Spring til indhold

Erhvervsgrunde

Der er gode muligheder for at starte erhverv eller industri i Vordingborg Kommune.

  • De fleste erhvervsarealer ligger tæt på Sydmotorvejen.
  • København kan nås på en time, og Hamborg rykker tættere på med den kommende Femernforbindelse.
  • I Vordingborg by er der jernbanestation, fragtmandsforbindelser og trafikhavn.

Klik på kortet og få et hurtigt overblik over ledige grunde.

Du har adgang til salgsmateriale, lovmateriale og anden information enten i kortet eller på listen nedenfor.

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Bakkebølle - Afkørsel 41

Nyt erhvervsområde udbydes til salg med den tætteste beliggenhed ved Sydmotorvejens afkørsel 41. Erhvervsområdet er omkranset af utroligt smukke omgivelser, marker, skov og ikke mindst storslået udsigt til Farøbroerne fra flere af arealerne.

Rundkørsel til hele erhvervsområdet, er etableret i dimensioner, så modulvogntog kan passere.

Hele erhvervsområdet vil omfatte matrikler på både syd- (etape 1) og nordside (etape 2) af Mønsvej og Vordingborgvej.

Der er fortsat ledige arealer i etape 1

Etape 1:

Etape 2:

Erhvervsvej Bårse

Ca. 2 ha erhvervsareal beliggende på Erhvervsvej i Bårse, tæt på Sydmotorvejens afkørsel 39, udbydes til salg som råjord.

Området må anvendes til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed samt håndværkervirksomhed med enkelte boliger i tilknytning hertil.

Udstykningen skal i princippet ske som vist i lokalplanen, men parceller kan dog sammenlægges efter behov.

Kastrup / Ndr. Vindinge

Møllegården

Området ligger i udkanten af Vordingborg by mod vest. Første del blev udlagt til industriområde i slutningen af 60’erne. Senere er flere arealer inddraget, og således byggemodnet i flere etaper. 

Den ledige del af industriområdet udgør ca. 240.000 m², hvoraf ca. 50.000 m² er helt eller delvis byggemodnet. Det salgsbare område er ikke udstykket i parceller, da områdets arealer udstykkes efter nærmere aftale.

Indkørsel fra Næstvedvej ad Hovedakslen som områdets primære adgangsvej.

Lundby

Arealet er beliggende i den nordlige del af Vordingborg Kommune i landsbyen Lundby. Lundby er en typisk stationsby, der er vokset op i tilknytning til jernbanen, og byen er lokalcenter for et stort opland.

Der sælges nu ca. 700 m2, som angivet på salgsmaterialet. Her kan opføres mindre industri- og værkstedsvirksomhed, samt mindre lagervirksomhed. Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, lugt eller anden forurening.

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der opføres eller indrettes én bolig på hver ejendom for personer med tilknytning til virksomheden. Anvendelse og bebyggelse skal ske i henhold til bestemmelserne i lokalplanen.

Stege

På Kobbelvej er der 2 ledige erhvervsgrunde af varierende størrelse.

Der må opføres eller indrettes bebyggelse til lager-, værksteds-, service- og engrosvirksomhed samt administration.

Området må endvidere anvendes til forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter Kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. Der må dog ikke inden for området drives handel med dagligvarer.

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes en bolig, når denne anvendes for indehaver, bestyrer eller anden med tilknytning til virksomheden.

Ørslev

Tomt areal til opførelse af boliger

Del af matr.nr. 17 x Ørslev By, Ørslev beliggende Lerbjergvej, Ørslev, 4760 Vordingborg til salg i offentligt udbud. Arealet skal udstykkes, og udgør herefter ca. 12.000 m2.

Købesummen skal betales kontant. De øvrige vilkår for salget fremgår af udbudsmaterialet der består af købsaftale og bilag.

Købsaftale (købstilbud) skal være skriftligt og sendes til mail leva@vordingborg.dk eller afleveres i lukket kuvert – mærket ”købsaftale 20/22041” til Vordingborg Kommune, Storegade 56, 4780 Stege, att. Lene Vaupel senest den 25. januar 2021 kl. 12:00.

Vordingborg Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud eller til at forkaste samtlige tilbud, der er modtaget. Købstilbud skal være gældende indtil politisk behandling.

 

Industriområde

Industriområde tæt beliggende på Sydmotorvejens afkørsel 40. Adgang fra Københavnsvej ad Ørslevvej og Ugledigevej eller ad Svingkærvej til Industriparken.

Industriområdet udgør ca. 480.000 m², med ledige arealer på i alt ca. 147.000 m² helt eller delvis byggemodnet. Området er ikke udstykket, og arealerne sælges og udstykkes efter nærmere aftale. Mellem industriområdet og boligområdet er et ca. 120 m bredt beplantningsbælte.