Spring til indhold

Byggeansøgning

 • De fleste typer byggearbejde kræver en tilladelse fra kommunen, inden du går i gang. Det gælder også for nedrivning af bygninger.
 • Undersøg altid reglerne nærmere – derved undgås unødvendige overraskelser.
 • Alle ansøgninger sendes digitalt via portalen Byg og Miljø – kaldet BOM.

Hvornår skal jeg bruge en certificeret rådgiver?

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet en række lister over eksempler på byggeri, der kan opføres og ombygges uden brug af henholdsvis certificeret brandrådgiver eller statiker.

Ansøg på Byg og Miljø - Husk NemID 

Byggeri i brand og konstruktionsklasse 2-4

De certificerede rådgiver dokumenterer og kontrollerer, at bygningsreglementets tekniske bestemmelser vedrørende brand og konstruktioner er overholdt.

 • Når du ansøger om byggeri, der indplaceres i Brandklasse 2 – 4, skal du selv antage en certificeret brandrådgiver
 • Når du ansøger om byggeri, der indplaceres i konstruktionsklasse 2 – 4, skal du selv antage en certificeret statiker
 • Lovliggørelsessager som er indplaceret i brandklasse 2-4 og konstruktionsklasse 2-4, skal også benytte en certificeret rådgiver.

Nedenfor finder du en liste over brandrådgivere og statikere og andet praktisk info vedr. ordningen

Tjek lige inden du sender din ansøgning

 • Er der en lokalplan / byplanvedtægt for dit område?
 • Er dit byggeri i strid med en lokalplan eller andre bestemmelser, så du skal søge om dispensation?
 • Er dit hus bevaringsværdigt eller fredet? Eller har Facaderådet retningslinjer for området?
 • Er dit byggeri i landzone, så der gælder særlige regler?
 • Er der bygge- og beskyttelseslinjer? Se på KortVordingborg.
 • Er der tinglyste deklarationer, som fremgår af Tingbogen?
 • Tjek de BBR-oplysninger, der er registreret på din ejendom på OIS

Fælles for alle ansøgninger

 • Oplysninger om ejendommens adresse, matrikeloplysninger, dato, ansøgers og ejers underskrift - se mere i BOM.
 • Situationsplan, plantegninger, snit- og facadetegninger - se vejledning i BOM.
 • Ligger du ikke inde med tegninger af eksisterende byggeri, er du velkommen til at henvende dig på telefon 55 36 24 50 eller send os en mail.
 • Byggeri skal indplaceres i brandklasse 1-4. Brandklassen bestemmes på baggrund af byggeriets risikoklasse og den eller de metoder, der anvendes til at dokumentere brandforholdene sådan bestemmes hvilken brandklasse der skal bygges i.

Derudover kan der være andre ting du skal være opmærksom på, afhængigt af hvad du skal bygge. Læs om dem nedenfor.

Fritagelse for elektronisk ansøgning

 • De borgere der er blevet fritaget for at oprette en elektronisk postkasse, er ikke fritaget for at skulle indsende deres ansøgning om byggetilladelse via Byg og Miljø.
 • Kan du ikke anvende Byg og Miljø anbefaler vi, at du kontakter en rådgiver der kan hjælpe dig med din ansøgning.
 • Alternativt kan du henvende dig på 55 36 24 00 og få aftalt en tid, hvor du kan få hjælp til at få indsendt din ansøgning korrekt. I så fald skal du huske at medbringe dit NemID.

Enfamiliehus og tilbygning

Vil du bygge nyt enfamiliehus, bygge til eller inddrage f.eks. garage til boligen, skal du søge om byggetilladelse.

 • Ved enfamiliehuse er du selv ansvarlig for de tekniske forhold, f.eks. isolering, konstruktioner og brandforhold.
  Se mere på Byg og Miljø
 • Ved nye boliger skal tilbud om byggeskadeforsikring fremsendes sammen med ansøgningen, alternativt en erklæring om fritagelse fra kravet.

Skal du opføre garage, carport, drivhus, skur, terrasseoverdækning eller lign.

Etablering af indkørsel

 • Vær opmærksom på reglerne, hvis du ønsker at etablere en ny indkørsel.

