Spring til indhold

Hjælpeordning - tilskud

 • Du skal have en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

 • Du skal være fyldt 18 år.

 • Du har behov for personlig og praktisk hjælp. 

 • Du er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne eller indgå en aftale med andre om, at varetage opgaven og få overført tilskuddet.

 • Hvis vi i Afdeling for Psykiatri og Handicap vurderer, at vi ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for dig, kan vi vælge at udbetale et tilskud, så du selv ansætter hjælpere. 

 • Hvis vi vurderer, at du har behov for mere end 20 timers hjælp om ugen, kan du selv vælge at få udbetalt et tilskud.

 • Ordningen opfatter personlig pleje og praktisk hjælp i henhold til Vordingborg Kommunes serviceniveau. 

 • Du kan få hjælp til at administrere udbetaling af løn m.v. til hjælperne.

 • Ordningen omfatter ikke ledsagelse til aktiviteter uden for hjemmet, genoptræning og socialpædagogisk bistand.

 • I boksen "Læs mere" kan du se kommunens kvalitetsstandard og den lovgivning der danner baggrund for en eventuel bevilling.

HVORDAN SØGER DU?

 • Hvis du vil søge, skal du kontakte Afdeling for Psykiatri og Handicap. Du kan se kontaktoplysningerne i højre side.

Sagsbehandling

 • Det er Afdeling for Psykiatri og Handicap, der ud fra en konkret, individuel vurdering tager stilling til, om du kan få bevilliget ordningen, og fastsætter tidsforbruget. 

 • Vi kan i særlige tilfælde beslutte, at ordningen skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person, som passer dig. 

 • Vi kan også vælge at udbetale tilskuddet som et fast beløb, på grundlag af forventede udgifter over en given periode.

 • Sagsbehandlingstiden er op til 4 måneder fra vi modtager din ansøgning.

 • Hvis sagsbehandlingen kræver, at vi indhenter lægeerklæringer, kan tidsrammen for en afgørelse forlænges.

 • Vi sender et brev til dig, hvis vores tidsfrist på 4 måneder overskrides.

Opfølgning efter bevilling

 • Afdeling for Psykiatri og Handicap foretager efter bevilling af ordningen en løbende vurdering af dine behov. 

 • Du har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen.