Spring til indhold

Byggesagsgebyr

 • Byggesagsgebyret opkræves efter tidsforbrug.
 • Gebyret vil blive beregnet efter den medgåede tid på baggrund af de ressourcer og faktiske omkostninger, kommunen har i forbindelse med sagsbehandlingen af en byggesag.
 • Der opkræves gebyr på nedrivningstilladelser, byggetilladelser og lovliggørelsessager*.

*Byggesagsgebyret for ansøgninger om lovliggørelse af byggeri, som er indsendt før 2015, opkræves ikke efter tidsforbrug, men efter de tidligere gebyrrater.

Gebyr for byggesagsbehandling 2022:

Takst pr. time

Midlertidige arrangementer **)

Øvrige byggesager

Gratis

653,00

 *) Vedtaget af Kommunalbestyrelsen hhv. d. 29.04.2020 samt d. 24.06.2020

**) Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 23.08.2018

Gebyrets størrelse

Den samlede størrelse af gebyret for den enkelte konkrete sag, afhænger bl.a. af sagens omfang, om sagen er fuldt belyst i ansøgningen, og om den kræver en dispensation eller helhedsvurdering fra bygningsreglementet.

 • For små sager vil det som udgangspunkt typisk tage 3-5 timer at behandle en byggesag, under forudsætning af at der er fremsendt en fyldestgørende ansøgning, og at lovgivningen er overholdt.
 • For større sager, hvis der mangler oplysninger eller skal dispenseres, vil det typisk tage 5-10 timer at få en byggetilladelse, og 2-5 timer efterfølgende til bl.a. opfølgning på eventuelle ændringer eller mangler.
 • For store sager, hvor der er meget dialog, brandteknisk sagsbehandling eller dispensationer, kan det tage op til 10-25 timer at få en byggetilladelse, og 5-10 timer efterfølgende til bl.a. færdigsyn og ibrugtagningstilladelse.

Gebyrrater

Gebyret opkræves i to rater:

 • Første rate, når der udstedes byggetilladelse (eller når byggeriet lovligt kan tages i brug for anmeldelsessager).
 • Anden rate, når byggeriet er færdigmeldt og kan tages lovligt i brug.

Gebyrpålagte opgaver

De gebyrpålagte opgaver i forbindelse med tilladelse er f.eks.:

 • vejledning
 • sagsoprettelse og journalisering
 • screening af ansøgningsmaterialet og konfliktsøgning i forhold til anden lovgivning (f.eks. lokalplaner og beskyttelseslinjer)
 • gennemgang af forhold i bygingsreglementet
 • telefonisk kontakt
 • eventuel brandteknisk behandling hos beredskabet
 • eventuel helhedsvurdering/dispensation efter bygningsreglementet
 • udarbejdelse af selve tilladelsen
 • registrering og opdatering af BBR.
 • ansøger trækker en ansøgning tilbage

Afgørelser efter anden lovgivning, f.eks. dispensationer fra lokalplaner eller landzonetilladelse, medregnes ikke i det gebyrpålagte tidsforbrug.

Den tid, der bruges efter udstedelse af tilladelse, er f.eks.:

 • registrering og journalisering af meddelelser om påbegyndelse og færdigmelding
 • opfølgning og eventuel påmindelse om opfyldelse af vilkår i byggetilladelsen
 • eventuelle ændringer i projektet som kræver fornyet tilladelse
 • færdigsyn og udstedelse af ibrugtagningstilladelse.