Spring til indhold

Budgetavis 2020

På denne side kan du læse korte uddybende facts om nogle af de tiltag, som der er i budget 2020.

God fornøjelse

Forord af borgmester Mikael Smed

Med budgettet for 2020 er Vordingborg Kommune fortsat på rette kurs. Der er vækst i beskæftigelsen, og stor aktivitet indenfor erhvervene. Det lover godt for fremtiden.

Derfor er jeg også rigtig glad og stolt over, at der er indgået en bred og fremadskuende politisk budgetaftale, hvor kun Venstre står udenfor forligskredsen.

Aftalen understøtter kommunens vision og har fokus på bedre skoler, uddannede unge og nytilflytning.

Budgetaftalens parter ønsker at fremme forholdene for børnene, for de unge og specielt håndværkserhvervene.

Der var i budgettet også behov for relativt store omprioriteringer. Derfor er der afsat ekstra midler til sårbare børn, unge og voksne samt til folkeskolen og overgangen til ungdoms- og erhvervsuddannelserne.

Budgettet er udtryk for, at vi vil fremme vækst, øget beskæftigelse og bosætning, hvilket er de nødvendige veje til økonomisk og social bæredygtighed.

Budgetavisen er kun et lille udpluk af hvad Kommunalbestyrelsen har prioriteret at bruge skattepengene til. I en kommune som Vordingborg er der mange opgaver at bruge penge på, og der er ikke råd til det hele. Men Kommunalbestyrelsen har også i budgettet for 2020 fået plads til nye tiltag og til udvikling af kommunale områder.

Jeg håber, at mange vil læse budgetavisen og dermed få et lille indblik i bare nogle af de opgaver som kommunen løser og nogle af de nye tiltag som sker i 2020.

Mikael Smed 
Borgmester


Oversigt over budget 2020

Her kan du se en oversigt over budget 2020.

Flere og bedre sundhedstilbud til de mindste

Sundhedsplejen styrker deres tilbud yderligere i 2020. Det sker gennem projektet Optimus, som Sundhedsplejen fik penge til af Sundhedsstyrelsen i 2018. Projektet fortsætter i 2020.

Tilbud om 3-årsbesøg

Blandt andet betyder projektet, at Sundhedsplejen i 2020 nu også kan tilbyde et 3-årsbesøg til børnefamilierne.

Her får kommunens børnefamilier mulighed for et ekstra besøg af familiens sundhedsplejerske og kan få undersøgt og talt om barnets sundhed.

Ekstra støtte gennem forældreforløb

Sundhedsplejen laver i 2020 samtidig en ny type forældreforløb for forældre, der har særlige behov for at få styrket forældrerollen.

Forløbet støtter tilknytningen mellem forældre og barn og kan også virke støttende, hvis en forælder oplever fødselsreaktioner.

Sundhedsfokus på børn i plejefamilier

Som en del af Optimus-projektet kommer sundhedsplejersker og familiesagsbehandlere til at arbejde tættere sammen og deltage sammen på besøg hos plejefamilier, der har børn under 3 år.

De fælles besøg skal give en endnu bedre indsigt i det enkelte barn, så plejefamilien sikres den bedst mulige og rette støtte.

Besøgene skal også hjælpe til at opspore eventuelle sundhedsudfordringer hos barnet så tidligt som muligt.

Ny daginstitution i Præstø

Som en del af budgetaftalen 2020 er det besluttet, at der skal bygges en ny daginstitution i Præstø by.

Der er allerede nu en øget efterspørgsel på dagtilbudspladser i Præstø, og det forventes, at der i løbet af de kommende fem år vil opstå et yderligere pres blandt andet på grund af udstykning på Antonibakken.

Vordingborg Kommune ønsker med en nye institution at tilbyde de 0-6 årige børn og deres forældre tidssvarende fysiske rammer, der skal bidrage til de bedste betingelser for trivsel, læring og udvikling for børnene.

I daginstitutionen skal der også være gæsteordning for dagplejen. Med beslutningen bliver der også taget hul på en inddragende proces som skal føre til beslutning om placering og udformning. Der skal i den forbindelse blandt andet udarbejdes en ny lokalplan.

Den nye institutionen forventes klar til indflytning i foråret 2022.

Øget indsats med uddannelses- og jobrekruttering

Der er stor opmærksomhed på fastholdelse og rekruttering af medarbejdere med de nødvendige kompetencer indenfor pleje- og omsorgsområdet, så indsatsen kan leveres med høj kvalitet.

