Spring til indhold

Genetablering af naturplejen på 2 arealer ved Kostræde Banker

  • Vi har fra juni 2014 til maj 2015, i samarbejde med lodsejerne, genoptaget naturplejen på 2 naturarealer ved Kostræde Banker.
    1. Kviemarken der er naturtyperne strandeng og rigkær. Efter flere års ophør kvægafgræsses arealet nu igen til glæde for flora og fauna. Den lokale grundejerforening, der også ejer arealet, har dannet et kogræsserlaug, der har ansvaret for afgræsningen.
    2. Kostræde Banke der er naturtypen overdrev. En lokal hesteejer har nu ansvaret for at arealer helårsgræsses. Afgræsningen vil især have en gavnlig effekt på de plante- og insektarter, der er knyttet til overdrevet.
  • Vi har finansieret at begge arealer er blevet ryddet helt eller delvist for træer og buske.
  • Udgiften til de 2 nyopsatte hegn, el- og vandforsyning samt fangfold er finansieret af EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og af Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.