Spring til indhold

Høringer og annonceringer

Ekspropriation til cykelsti mellem Bårse og Køng

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal anlægges enkeltrettede cykelstier langs Lundbyvej mellem Bårse og Køng.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes tirsdag den 15. juni 2021 kl. 13.00 på ejendommen lb.nr. 30, matr.nr. 2ø Risby By, Bårse, beliggende Lundbyvej 34, 4720 Præstø.

Under åstedsforretningen besigtiges den berørte ejendom, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og eventuelle brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til det præsenterede projekt.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejeren af ovennævnte ejendom er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse og kortmateriale m.v. kan ses herunder.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Vordingborg Kommune, Knud Steen Jørgensen – mail ksj@vordingborg.dk

Trafikbestilling 2022

Trafikbestilling 2022

Kommunalbestyrelsen har den 24. juni godkendt, at administrationens oplæg til trafikbestilling 2022 sendes i offentlig høring frem til den 5. juli.

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk

Høringssvarene vil indgå i en bearbejdet indstilling til de politiske møder i august 2021.

Trafikbestilling 2022

Bilag 1

Bilag 2

Landbrug

Accept af anmeldelse om opførsel af kornsilo på husdyrbrug

Vordingborg Kommune har accepteret anmeldelse fra ejer om opførsel af kornsilo på husdyrbruget, Stenkildevej 1, 4793 Bogø.

Anmeldelsen er sket efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §10.

Da anmeldelsen overholder de betingelser, der er oplistet for, at et projekt kun skal anmeldes og ikke miljøgodkendes, har Vordingborg Kommune accepteret anmeldelsen.

Læs hele afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over vores afgørelse, er klagefristen den 18. august 2021. Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet som afgør, hvem der er klageberettiget.

Med venlig hilsen

Byg, Land og Miljø

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra den 8. juli til den 5. august 2021

Klagefristen løber fra den 1. juli til den 29. juli 2021

Klagefristen løber fra den 30. juni til den 27. juli 2021

Klagefristen løber fra den 21. juni til den 19. juli 2021

Klagefristen løber fra den 15. juni til den 13. juli 2021

Klagefristen løber fra den 11. juni til den 10. juli 2021

Planer

Idefase

Bemærkninger og ideer kan sendes til:

Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg - mærket "Idéfase Sukkerfabrikken Møn" - eller pr. mail med angivelse af journalnummer 21/14971

Fristen for fremsendelse af ideer og bemærkninger er senest d. 8. juli 2021 kl. 23:59

Spørgsmål vedr. projektet og miljøkonsekvensvurderingen rettes til:
Vordingborg Kommune på mail eller på telefon 55 36 24 87
eller
Kystdirektoratet på mail eller på telefon 99 34 74 42

Spørgsmål vedr. forslag til lokalplan og kommuneplantillæg rettes til:
Vordingborg Kommune på mail eller på telefon 55 36 24 07

 

PLANER I FORSLAG

I høring fra den 5. juli til den 16. august 2021

--------------------------------  O  ------------------------------

I høring fra den 25. juni til den 20. august 2021

--------------------------------  O  ------------------------------

I høring fra den 16. juni til den 28. juli 2021
Høringsfristen er forlænget til den 10. august 2021

--------------------------------  O  ------------------------------

I høring fra den 7. juni til den 2. august 2021

--------------------------------  O  ------------------------------

I høring fra den 31. maj til den 16. august 2021
Høringsfristen er forlænget fra den 27. juli til den 16. august 2021
Høringsfrist for Miljøvurdering er også forlænget til den 16. august 2021

--------------------------------  O  ------------------------------

I høring fra den 8. marts til den 8. september 2021

Høringssvar kan sendes til:

Afdelingen for Plan og By eller til Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Spørgsmål ved risikostyringsplanen rettes til Afdelingen for Plan og By eller på telefon 55 36 24 14 til Klimakoordinator Karsten Kolle

--------------------------------  O  ------------------------------

VEDTAGNE PLANER

Klagefristen løber fra den 28. juni til den 26. juli 2021 KL. 23:59

Klagefristen løber fra den 4. juni til den 2. juli kl. 23:59

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.

Takster Lystbådehavne 2021

Takstblad for Vordingborg Kommunes lystbådehavne er lige nu i høring. 
Hvis du har bemærkninger, så skal vi modtage dem inden den 5. juli 2021 kl. 08:00 på bkch@vordingborg.dk - I emnefeltet bedes du skrive: Høringssvar takstblad 2022 og hvem du repræsentere.

Udkast - Takstblad 2022 - Lystbådehavne

Udkast - Takstblad 2022 - Erhverv

Vandløb og søer

Høringsperioden løber fra den 9. juli 2021 til og med den 9. august 2021. Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal sendes skriftligt til vandloeb@vordingborg.dk

Høringsperioden løber fra den 9. juli til og med den 6. august 2021. Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal sendes skriftligt til vandloeb@vordingborg.dk