Spring til indhold

Aftale om råderumsbesparelser

Der er indgået aftale om at gennemføre en række forslag fra BDO’s Råderumskatalog.

Efter en lang høringsfase og en grundig gennemlæsning af alle høringssvar har et stort flertal i Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse nu indgået en aftale om at gennemføre en række af de nødvendige besparelser fra BDO’s besparelseskatalog.

I forbindelse med indgåelsen af Budgetaftale 2024 blev det aftalt i Kommunalbestyrelsen, at der skulle finde besparelser i 2024 for i alt 20 mio. kroner. Men efter at have læst og drøftet alle 500 høringssvar, har partierne bag den nye aftale besluttet at gennemføre en roligere og længere indfasning af besparelserne. Det betyder, at der bliver gennemført besparelser for 13,25 mio. kroner i 2024. I de efterfølgende år stiger beløbet til 22,0 mio. kroner i 2025, 26,83 mio. kroner i 2026 og 27,03 mio. kroner i 2027.

Aftalen om Råderumskataloget betyder blandt andet, at bibliotekerne i Præstø, Stege og Lundby bliver bevaret dog med flere selvbetjente bibliotekstimer. Støtten til de to biografforeninger i Præstø og Stege bliver også bibeholdt. Der bliver heller ikke ændret på den nuværende skoledistriktsgrænse mellem Præstø og Svend Gønge. Derimod får aftalen konsekvenser for blandt andet Værestedet Café Åndehullet i Vordingborg, som fra 2025 overgår til at blive brugerstyret med forventning om, at der bliver tilknyttet en halvtidsstilling til værestedet. Der bliver også indført en besparelse i tilskuddet til Museum Sydøstdanmark, og der bliver skåret ned på puljerne under Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. På ældreområdet realiseres et økonomisk potentiale i hjemmeplejen gennem bedre driftseffektivitet og styrket myndighedsopfølgning. Flere andre områder bliver også berørt af besparelser.

Udvælgelsen af de nødvendige besparelser har ifølge borgmester Mikael Smed været en hård og vanskelig øvelse for alle partierne: ”Vi har ønsket at skåne hverdagslivet og kulturen ude i lokalsamfundene så meget som overhovedet muligt, men vi har måttet bringe alt i spil og vælge de besparelser, som giver mest mening på den lange bane. Så vi har kigget i alle retninger for at finde pengene. Vi er heldigvis blevet hjulpet godt på vej af de mange input og høringssvar, som vi har modtaget i høringsperioden. Jeg vil gerne på Kommunalbestyrelsens vegne takke for hvert eneste høringssvar vi har fået ind og samtidig takke alle forhandlingsparterne for at gå åbent og konstruktivt ind i forhandlingerne. Med den nye aftale om Råderumskataloget er vi godt på vej mod en økonomi i balance” siger borgmester Mikael Smed.

Sideløbende med besparelserne i råderumskataloget, er der allerede gennemført administrative besparelser i 2024 for 6 mio. kroner. Det arbejde fortsætter også frem mod 2030, hvor der skal gennemføres administrative besparelser på 18 mio. kroner. På trods af den vanskelige situation, som mange af landets kommuner har været i de senere år, er det dog samtidig lykkes Vordingborg Kommune at foretage store velfærdsinvesteringer på pleje og omsorgsområdet (14 mio. kroner), handicap og psykiatri (12 mio. kr.) børn og unge (11,4 mio. kr.) og kollektiv transport (2 mio. kr.).

Aftalen om Råderumskataloget skal behandles og vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2024.

Citater fra aftaleparterne:

Else-Marie Langballe Sørensen (F): ”Det har for SF været en svær og alvorlig situation at skulle vælge, hvilke områder og forslag, der skulle indgå i det igangværende budgetarbejde. Den alvor har kommunens borgere og ansatte også følt i høj grad. Rigtig mange har givet deres mening til kende og skrevet høringssvar, der har uddybet de enkelte forslag. Det siger vi tak for - og glæder os over, at det er lykkedes os at samle et bredt flertal omkring beslutningen.”

Michael Seiding Larsen (V): "Et af Venstres kardinalpunkter var bl.a. at friholde skoleområdet, så skolerne ikke skulle udsættes for yderligere besparelser efter et hårdt 2023 med skolelukninger og indkøbsstop. Dette fik vi med i forhandlingerne, og sagerne om øget pædagogandel i den understøttende undervisning samt tilpasning af undervisningstimetal sendes nu retur til udvalget, så det videre arbejde kan foregå der. En af Venstres mærkesager er netop gode skoler, og derfor mener vi ikke, at der skal spares mere herpå – der er sparet rigeligt. I Venstre er vi ligeledes glade for, at det er lykkes at friholde vigtige kulturelle aktiviteter i vores landdistrikter. Vi er en geografisk stor kommune, og i Venstre er vi store tilhængere af borgernære aktiviteter i både land og by. Det er aldrig sjovt at tage store beslutninger om besparelser, men vi har også et ansvar for at drive kommunen så optimalt som muligt. Det betyder i dette tilfælde, at der skal tages nogle svære beslutninger, det er det ansvar, vi som folkevalgte må tage, også når det gør ondt."

