Spring til indhold

Udviklings- og uddannelsespuljen

FORMÅL

Denne pulje hører under Råd for Frivillighed og Folkeoplysning i Vordingborg Kommune. Puljen har til formål at understøtte udviklingsarbejde samt nye enkeltstående arrangementer i forbindelse med initiativer eller projekter med folkeoplysende sigte.

Derudover skal denne pulje medvirke til at udvikle, inspirere og understøtte initiativer, der er i overensstemmelse med Vordingborg kommunes visioner for udvikling af det samlede kultur-, idræts- og fritidsliv.

Hvem kan søge?

Alle enkeltpersoner, foreninger, organisationer og sammenslutninger i Vordingborg Kommune, der har til formål at tilbyde aktiviteter for et bredt udsnit af borgerne.

Hvad kan der søges støtte til?

Puljen ønskes i særlig grad anvendt til initiativer og projekter med samarbejde

  • der styrker integrationsindsatsen,
  • der bygger på inklusion af sårbare og udsatte grupper af borgere,
  • der retter sig mod børn og unge,
  • der styrker den almene sundhed.

Derudover kan de folkeoplysende foreninger søge om støtte til kursusafgiften til relevant uddannelse af deres ledere, trænere og instruktører, dog højst 4 kurser om året. Der gives tilskud på 75 procent af kursusudgiften, men højst 3.500 kr. pr. kursus.

Afgrænsning

Der ydes ikke støtte til:

  • Kommercielle og private aktiviteter.
  • Allerede igangsatte aktiviteter.
  • Transport og forplejning.

Krav til ansøgningen

Følgende oplyses i ansøgningen:

  • Vedtægter (gælder kun foreninger).

Ansøgningsprocedure

Ansøgninger under 10.000 kr. behandles administrativt i Center for Kultur, Fritid og Udvikling, mens ansøgninger over 10.000 kr. behandles i Forenings- og fritidsrådet.

Ansøgningsfrist

Løbende hen over året.

Hvordan søger jeg?

Ansøgninger og bilag sendes til udviklingspuljer@vordingborg.dk

Udfyld ansøgningsskema til udviklingspuljen 

Udfyld ansøgning til Råd for Frivillighed og Folkeoplysnings uddannelsespulje