Spring til indhold

Ynglefugle

Kortlægning af fugle på øer og holme

Nyord Enge

 • Nyord er et af Østdanmarks vigtigste strandengsområder for ynglende engfugle.
 • Bestanden har været talt op i en lang sammenhængende årrække af den lokale ornitolog Niels Peter Andreasen.
 • Optællingerne er vigtige for at kunne følge den langsigtede bestandsudvikling for engfuglene i området.
 • De seneste år har engene grundet målrettet forvaltning oplevet en stor fremgang hos engfuglene.
 • Således har der i 2018 ynglet over 550 par karakteristisk strandengsfugle på Nyord.

RAPPORTER

Stege Jordbassiner

 • Stege jordbassiner er et kommunalt ejet fredet naturområde.
 • De gamle bassiner fra sukkerroe-produktionen rummer et rigt fugleliv med f.eks. tre arter af lappedykkere, svaner, blishøns og ænder.
 • I krattene yngler en lang række småfugle.
 • Fuglebestandene i jordbassinerne har været optalt af den lokale ornitolog Niels Peter Andreasen i en lang årrække. Dette giver en unik mulighed for at følge fuglelivets udvikling i naturområdet.
 • Der yngler ca. 50 forskellige fuglearter med op mod 200 ynglepar.
 • Stege jordbassiner er derfor et rigtig godt sted at kigge på fugle – især fordi du ofte kommer helt tæt på fuglene fra stierne rundt om bassinerne. I rapporterne kan du læse om de forskellige arter i området og deres udbredelse.

RAPPORTER

 Vandrefalk