Spring til indhold

Mindre vindmøller / Husstandsvindmøller

Der gives normalt tilladelse til opstilling ved:

  • Type- eller projektgodkendte husstandsvindmøller med en totalhøjde på under 25 meter i umiddelbar tilknytning til fritliggende ejendomme i det åbne land
  • Alle vindmøller skal, uanset hvor de opstilles, anmeldes efter Bygningsreglementet og Vindmøllebekendtgørelsens støjregler.

Derudover skal der tages størst mulig hensyn til nabobeboelser, hvad angår visuel påvirkning, støj og skyggekast, samt til natur, landskab, kulturhistoriske værdier, jordbruget m.v. Disse forhold vurderes konkret i forbindelse med landzonesagsbehandlingen.

Der tinglyses vilkår om, at husstandsvindmøllen skal nedtages og fjernes for ejers egen regning senest 1 år efter den tilladte anvendelses ophør. 

Der kan som udgangspunkt ikke gives tilladelse til at opstille af husstandsvindmøller i og ved:

  • Områder med støjfølsom arealanvendelse, dvs. områder der i kommuneplanen er udlagt til bolig-, institutions- eller sommerhusområder.
  • Områder til andre støjfølsomme rekreative formål.
  • Større uberørte landskaber eller i områder hvor opstilling af møllen konkret vurderes at ville være i konflikt med særlige kulturhistoriske eller landskabelige beskyttelseshensyn.

Ansøgningsskema:

Send udfyldt skema - skriv "landzone" i emnefeltet