Spring til indhold

Høringer og annonceringer

Havne

Høring om Strategiplan for lystbådehavne og mindre havne

Strategiplanen er opbygget som en hjemmeside.
Du kan læse den på www.vordingborg.dk/havneplan

Du har også mulighed for at se en række svar på nogle af de emner og spørgsmål, som vi kan se der optager folk på de sociale og skrevne medier i relation til den kommende havnestrategiplan i dette faktaark for strategiplan for lystbådehavne og mindre havne.

Dit høringssvar kan du indsende til havneplan@vordingborg.dk - Vi skal have dit svar inden søndag den 27. november 2022.

Den 7. november afholder vi et stort borgermøde og i DGI-Huset i Vordingborg. Vi håber du har lyst til at deltage, så vi kan få en bred og konstruktiv debat om vores lystbådehavne og mindre havne. 

Hvis du gerne vil deltage i borgermødet, så bedes du tilmelde dig på havneplan@vordingborg.dk

PRESSEMEDDELELSE UDSENDT 12.10.2022:

Ny strategiplan for lystbådehavne og mindre havne i Vordingborg Kommune sendes i høring 
Planen for havnene har et særligt fokus på inddragelse af frivillige, udvikling, vedligehold, bæredygtig driftsøkonomi og ikke mindst, turisme.

 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 12. oktober 2022 besluttet, at sende Vordingborg Kommunes nye strategiplan for lystbådehavnene og de mindre havne i offentlig høring.
Strategiplanen har betydning for mange borgere, erhverv og foreninger, og ikke mindst, rigtig mange turister og personer med tilknytning til turismebranchen, med mange forskellige interesser i forhold til havnenes retning og udvikling.
Derfor ønsker Kommunalbestyrelsen en bred offentlig høring af brugere, foreninger, virksomheder og borgere med interesse for havnene, så strategiplanen kan udarbejdes med så stor opbakning og forankring som muligt.

”Vordingborg Kommune har Danmarks længste kyststrækning og er en af de kommuner i Danmark med flest antal af havne. Det er vi stolte af, og det giver os nogle helt særlige muligheder at tilbyde vores borgere og gæster. Det forpligter naturligvis!”, siger Mikael Smed, Borgmester i Vordingborg Kommune, der samtidig glæder sig over de mange ildsjæle, der er omkring havnene:
”Der er rigtig mange mennesker, der er passionerede omkring vores havne og vi har mange ildsjæle og frivillige, som gerne vil bidrage til, at vi har flotte og aktive havne til fælles glæde.

Det har vi lyttet til og derfor lægger vi med den nye strategiplan for havnene op til, at frivillige kan samles i Havnens Venner og skabe liv, udvikling og aktiviteter på de lokale havne og også tage en tørn med de steder, hvor man synes man gerne vil bidrage” afslutter Borgmester Mikael Smed.

Strategiplanen er en samlet plan for organiseringen, økonomi, drift og udviklingspotentialer for havnene, der skal sikre fremtidige bæredygtige havne, der er attraktive over for sejlere, vandsportsudøvere, foreninger, erhverv og ikke mindst turister.

Et meget væsentligt element i strategiplanen er frivillighed og inddragelse. Planen indeholder et nyt koncept for dette, som vil betyde mere inddragelse og mulighed for at deltage aktivt i havnenes udvikling igennem Havnens Venner, som oprettes lokalt på de større havne. De eksisterende havneudvalg omdøbes til brugerudvalg, og er høringspart i forhold til den lokale havnes udvikling.
Havnerådet vil blive sidestillet med Miljørådet som rådgivende organ for udvalget, og bliver bredere sammensat med repræsentanter fra erhverv, turisme og sejlerbranchen, samt en repræsentant fra de tre købstæders citymanegers.

Med den nye plan bliver både Havnerådet og brugerudvalgene inddraget og er høringspart i havnenes udvikling, prioriteringer og langsigtede planer, mens de respektive havnes ”Havnens Venner”, bliver aktive kræfter, der kan være med til at gøre en konkret forskel på den enkelte havn.

