Spring til indhold

Byggesagsgebyr

 • Byggesagsgebyret opkræves efter tidsforbrug.
 • Gebyret vil blive beregnet efter den medgåede tid på baggrund af de ressourcer og faktiske omkostninger, kommunen har i forbindelse med sagsbehandlingen af en byggesag.
 • Der opkræves gebyr på nedrivningstilladelser, byggetilladelser og lovliggørelsessager.
Tabel der viser gebyr for byggesagsbehandlingen 2023

Gebyr for byggesagsbehandling 2023:

Takst pr. time

Midlertidige arrangementer

Øvrige byggesager

Gratis

695,00

Gebyrets størrelse

Den samlede størrelse af gebyret for den enkelte konkrete sag, afhænger bl.a. af sagens omfang, om sagen er fuldt belyst i ansøgningen, og om den kræver en dispensation eller helhedsvurdering fra bygningsreglementet.

 • For små sager vil det som udgangspunkt typisk tage 3-5 timer at behandle en byggesag, under forudsætning af at der er fremsendt en fyldestgørende ansøgning, og at lovgivningen er overholdt.
 • For større sager, hvis der mangler oplysninger eller skal dispenseres, vil det typisk tage 5-10 timer at få en byggetilladelse, og 2-5 timer efterfølgende til bl.a. opfølgning på eventuelle ændringer eller mangler.
 • For store sager, hvor der er meget dialog, brandteknisk sagsbehandling eller dispensationer, kan det tage op til 10-25 timer at få en byggetilladelse, og 5-10 timer efterfølgende til bl.a. færdigsyn og ibrugtagningstilladelse.

Gebyrrater

Gebyret opkræves i to rater:

 • Første rate, når der udstedes byggetilladelse (eller når byggeriet lovligt kan tages i brug for anmeldelsessager).
 • Anden rate, når byggeriet er færdigmeldt og kan tages lovligt i brug.

Gebyrpålagte opgaver

De gebyrpålagte opgaver i forbindelse med tilladelse er f.eks.:

 • vejledning
 • sagsoprettelse og journalisering
 • screening af ansøgningsmaterialet og konfliktsøgning i forhold til anden lovgivning (f.eks. lokalplaner og beskyttelseslinjer)
 • gennemgang af forhold i bygingsreglementet
 • telefonisk kontakt
 • eventuel brandteknisk behandling hos beredskabet
 • eventuel helhedsvurdering/dispensation efter bygningsreglementet
 • udarbejdelse af selve tilladelsen
 • registrering og opdatering af BBR.
 • ansøger trækker en ansøgning tilbage

Afgørelser efter anden lovgivning, f.eks. dispensationer fra lokalplaner eller landzonetilladelse, medregnes ikke i det gebyrpålagte tidsforbrug.

Den tid, der bruges efter udstedelse af tilladelse, er f.eks.:

 • registrering og journalisering af meddelelser om påbegyndelse og færdigmelding
 • opfølgning og eventuel påmindelse om opfyldelse af vilkår i byggetilladelsen
 • eventuelle ændringer i projektet som kræver fornyet tilladelse
 • færdigsyn og udstedelse af ibrugtagningstilladelse.