Spring til indhold

Erhvervsgrunde

Der er gode muligheder for at starte erhverv eller industri i Vordingborg Kommune.

  • De fleste erhvervsarealer ligger tæt på Sydmotorvejen.
  • København kan nås på en time, og Hamborg rykker tættere på med den kommende Femernforbindelse.
  • I Vordingborg by er der jernbanestation, fragtmandsforbindelser og trafikhavn.

Klik på kortet og få et hurtigt overblik over ledige grunde.

Du har adgang til salgsmateriale, lovmateriale og anden information enten i kortet eller på listen nedenfor.

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Bakkebølle - Afkørsel 41

Nyt erhvervsområde udbydes til salg med den tætteste beliggenhed ved Sydmotorvejens afkørsel 41. Erhvervsområdet er omkranset af utroligt smukke omgivelser, marker, skov og ikke mindst storslået udsigt til Farøbroerne fra flere af arealerne.

Rundkørsel til hele erhvervsområdet, er etableret i dimensioner, så modulvogntog kan passere.

Hele erhvervsområdet vil omfatte matrikler på både syd- (etape 1) og nordside (etape 2) af Mønsvej og Vordingborgvej.

Der er fortsat ledige arealer i etape 1

Etape 1:

Etape 2:

Kastrup / Ndr. Vindinge

Møllegården

Området ligger i udkanten af Vordingborg by mod vest. Første del blev udlagt til industriområde i slutningen af 60’erne. Senere er flere arealer inddraget, og således byggemodnet i flere etaper. 

Den ledige del af industriområdet udgør ca. 240.000 m², hvoraf ca. 50.000 m² er helt eller delvis byggemodnet. Det salgsbare område er ikke udstykket i parceller, da områdets arealer udstykkes efter nærmere aftale.

Indkørsel fra Næstvedvej ad Hovedakslen som områdets primære adgangsvej.

Lundby

Arealet er beliggende i den nordlige del af Vordingborg Kommune i landsbyen Lundby. Lundby er en typisk stationsby, der er vokset op i tilknytning til jernbanen, og byen er lokalcenter for et stort opland.

Der sælges nu ca. 700 m2, som angivet på salgsmaterialet. Her kan opføres mindre industri- og værkstedsvirksomhed, samt mindre lagervirksomhed. Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, lugt eller anden forurening.

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der opføres eller indrettes én bolig på hver ejendom for personer med tilknytning til virksomheden. Anvendelse og bebyggelse skal ske i henhold til bestemmelserne i lokalplanen.

Stege

Tomt areal - Langgade 57A, Stege

I henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 udbyder Vordingborg Kommune del af matr.nr. 1 a Stege Bygrunde, 4780 Stege beliggende Langgade 57 A, 4780 Stege til salg i offentligt udbud.

Arealet er på ca. 300 m2, og skal udstykkes for købers regning.

Købstilbud skal angive et fast beløb, og købesummen skal betales kontant.

De øvrige vilkår for salget fremgår af udbudsmaterialet der består af købsaftale og bilag.

Købstilbud skal være skriftligt og sendes på mail eller afleveres i lukket kuvert – mærket ”købsaftale 21/8356” til Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg att. Lene Vaupel senest den 19. juli 2021 kl. 12.

Vordingborg Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud eller til at afvise samtlige tilbud, der er modtaget. Købstilbud skal være gældende indtil politisk behandling.

Tomt areal til opførelse af boliger - Nymarksvej, Stege

I henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 udbyder Vordingborg Kommune matr.nr. 16 b Stege Markjorder, Nymarksvej, 4780 Stege til salg i offentligt udbud.

Arealet er på 56.179 m2. 

Købstilbud skal angive et fast beløb, og købesummen skal betales kontant.

De øvrige vilkår for salget fremgår af udbudsmaterialet der består af købsaftale og bilag.

Købstilbud skal være skriftligt og sendes på mail eller afleveres i lukket kuvert – mærket ”købsaftale 21/8356” til Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg, att. Lene Vaupel hurtigst muligt. Indkomne købstilbud behandles løbende.

Vordingborg Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud eller til at forkaste samtlige tilbud, der er modtaget. Købstilbud skal være gældende indtil politisk behandling.

Ørslev

Rynkebjergvej 3, Ørslev, 4760 Vordingborg

Arealerne anvendes i dag til parkeringsplads for kirken og grønt areal.

Arealerne henligger ubebygget. På matr.nr. 12e Ørslev By, Ørslev lå det tidligere Ørslev Forsamlingshus, som nu er nedrevet. Matr.nr. 7000al Ørslev By, Ørslev er i overvejende grad asfalteret, dog er en mindre del af matriklen mod nord beplantet med græs, hvorpå der er placeret en mindesten for Danmarks befrielse efter 2. verdenskrig.

Ørslev Industriområde

Er har en central og god beliggenhed med kun 4 km direkte landevejskørsel til Sydmotorvejens afkørsel 40 ved Udby.

Industriarealet er beliggende mellem motorvej E4 og Københavnsvej (den tidligere hovedvej A2) og vest for Ørslev by. Ørslev er beliggende ca. 5 km nord for Vordingborg.

Adgang fra Københavnsvej ad Ørslevvej og Ugledigevej eller ad Svingkærvej til Industriparken

Industriområdet udgør ca. 480.000 m2, hvoraf ca. 300.000 m2 er helt eller delvis byggemodnet. Området er ikke udstykket, og arealerne sælges og udstykkes efter nærmere aftale.

Mellem industriområdet og boligområdet er et ca. 120 m bredt beplantningsbælte.