private leverandører og tilsyn
 • Forebyggende indsats
 • Madservice mv.

Chef:  Susanne Johansen

Center for Psykiatri og Handicap

Opgaver:

 • Visitation til sociale tilbud f.eks. botilbud, støtte, aktivitet og beskæftigelse
 • Hjælpemidler, boligændringer, merudgifter og handicapbiler
 • Socialpsykiatri og tilbud til borgere med udviklingshæmning og diagnoser inden for autismespektret
 • Magtanvendelser
 • Akut opsøgende hjælp til borgere med sindslidelser
 • Tilsyn mv.

Chef:  Marita Dalsgaard

 

Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Opgaver:

 • Turisme
 • Erhverv
 • Bosætning
 • Nærdemokrati
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Musikskole
 • Svømmehaller
 • Biblioteker
 • Fritidstilbud
 • Kulturelle arrangementer mv.

Chef:  Ole Hampenberg Andersen

Center for Sundhed, Børn og Familie

Opgaver:

 • Projekter til forebyggelse af sygdom og fremme af sundhed og livskvalitet
 • Patient- og borgerrettet forebyggelse
 • Sundhedsoplysning
 • Sundhedspleje
 • Tandpleje
 • Rusmiddelbehandling
 • Træning og rehabilitering, herunder patientskoler
 • Hjælp til familier der har udfordringer med deres børn.
 • Understøttelse af skoler og dagtilbud i arbejdet med børn der har udfordringer.
 • Hjælp til skoler og dagtilbud med børn der har sproglige problemer.
 • Myndighedsopgaver på børneområdet

Chef:  Dorrit Guttman

Stab for Politik, Jura og Administration

Opgaver:

 • Servicering af kommunalbestyrelse og direktion
 • Udarbejdelse af dagsordener og referater
 • Sagsstyring
 • Post og arkiv
 • IT-sikkerhed
 • Juridisk enhed mv.
 • Salg af erhvervsgrunde mv.

Chef:  Helle Munk

Staben for Økonomi, IT og HR

Opgaver:

 • Budgetter og regnskaber
 • Indkøbsaftaler
 • Forsikringer og arbejdsskader
 • Løn og feriepenge
 • Personalejura
 • Personalepolitikker
 • Servicedesk
 • IT-support
 • Server- og netværksdrift
 • Projektstyring
 • Konsulent- og implementeringsopgaver
 • IT-skolesupport
 • HR og Arbejdsmiljø

Chef: Brian Johansen