Også formand for Klima- og Teknikudvalget, Anders J. Andersen, er glad for oplægget til den nye strategiplan for havnene:
”Vi har for første gang samlet og udarbejdet en fyldestgørende strategi for lystbådehavnene og de mindre havne, som Vordingborg Kommune ejer, så vi i de næste mange år kan udvikle og drive havnene økonomisk forsvarligt med plads til udvikling, flere turister og meget mere erhverv. Igen i år rammer vores havne flotte gæstetal i antallet af sejlere, og vi oplever igen en stigning i antallet af autocampister, der besøger vores havne. Vores havne er en del af vores DNA, som vi skal værne om og passe på. Derfor glæder det mig meget, når Foreningen af Lystbådehavne i Danmark udtaler, at Vordingborg Kommunes havne sammen udgør et netværk af muligheder og synergier, som ikke mange andre kommuner kan bryste sig af.”

Anders J. Andersen glæder sig til dialogen om havnene og takker for inputtene indtil nu: ”Strategiplanen er udarbejdet sammen med flere fagpersoner, repræsentanter fra FLID – Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, samt SydkystDanmark – Visit Sydsjællland og Møn. Udover det har Havnerådet, de lokale havneudvalg og de mindre havne deltaget i en stor workshop, hvor de er kommet med rigtig mange konstruktive forslag, som er blevet indarbejdet i planen. Havnerådet er løbende blevet orienteret og kommet med meget konstruktive input undervejs. Det vil jeg gerne sige tak for, og jeg håber meget, at brugerne af havnene, borgere, erhvervsliv, foreninger og andre med interesse for havnene, vil give sig tid til at læse strategiplanen og komme med deres høringssvar, så vi kan få tilpasset strategiplanen, der hvor det er nødvendigt” siger Anders J. Andersen, Formand for Klima- og Teknikudvalget.

Strategiplanen er udarbejdet som en hjemmeside og kan tilgås på www.vordingborg.dk/havneplan. Planen er i høring indtil den 27. november 2022.
Der er offentligt borgermøde om planen den 7. november 2022 kl. 18:00 i DGI-Huset i Vordingborg.

Vordingborg Kommune ser frem til en konstruktiv dialog om havnene, og ser frem til at modtage dit/jeres høringssvar på havneplan@vordingborg.dk. Det er også på denne mailadresse, at du allerede nu kan tilmelde dig borgermødet.
Du bedes indsende dit høringssvar inden søndag den 27. november 2022.

For uddybende information kontakt venligst:
Anders J. Andersen, Formand for Klima- og Teknikudvalget – Telefon: 21 64 07 27
Anja Valhøj, Centerchef, Plan, Byg og Intern service - Telefon: 51 53 26 45

 

 

Kystbeskyttelse

Tilladelse til skråningsbeskyttelse af Klinteparken mod erosion, Ore Strand, 4760 Vordingborg

Skråningsbeskyttelsen skal reducere risikoen for akut erosion langs med Klinteparken, så området kan bevares som attraktivt for især badegæster i sommerhalvåret, men også lokale, der benytter området rekreativt. Samtidigt ønskes der bevaret en smal strandbred, som der er i dag. På den måde sikres den eksisterende adgang langs med kysten.

Klagefristen løber fra den 8. november til den 6. december 2022

Nedrivning

Jf. Kommuneplan kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en høj bevaringsværdig bygning, før ansøgningen har været i offentlig høring.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninge

Indsigelser skal foreligge senest den 24. november 2022 kl. 08:00

Indsigelser skal sendes til Vordingborg kommune på:
planklima@vordingborg.dk  eller som almindelig post til Vordingborg Kommune, Afdeling for Plan og By, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk. 

Planer

PLANER I FORSLAG

I høring fra den 25. november til den 23. december 2022

VEDTAGNE PLANER

Klageperioden løber fra den 16. november til den 15. december 2022 kl. 23:59

Skolestruktur

Forslag til ny skolestruktur er i høring

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 21. september 2022 at sende to forslag til skolestruktur i høring (sag nr. 3).

Det endelige forslag til skolestruktur forventes behandlet i Børne- og Familieudvalget den 4. januar, i Økonomiudvalget den 18. januar og i Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2023.

Alle er velkomne til at indgive høringssvar i den fastsatte høringsperiode.

Høringssvar sendes til: skolersikker@vordingborg.dk, senest den 22. november 2022.
Vi opfordrer til, at høringssvar fremsendes som Word dokumenter, da alle høringssvar vil blive samlet i et fælles bilag i forbindelse med den politiske behandling.

Se to modeller for skolestruktur
Se konsekvensberegninger model 1 og model 2

For yderligere bilag og baggrundsmateriale, der er udarbejdet undervejs i processen omkring et bæredygtigt skolevæsen, henvises til hjemmesiden https://bæredygtige-dagtilbud-og-skoler.vordingborg.dk, hvor alt materiale ligger tilgængeligt for alle interesserede.

