Spring til indhold

Budgetaftale for 2024

Et flertal i Kommunalbestyrelsen har indgået en aftale om kommunens budget for 2024.

Mandag aften blev et flertal i Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse enige om en budgetaftale for 2024. Bag aftalen står Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og løsgængerne Martin Graff Jørgensen, Mette Gerdøe-Frederiksen og Heino Hahn. Der er tale om en stram og ansvarlig aftale med fokus på langsigtet økonomisk planlægning og en styrkelse af kommunens likviditet.

Den nye budgetaftale er et tillæg til den toårige budgetaftale for 2023 og 2024, som politikerne vedtog i oktober 2022. I den oprindelig toårige aftale forpligtede forligspartierne sig til kun at træffe nye beslutninger om budgettet i 2023, hvis det var nødvendigt for at sikre en økonomi i balance. Siden den aftale blev indgået, er der sket en række ændringer i forudsætningerne for budgettet, som har betydet, at politikerne nu har måttet lave en tillægsaftale for at styrke balancen i kommunens økonomi.

Borgmester Mikael Smed er meget tilfreds med indholdet i den nye aftale: ”Det er en stram, men en nødvendig og ansvarlig aftale. Vores økonomi er under ekstremt pres i disse år. Det skyldes i høj grad, at der ikke er fornuftig sammenhæng mellem de opgaver, vi skal løse, den lovgivning vi er underlagt, og den finansiering vi modtager fra staten. Vi har derfor måttet træffe en række svære beslutninger og prioriteringer gennem det seneste år for at stabilisere vores økonomi og likviditet. Med den nye aftale sikrer vi, at vi fortsat har fokus på den langsigtede økonomiske planlægning, samtidig med at vi tilfører ekstra penge til de mest udsatte områder blandt andet vores dagtilbud, ungeområde og ældreområde. Vi fastholder også fokus på den grønne omstilling. Hvad angår udfordringerne for den kollektive trafik, er vi også blevet enige om at genindføre Flextur så hurtigt som muligt, dog med en højere takst, mens vi arbejder på at udvikle en ny og mere økonomisk bæredygtig model for ordningen. Så ud fra den vanskelige situation, vi står midt i, så synes jeg, at vi kan være godt tilfredse med den aftale, vi har indgået,” siger Mikael Smed.

I tillægget til Budgetaftalen tilføres de nødvendige midler til at fastholde den nuværende service. Der tilføres yderligere penge til flere områder, herunder 17 mio. kroner til ungeindsatsen, 5 mio. kroner til det børnesociale område og 5 mio. kroner til demografiudviklingen på ældreområdet.
Der tilføres også 2 mio. kroner til ældreområdet og 5 mio. kroner til at øge den konkrete normering i dagtilbuddene. Derudover afsættes en reserve på 30 mio. kroner, som sammen med det budgetterede overskud skal bidrage til at styrke likviditeten. Den 15. november præsenterer konsulentfirmaet BDO en række forslag for kommunalbestyrelsen til såkaldte råderumsbesparelser på 20 mio. kroner i 2024 stigende til 25 mio. kroner de efterfølgende år. Kommunens MED-organisation vil som vanligt blive hørt i denne proces, og parterne bag den nye budgetaftale forpligter sig i aftalen til at blive enige om disse besparelser.

Derudover er parterne enige om at godkende de forslag til administrative besparelser, som administrationen har fremlagt. Det sker for at kunne gennemføre den administrative besparelse på 6 mio. kroner, som er resultatet af forårets økonomiaftale for 2024 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Eneste undtagelse er et forslag om en fælles bogføringsenhed, som først skal revideres, inden politikerne vil tage endelig stilling til det forslag.

I anlægsbudgettet for 2024 har aftaleparterne prioriteret halvdelen af pengene til opførelse af en ny, moderne daginstitution i Præstø. Derudover er følgende projekter prioriteret i perioden:

  • Renovering af cykelstier forhøjes i 2024 og frem med 0,5 mio.kr. årligt.
  • Der afsættes 12 mio.kr. til renovering af den selvejende svømmehal i Moena Mønshallerne i 2025.
  • Der afsættes midler til plejeboliger i 2026, hvis der mod forventning ikke etableres friplejehjem i Vordingborg Kommune.
  • Mosegården istandsættes i 2024 for 2,2 mio.kr., så foreningerne kan genoptage deres aktiviteter. Der indledes en dialog med brugerne om sammen at arbejde på at omdanne Mosegården til et klimavenligt aktivitetsområde frem mod 2030.
  • Der afsættes 0,35 mio.kr. til rådgivning for at afklare behov for renovering af Pakhus 8.
  • Når der er væsentlig finansiering til Sukkerfabrikkens etablering af ferieboliger og udvikling, vil vi gerne indgå i en konstruktiv dialog med Sukkerfabrikken og Vejdirektoratet om at få etableret det nødvendige lyskryds.
  • Renovering af havnene prioriteres i perioden.
  • Der afsættes anlæg og drift til affaldssortering i de kommunale bygninger.
  • Med baggrund i dialogen med Stege Handelsstandsforening om Storegades grønne standere er parterne indstillet på at gå i gang med renovering og opgradering af disse i 2024.

Aftaleparterne fastholder desuden den nuværende afbetaling på lån, som betyder, at der vil komme økonomisk luft i 2028. Der er derudover enighed om at hæve skatten med 0,6%.

Udtalelser fra de øvrige aftaleparter:

Michael Larsen, Radikale Venstre: ”I Radikale Venstre er vi glade for, at det er lykkedes at lave et budget, hvor der er blevet penge til at rulle nogle af besparelserne på Ældreområdet tilbage, at genindføre Flextur i en tilpasset model samt sikre at der også er en svømmehal på Møn i fremtiden. Vi er ligeledes glade for, at det er et langsigtet budget, hvor der er taget hånd om de budgetbehov, der ligger, og hvor vi samtidig får genopbygget kassebeholdningen. MEN det er helt grotesk, statskassen bugner af penge, og samtidig er det nok det sværeste budget, jeg har været med til i mine mange år i lokalpolitik.”

Else-Marie Langballe Sørensen, Socialistisk Folkeparti: "I SF er der tilfredshed med, at vi sætter skatten op med 0,6 %. Allerede sidste år foreslog vi en skattestigning på 1 %, og det er ærgerligt at tænke på, at vi kunne have overstået det første års sanktioner på hele skattestigningen, hvis der havde været enighed sidste år. SF ser det som en nødvendighed at sætte skatten op for, at vi kan fastholde lidt af den velfærd, der er så hårdt ramt i vores kommune.
Derudover er SF også glade for, at vi genindfører Flexture, at vi opfører en ny daginstitution i Præstø, og at renovering af cykelstier forhøjes i 2024 og frem med 0,5 mio.kr. årligt."

Løsgænger Martin Graff Jørgensen: ”Selvom vi stadig står overfor en række strukturelle udfordringer i Vordingborg Kommune, bl.a. takket være mangelfuld udligning mellem kommunerne og store socioøkonomiske udfordringer, er jeg glad for, at vi med denne budgetaftale tager beslutninger, der er med til at stabilisere vores kommune økonomisk på den lange bane, at vi har sikret en genindførelse af Flextur, og at vi samtidig har prioriteret midler til at styrke ældreområdet."

Løsgænger Mette Gerdøe-Frederiksen: ”Det har ikke været nemt, men vi er kommet i mål med et budget, som tilgodeser de velfærdsområder, der har et dokumenteret budgetbehov. Det er glædeligt. Endvidere finder vi en løsning på Flextur, der tilføres 5 mio. kr. til dagtilbuddene. Set i bakspejlet burde vi ikke have sat vores lid til, at udligningsreformen ville sikre vores økonomi fremadrettet. Så det er ærgerligt, at vi ikke lavede en højere skattestigning sidste år.”

Løsgænger Heino Hahn: ”Det var det muliges kunst med budgettet. Der var 3 muligheder for at skaffe penge til at redde velfærden i kommunen: 1) skattestigning. 0,6% med straf, 2) provenu af grundskyld, 3) selvbudgettering. Nr. 2 og 3 er ligesom at købe en lottokupon. Der skal være stor vækst, ellers skal de betales tilbage. Kommunen har vækst på antallet af ældre, og det tæller desværre den modsatte vej. Så nej tak. Så hellere 0,6 % skattestigning. Der kommer et sparekatalog på 60 millioner sidst på året. Flertalsgruppen vil finde 20 millioner af dette katalog. Mindretallet meldte ud, at de ville spare 40 millioner. Jeg kunne vælge at stå uden for budgettet. Men det ville medføre, at jeg ikke ville få indflydelse på besparelserne, hvor mit fokus vil være på de ældre, syge, udsatte og børneområdet.

Læs hele budgetaftalen