Antallet af uddannelsespladser øges derfor igen i 2020.

Vordingborg Sundhedscenter udvider

Vordingborg Kommune ønsker et endnu stærkere, nært sundhedsvæsen. Derfor ansøgte vi i 2018 Sundheds- og Ældreministeriet om penge til at styrke, udvikle og fremtidssikre det nære sundhedsvæsen yderligere gennem en udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter. Og det fik Vordingborg Kommune 8.1 mio. kroner til.

Dermed bliver Vordingborg Sundhedscenter en smule større og får flere sundhedsfunktioner henover de kommende år. Blandt andet bliver der mulighed for flere ambulante behandlinger, bedre forhold for lægevagten og fremtidssikrede behandlingsmuligheder gennem moderne telemedicinske klinikker.

Generelt kan udvidelsen være med til at skabe et endnu stærkere samarbejde mellem kommune, region og praktiserende læger.

Det forventes, at den nye tilbygning til Vordingborg Sundhedscenter står klar i starten 2022.

FAKTA

• Den konkrete udformning af tilbygningen kommer på plads i løbet af de kommende måneder.

• Oveni de tildelte midler fra ministeriet, egenfinansierer Vordingborg Kommune projektet med ca. 2.1 mio. kroner, således at det samlede projektbeløb bliver ca. 10,2 mio. kr.

• Midlerne fra Sundheds- og Ældreministeriet kommer fra ministeriets ”Pulje til læge- og sundhedshuse”.

Klimaindsats - Risikostyringsplaner

Vordingborg By er af staten blevet udpeget som risikoområde i forhold til oversvømmelse.

I 2020 og 2021 er kommunen pålagt at udarbejde en risikostyringsplan, som skal være grundlaget for den fremtidige indsats i forhold til sikring af Vordingborg By.

For at sikre udarbejdelsen af risikostyringsplanerne for Vordingborg By samt realiseringen af udviklingsplanerne er der afsat 0,6 mio. kr. om året til selve arbejdet.

Præstø og Stege har de samme udfordringer, selv om de ikke har et omfang, der gør, at de er med i statens udpegninger i denne omgang. Klimaindsatsen i Stege og Præstø vil derfor også blive opprioriteret.

Der er set på løsningsmuligheder i forbindelse med tre nye strategisk-fysiske udviklingsplaner for havneområderne, hvilket vil danne grundlag for konkrete anlægsprojekter de kommende år.

Der er derfor over en årrække afsat i alt godt 20 mio. kr. til realisering af udviklingsplanerne for de tre havneområder.

Rådgivning til foreninger

Når frivillige foreninger over hele landet ønsker at afholde arrangementer bliver de ofte mødt af en lang række lovmæssige krav.

Det kan være svært for dem at overskue hvad der skal søges om hvornår, hvordan og hvorhenne, - og mængden af data der skal indberettes er steget betydeligt.

For at hjælpe foreningerne med rådgivning og vejledning igennem junglen af tilladelser så de kan levere et mere dækkende materiale inden behandling af myndighederne er der afsat 100.000 kr.

Ny model for Nærdemokrati

Med 2020 træder der en ny nærdemokratimodel i kraft i Vordingborg Kommune.

Grundlæggende er ambitionen med ændringerne, at få mange flere frivillige og foreninger involveret i arbejdet med at udvikle vores kommune, sammen med embedsmænd og politikere. Derfor inviterer kommunalbestyrelsen nu de frivillige ind i maskinrummet gennem en ny Styregruppe for Frivillighed og Nærdemokrati, hvor politikere og frivillige sammen skal udvikle det lokale demokrati og holde et vågent øje på at Vordingborg Kommune faktisk arbejder aktivt med borgerinddragelse og samskabelse. De frivillige får flertallet i den nye styregruppe.

En af nyskabelserne er, at de unge får en plads om bordet. Lokal udvikling er ikke altid lige nemt at sælge til unge – i hvert fald ikke når det er borgermøder, talende paneler og forsamlingshuse, der er rammen om snakken. Derfor har det været vigtigt at få de unge med om bordet, så både emner og form bliver mere moderne.

