Spring til indhold

Høringer og annonceringer

Ekspropriation til cykelsti mellem Bårse og Køng

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal anlægges enkeltrettede cykelstier langs Lundbyvej mellem Bårse og Køng.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes tirsdag den 15. juni 2021 kl. 13.00 på ejendommen lb.nr. 30, matr.nr. 2ø Risby By, Bårse, beliggende Lundbyvej 34, 4720 Præstø.

Under åstedsforretningen besigtiges den berørte ejendom, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og eventuelle brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til det præsenterede projekt.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejeren af ovennævnte ejendom er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse og kortmateriale m.v. kan ses herunder.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Vordingborg Kommune, Knud Steen Jørgensen – mail ksj@vordingborg.dk

Landbrug

Klagefristen løber fra den 27. april til den 25. maj 2021

Nedrivning

Jf. Kommuneplan kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en høj bevaringsværdig bygning, før ansøgningen har været i offentlig høring.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninge

Indsigelser skal foreligge senest 25. maj 2021 kl. 23.59

Indsigelser skal sendes til Vordingborg kommune på:
planby@vordingborg.dk  eller som almindelig post til Vordingborg Kommune, Afdeling for Plan og By, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk. 

Planer

Idefase

Der kan fremsendes idéer og forslag fra den 17. maj til den 31. maj 2021 kl. 23:59

mail

eller via post til:

Afdelingen for Plan og By
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

PLANER I FORSLAG

I høring fra den 3. maj til den 28. juni 2021

--------------------------------  O  ------------------------------

I høring fra den 19. april til den 17. maj 2021

--------------------------------  O  ------------------------------

I høring fra den 26. marts til den 21. maj 2021

Høringssvar kan sendes til:

Afdelingen for Plan og By eller til Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

--------------------------------  O  ------------------------------

I høring fra den 8. marts til den 8. september 2021

Høringssvar kan sendes til:

Afdelingen for Plan og By eller til Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Spørgsmål ved risikostyringsplanen rettes til Afdelingen for Plan og By eller på telefon 55 36 24 14 til Klimakoordinator Karsten Kolle

--------------------------------  O  ------------------------------

VEDTAGNE PLANER

Klagefristen løber fra den 19. april til den 17. maj 2021

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.