Brit Skovgaard (A): ”I Socialdemokratiet er vi glade for, at det er lykkes at bevare alle vores biblioteker og egnshuse. De er naturlige åndehuller i hele vores område. Vi er også meget opmærksomme på, at det kan vise sig vanskeligt at realisere det fulde økonomiske potentiale af driftseffektiviseringerne i hjemmeplejen allerede i 2024. Det er vi indstillet på at kigge på, hvis det bliver aktuelt. På skoleområdet er vi glade for at kunne skabe ro på dagligdagen ude på skolerne, og vi er åbne for at drøfte en eventuel tilpasning af undervisningstimetallet på et senere tidspunkt.”

Jesper Adler (C): ”Budgetforlig har de senere år været en tung og udfordrende opgave pga. de økonomiske udfordringer. Denne havde gang havde vi en bunden opgave med at finde besparelser 20 mio.kr. i 2024 og flere i de kommende år. Godt hjulpet på vej af borgernes høringssvar fik vi indsigt i, hvad der vægtede højt, og dermed fik demokratiet endnu engang vist sit værd. Alt kunne vi ikke friholde, men det konservative folkeparti finder det endelige budgetforlig har en god balance i besparelserne.”

Michael Larsen (B): Det har været meget svært. Det har det, fordi vi har været igennem det her i mange år. For det Radikale Venstre har det også været vigtigt, at vi er kommet igennem denne her øvelse. Det giver os et lille håb for, at vi i de kommende budgetlægninger forhåbentlig ikke skal igennem det én gang til. Det glæder os, at det er 28 ud af 29 kommunalbestyrelsesmedlemmer, som står bag. Jeg vil især rose Venstre og Dansk Folkeparti for deres engagement, og det er på trods af, at de ikke er med i budgetforliget. Vi håber, at det er det, der skal til, for at vi får genoprettet Vordingborg Kommunes økonomi.

Martin Graff-Jørgensen: “Jeg vil gerne takke for de utroligt mange høringssvar og for at vise, at vi har velfærdsområder, som vi har rigtig mange i kommunen, der sætter meget pris på.
Det har været en svær proces med mange overvejelser med fokus på prioriteringer, og særligt prioriteringer der friholdt den borgernære velfærd i så høj grad som muligt. Selvom sådan nogen beslutninger aldrig er sjove, er jeg glad for, at vi er nået frem til en bred aftale, hvor næsten hele Kommunalbestyrelsen er enige.”

Søren Hansen (O): “I Dansk Folkeparti gik vi til opgaven med at finde besparelser med et ønske om at komme i mål, med bedst mulige resultat om end det ville gøre ondt ligegyldigt hvad. Undervejs har der været mange og til tider lange snakke om de forskellige forslag. Overvejelserne har været mange, og vi har glædet os over de mange høringssvar som også er blevet læst. Igennem forhandlingerne med flertalsgruppen og Venstre, er der kommet et resultat som er præget af kompromiser, som er indgået i gensidig respekt og alle har måtte sluge en kamel eller to undervejs. Men det er et resultat som Dansk Folkeparti godt kan se selv i, og derfor er vi med i denne aftale. Især glæder vi os over at det er lykkedes at næsten friholde ældre området.”

Heino Hahn: ”Alle politikere har igen måtte tage de svære og triste beslutninger om besparelser. Vi har været helt nede i små beløb. Der dog stadig punket om antal medlemmer til kommunalbestyrelsen. Pt. er vi 29, og vi kunne gå ned til 19 medlemmer. Det kunne have givet en besparelse på en million i vederlag + diverse pr år. Penge som kunne være brugt på børn, ældre og syge.”

Daniel Irvold: ”Efter lange og grundige forhandlinger er vi nået frem til en udmøntning af sparekataloget, som jeg kan bakke op om. Især er jeg tilfreds med, at den foreslåede skolesammenlægning er fjernet, og at støtten til mindre museer og biblioteker bevares. Det er elementer, der er vigtige for hele kommunen – og især landdistrikterne.”

Mette Gerdøe-Frederiksen: ”Det er altid svært at pege på forringelser. Og det har det også været nu. Jeg takker for de rigtig mange høringssvar og det store engagement, der er omkring vilkår og muligheder i vores kommune. Tak til alle for et konstruktivt samarbejde.”