Budgetmæssigt bliver de hidtidige tilskud til lokalråd, frivilligpulje og den lokale udviklingspulje slået sammen til en ny pulje for Frivillighed og Nærdemokrati på cirka 1,3 mio. kr., der styres af den nye Styregruppe.

Læs mere på vordingborg.dk/nærdemokrati

Ramme til skoler, unge, uddannelse og bosætning

Der afsættes en samlet pulje på 5 mio. kroner, som parterne har øremærket til indsatser på skoleområdet, til at sikre at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse og endelig til at støtte op om fremtidig bosætning i kommunen.

Parterne i budgetaftalen for 2020 har aftalt, at der skal arbejdes hen imod indgåelse af en langsigtet udviklingsaftale omkring skoler, unge og uddannelse. Aftalen skal indeholde en række overordnede ambitioner og et af målene for den kommende aftale vil blandt andet være, at Vordingborg Kommune når den nationale målsætning om, at 90 % af en årgang skal have afsluttet en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 26 år.

Det er kommunens mål, at realiseringen af ambitionerne for folkeskolen vil bidrage til en balanceret bosætning og være med til at tiltrække eller fastholde unge og børnefamilier.

Derudover skal der på flere strategiske måder og i samarbejde på tværs af kommunens afdelinger arbejdes for, at Vordingborg Kommune bliver kendt som et sted også ”ikke børnefamilier” gerne vil flytte til – og at der både er velegnede boliger, og byggegrunde samt de job og faciliteter som er nødvendige for at tiltrække nye borgere.

Den samlede pulje udmøntes efter nærmere aftale mellem budgetaftalens parter.

Fortsat mange aktivitetstilbud til seniorer

På pleje- og omsorgsområdet fastholdes de mange tilbud om bevægelse, sunde vaner, rehabilitering og socialt samvær – herunder aftenåbent i caféerne på plejecentrene.

Det samme gælder for den samlede vifte af tilbud for alvorligt syge og døende.

De mange tilbud i nærområdet og på aktivitetscentrene bidrager til en sund aldring med høj livskvalitet og aktivitet i hverdagen for rigtig mange.

At mange holder sig aktive højt oppe i alderen medvirker til, at rehabilitering, pleje, omsorg og sygepleje kan målrettes de mest syge borgere, som i dag udskrives hurtigt fra sygehusene til kommunal hjælp.

Udvidelse af ramme til skoleklub på Kalvehave Skole og Børnehus

Som en del af budgetaftalen for 2019, blev der 1. august 2019 oprettet skoleklub på Kalvehave Skole og Børnehus.

Skoleklubbens budget var oprindeligt beregnet ud fra en forventning om, at 10 ud af skolens ca. 60 elever ville gøre brug af tilbuddet. Det viste sig dog kort efter opstarten af skoleklubben, at der var dobbelt så mange, som ønskede at benytte tilbuddet. I november 2019 er der indmeldt 23 børn.

På baggrund af tilbuddets popularitet og ønsket om at have et skoleklubtilbud på kommunens specialskole, er budgetrammen, som en del af budgetaftalen for 2020, blevet hævet pr. 1. januar 2020, så tilbuddet nu er finansieret i forhold til 20 indmeldte.

Bedre forhold ved Vintersbølle og Multicenteret i Præstø

I 2020 er der afsat 4 mio. kroner til forbedring af forholdene omkring Vintersbølle ejendomskompleks.

Det bliver til glæde for børn og forældre i Daginstitutionen Skovhuset og alle beboere på Plejecenter Vintersbølle. Derudover færdiggøres sygeplejeklinikken og opholdsarealerne ved akutstuerne på Multicentret i Præstø i 2020.

Plads til alle der vil - En ny metode til at arbejde med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Vordingborg Kommune vil i de kommende to år, med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond, arbejde med at udvikle og implementere en helt ny tværfaglig metode til afklaring og visitation af borgere, der søger kontanthjælp.

Den ændrede indsats indebærer at alle borgere over 25 år, der søger kontanthjælp, skal gennemgå et screeningsforløb på 14 dage. Forløbet skal afgøre, om borgerne er umiddelbart jobparate – i så fald visiteres de straks til den jobrettede indsats. Borgere, der ikke umiddelbart vurderes jobparate, fortsætter herefter i et grundigt, tværfagligt visitationsforløb i 3 måneder, hvor det skal afdækkes, hvilken indsats borgeren videre skal tilbydes, og især hvad der er retningen i borgerens forløb.

Det betyder, at visitationen, ud over den beskæftigelsesmæssige vinkel, skal indeholde en stærk tværkommunal socialfaglig og sundhedsfaglig vinkel, og at der skal arbejdes i et partnerskab med praktiserende læger, klinisk funktion, psykiatri og misbrugsbehandling. Der skal således udvikles og implementeres en grundig tværfaglig visitation, som kan udrede de svageste kontanthjælpsmodtagere langt bedre og hurtigere end i dag og hjælpe disse borgere i arbejde, uddannelse eller fleksjob. Målet er, at denne gruppe borgere langt hurtigere kan få tilbudt den helhedsorienterede indsats, de har brug for, og er klar til.

Vild med vilje - mere vild natur i kommunens grønne områder

Vild med vilje beskriver meget godt, hvad det er, der skal ske på en række af kommunens grønne områder. Der skal nemlig være mere vild natur.

Som partner i Vild med Vilje er målet, at kommunen arbejder for en større biodiversitet på kommunens arealer. En række af kommunens områder vil således ændre karakter, og kommer til at se mere vildt ud end de græsplæner der typisk er på arealerne i dag.

Med projektet skal borgere og virksomheder inspireres til hvordan de også kan gøre en lille indsats for større biodiversitet på deres grund.

Foto kredit: Vild Med Vilje i Utterslev Mose

Renovering af idrætsfaciliteter

Den store facilitetsundersøgelse af alle kommunens haller og gymnastiksale, gennemført i foråret 2019, viste et klart billede af hvor der var arbejder, der skulle iværksættes hurtigst muligt.

Der er i budget 2020 afsat midler til udbedring og dertil også etablering af tidssvarende toiletforhold på Mosegården. Her har de frivillige i en årrække måtte tage til takke med en temmelig slidt toiletvogn, som det har været vanskelig at rengøre.

Sidst er der blevet bevilget midler til både at lægge mobilt trægulv i hele den store sal i DGI-huset , og etablere mobil opdeling af hallen så der kan være flere aktiviteter samtidig, uden at det medfører væsentlige ekstra driftsudgifter.

Etablering af spring -og bevægelsescenter i Vordingborg

En gruppe kaldet ”Springtosserne” - etableret af i alt seks gymnastik- og idrætsforeninger i Vordingborgområdet - har arbejdet for at få et spring- og bevægelsescenter i Vordingborg.

Der har været afholdt fællesmøde mellem de seks foreninger og Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid og foreningerne har i fællesskab afholdt en gymnastiklejr i DGI Huset for at vise den store interesse og opbakning til projektet.

I budgettet er afsat 200.000 kr. til at udarbejde et visionsprojekt som skal danne grundlag for den videre anlægsproces og give mulighed for at fremskaffe ekstern finansiering.

Visionsprojektet kommer til at indeholde dels en beskrivelse af ønskerne til de fysiske rum samt en beskrivelse af mulighederne omkring finansiering, ejerfold, drift m.m.

Visionsprojektet forventes færdigt juni 2020.

Nyt rådhus – borgernes hus

I mange år har der været talt om at bygge et nyt rådhus i stedet for, at blive ved med at bruge millioner på at renovere og vedligeholde det nuværende gamle og slidte rådhus.

Det nuværende rådhus er for lille og utidssvarende indrettet i forhold til de mange opgaver, som den kommunale administration skal løse i dagligdagen og i forhold til det daglige samarbejde, der er med andre administrative enheder, som i dag sidder placeret rundt om i kommunen.

Det betyder, at medarbejdere dagligt må bruge tid på at transportere sig fra fx Langebæk til Vordingborg eller omvendt for at holde møder. Tid der bedre kunne være anvendt på, at løse de opgaver de er ansat til at løse.

Et nyt rådhus skal indrettes og finansieres, så det giver den optimale udnyttelse af ressourcerne, såvel de menneskelige som de økonomiske og de miljømæssige

Samtidig er det besluttet at inddrage borgerne i processen, da planen er, at et nyt rådhus også skal være et borgernes hus, der stiller faciliteter til rådighed for kommunens borgere – også uden for rådhusets almindelige åbningstider.

Fra 2020 til og med 2023 er der i alt afsat 125 millioner kroner til et nyt klimavenligt rådhusbyggeri.