Læs mere om etablering af indkørsel

Bor du i en fredet bygning

Hvis du bor i fredet byggeri, skal du, inden du ansøger om byggetilladelse:

 • Søge om tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen.
 • Når tilladelsen foreligger, kan du søge via Byg og Miljø - hvor du skal huske at vedhæfte din tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Du finder vejledninger og ansøgningsblanketter på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Nedrivning af bygninger

 • Som udgangspunkt kræver al nedrivning en tilladelse, se mere på Byg og Miljø
 • Hvis bygningen er bevaringsværdig eller fredet, kræver det en særlig tilladelse, og du skal altid henvende dig til kommunen, inden du går i gang med nedrivningen.
 • Byggeaffald skal anmeldes senest 2 uger før nedrivning, også selvom om nedrivningen ikke kræver nedrivningstilladelse. Inden anmeldelsen skal du undersøge bygningen, der bliver til affald, for indhold af PCB og andre problematiske stoffer.

OBS! Nedrivninger skal altid indberettes til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Indberet til BBR

Ombygning og ændret anvendelse

Ved ombygning forstås nyindretning af en eksisterende bygning. Bygningens størrelse og anvendelse forbliver uændret. Hvis bygninger tages i brug til et andet formål (ændret anvendelse) end det, de er godkendt til, kræver det en byggetilladelse.

Eksempler på ombygninger der kræver tilladelse:

 • at der indrettes værelse eller gildesal i et udhus, en stald eller en garage
 • at en uudnyttet tagetage inddrages til boligformål
 • at rum eller bygninger, der før var uopvarmede eller ikke var registreret som boligareal, indrettes til lejlighedsvis overnatning eller personophold af kortere varighed
 • at der ændres fra erhverv til beboelse eller fra beboelse til erhverv
 • at alle vægge i en åben overdækket terrasse lukkes, og den derved bliver betragtet som en udestue
 • at et skur ændres til anneks til lejlighedsvis overnatning i et sommerhusområde.

Du må udføre ombygning under eksisterende tag uden byggetilladelse eller anmeldelse. Det kan være opsætning og nedrivning af skillevæg samt ombygning af køkken, bad og lign. Etagearealet må ikke udvides, og der må ikke ske væsentlige ændringer i anvendelsen.

Nyt badeværelse eller bryggers

Indretning af et ekstra badeværelse eller bryggers inden for boligens areal kan ske uden byggetilladelse eller anmeldelse, i ovennævnte bygninger.

!!! Du skal dog altid anmelde nyt (ekstra) vandskyllende toilet til BBR-registeret samt tjekke, om der eventuelt kræves en spildevandstilladelse. Derfor bør du altid kontakte Afdeling for Land og Miljø, Vordingborg Kommune.

Udskiftning af bygningsdele i klimaskærmen (udvendigt arbejde)

Udskiftning af vinduer, døre, udvendig facadebeklædning og tagbeklædning kræver hverken byggetilladelse eller anmeldelse. Bemærk dog, at tinglyste servitutter, lokalplaner og byplanvedtægter kan indeholde bestemmelser om bygningernes udseende, udformning og materialevalg, der gør, at der kræves en byggetilladelse.

Bygningsdelene, der udskiftes, skal leve op til Bygningsreglementets krav til varmeisolering, brandmodstand og materialeegenskaber.

Ombygninger indvendigt og udvendigt i fredede bygninger

Vær opmærksom på, at arbejder på fredede bygninger, der går ud over almindelig vedligeholdelse både udvendigt og indvendigt, kræver tilladelse efter Bygningsfredningsloven, som Kulturarvsstyrelsen er myndighed for.

Kontakt altid Afdelingen for Byg og Plan, Vordingborg Kommune, inden du går i gang.

Sommerhus og tilbygning

Vil du bygge nyt sommerhus eller bygge til, skal du søge om byggetilladelse.

 • Du skal sikre dig at din ejendom er beliggende i et sommerhusområde.
 • Du er selv ansvarlig for de tekniske forhold f.eks. isolering, konstruktioner og brandforhold.
  Se mere på Byg og Miljø

Skal du opføre garage, carport, drivhus, skur, terrasseoverdækning eller lign.