På siden proces og tidsplan ligger der links til referater fra de udvalgsmøder, hvor bæredygtige skoler har været behandlet. Under de enkelte referater vil man kunne se, hvilke bilag, der er fremlagt hvornår.

Trafikbestilling 2023

Kommunens administration har på de politiske møder i maj 2022 fremlagt økonomi for den offentlige trafik i 2023 som omfatter buslinjer, flextur og flexhandicap.

Kommunens budget vil ikke kunne dække de forventede udgifter med det nuværende driftsomfang af buslinjer.

Administrationen har derfor fremlagt forslag til besparelser på den offentlige trafik i perioden fra køreplansskift juni 2023 til juni 2024. Sagen kan ses i vedhæftet bilag 1.

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af de ekstra ordinære store spareforslag ønsket afholdt et temamøde med Movia.

På temamødet fremlagde Movia forventede merudgifter til HVO (biodiesel) brændstof i 2023 på 2,5 - 3,5 mio. kr. hvis de nuværende priser forsætter. I 2022 forventes en merudgift på HVO brændstof 1,25 mio. kr.

Movia oplyser, at kommunen kan beslutte, at overgå til sort diesel, som forventes at kunne indfases fra ca. d.1 november 2022. Dette kan reducere merudgiften til: 0,875 mio. kr. i 2022 og 0,750 mio. kr. i 2023

Administrationen vil til det næstkommende politiske møde indstille at sort diesel erstatter HVO hurtigst muligt på alle buslinjerne.

Hvis buslinjerne overgår til sort diesel er der forsat en under budgettering på 3,017 mio. kr. i 2022 og 4.190 mio. kr. i 2023.

Kommunens administration vil på de kommende politiske møder fremlægge forslag til økonomiske besparelser med halvårs virkning på 3.225 mio. kr. i 2023 og med helårsvirkning på 5.497 mio.kr. i 2024.

Hvis de foreslåede besparelser gennemføres,  forventes der først balance i den akkumulerede økonomi fra 2024.
Administrationen vil derfor indstille at nedenstående spareforslag gennemføres i trafikbestillingen 2023.

Administrationen sender hermed sparetiltagende i offentlig høring i perioden tirsdag d. 6 september til søndag d. 25 september, således at høringssvar kan blive forelagt de politiske udvalg.

Administrationen indstiller:

  • At diesel erstatter HVO diesel hurtigst muligt på alle buslinjer
  • At på linje 664 Kastrup-Vordingborg-Bogø-Stege reduceres med 8 afgange på hverdage fra køreplansskift juni 2023
  • At på linje 667 Stege-Klintholm reduceres med 8 afgange på hverdage fra køreplansskift juni 2023
  • At på linje 667 Stege-Klintholm nedlægges betjeningen af Møns hallerne fra køreplansskift juni 2023
  • At på linje 669 Lundby-Præstø-Kalvehave nedlægges ruten fra køreplansskift juni 2023
  • At på linje 663 Stege-Nyord (sommerrute) nedlægges ruten fra og med sommeren 2023
  • At på linje 678 Stege-Geocenter (sommerrute) nedlægges ruten fra og med sommeren 2023
  • At på Flextur fortages takstøgning fra 24 kr. til 36 kr. for første 10 km udenfor by-takstzonen omkring Vordingborg fra 1. januar 2023
  • At på Flextur fortages takstøgning fra 48 kr. til 60 kr. for de første 10 km indenfor by-takstzonen Vordingborg fra 1. januar 2023

Eventuelle høringssvar skal sendes til fnnn@vordingborg.dk
Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til, at kontakte Indkøbskonsulent Finn Nielsen Steen på Mobil: 51 37 13 26 eller mail fnnn@vordingborg.dk

Virksomheder

Veje

Ændring af vejnavne og adresser på den vestlige del af Masnedø

I forbindelse med udvidelse af Vordingborg Havn og bygningen af den ny Storstrømsbro, er det nødvendigt at oprette og ændre veje og adresser på den vestlige del af Masnedø. De nye vejnavne og adresser træder i kraft lørdag den 12. november 2022 og kan herefter ses på Danmarks Adresser www.danmarksadresser.dk

Brovejen opdeles i Gammel Brovej og Ny Brovej fra indkørslen til Masnedø øst og sydpå. Adresser og vejnavne på den østlige del af Masnedø forbliver uændrede.