Læs mere om planerne for Nyt Rådhus - Borgernes Hus

 

Ungecenter – nedbryder siloer og stiller skarpt på de unge

Det nye tværfaglige Ungecenter får i budgetår 2020 Centrets første hele år i drift.

Ungecentret har til formål at medvirke til, at de unge mellem 15 og 25 år - uanset deres situation - får den vejledning og rådgivning, der kan bringe dem på sporet af uddannelse og arbejde, hvilket bl.a. sker gennem en styrket indsats over for de unge og via mere koordinerede forløb.

Ungecentret har en tværfaglig tilgang til de unge, og medarbejdergruppen består af personale fra tre forskellige fagområder samt Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det giver en samlet viden om psykiatri, handicap, socialindsatser, uddannelse, beskæftigelse samt uddannelsesvejledning, hvilket skal medvirke til at skabe bedre løsninger for de unge, herunder med særligt fokus på gode løsninger for de unge, der i kraft af deres livsvilkår er ekstra udfordret.

Udvikling af kyster, natur, havne, friluftsliv og biosfære Møn

Nyt liv til udviklingen af kommunes kyster, naturen, havnene, friluftslivet samt Biosfære Møn prioriteres også i 2020, hvor der er afsat 1,9 mio. kr. til projekter, som understøtter disse formål.

Det er ikke på forhånd bestemt hvilke ideer, initiativer eller projekter, der gives penge til. Det besluttes politisk i løbet af året.

Puljen blev introduceret i 2019, hvor der blev givet penge til udvikling og markedsføring af kommunens havne og naturaktiviteter i forhold til sommerfugle, vilde bier og brakvandsrovfiskene, køb af vandsportstrailere, forbedret formidling af ”Blå Eventyr”, udvikling af Stege Jordbassiner og af et biosfære formidlingscenter på Nyord.

Hævet forældrebetaling i skoleklubber med tilhørende løft af kvalitet

Som en del af budgetaftalen for 2020 blev det besluttet at hæve forældrebetalingen for skoleklub med 150 kroner om måneden. Forældrebetalingen i 2020 udgør dermed 1.000 koner. om måneden (juli er betalingsfri).

Det blev besluttet, at halvdelen af merindtægten skal tilføres kommunens kassebeholdning, mens den resterende halvdel skal tildeles skoleklubberne til brug for et løft af kvaliteten i tilbuddet.

Skoleklubberne er dermed pr. 1. januar 2020 tilført sammenlagt 0,8 mio. kroner, som går til opnormering af personalet.

(FGU) - samling af forberedende tilbud, til gavn for de unge

(FGU) - samling af forberedende tilbud, til gavn for de unge Fra skoleåret 2019/2020 er den ny forberedende grunduddannelse – der samler, og erstatter, en række af de hidtidige forberedende tilbud (produktionsskole, KU, VUC og EGU), etableret. Det betyder, at der er etableret et samlet forberedende skoleforløb for de unge, der ikke er klar til starte på en ungdomsuddannelse direkte efter folkeskolen. FGU skal lave gode og meningsfulde forløb for de unge, der løfter de unge, så de får mod på uddannelse, på arbejde – og i det hele taget får mod på livet! Den forberedende grunduddannelse består af at basisforløb, og efterfølgende valg af en af tre retninger; • AGU - Almengrunduddannelsen med hovedvægten på almene fag • PGU - Produktionsgrunduddannelsen med hovedvægten på værkstedsfag • EGU - Erhvervsgrunduddannelsen med hovedvægten på aftalebaserede forløb i virksomheder

Nyt Job- og Borgerservice – En indgang til kommunen for borgere i Vordingborg by

Nyt Job- og Borgerservice – En indgang til kommunen for borgere i Vordingborg by

Det nye Job- og Borgerservice samler, fra november 2019, alle medarbejdere fra det nuværende Jobcenter og det nuværende Borgerservice i Vordingborg på en adresse, centralt placeret i Vordingborg bymidte. Borgerne vil dermed opleve – dels et spændende nyt hus i en let stil med højt til loftet, og dels et hus hvor indretningen i høj grad er baseret på imødegåelse af borgerbehov, så alle borgere nemt kan orientere sig og få den hjælp og service, de har brug for. Placeringen af det nye Job- og Borgerservice, midt i byen, forventes samtidig at medføre et tættere samspil mellem Job- og Borgerservice og det eksisterende rådhus, samt øget effektivitet og samdriftsfordele, når større dele af administrationen samles.