Spring til indhold

STU & Specialtilbud

STU på Vordingborg Ungdomsskole & 10. Klasse

  • En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

 

Om vores STU

Inkluderende læringsfællesskaber for unge op til 25 år, der har afsluttet folkeskolen og som ikke kan gennemføre en fuld ordinær ungdomsuddannelse.

STU er et tilbud efter ”Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse” og har til formål, at understøtte at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

STU MK har den unges uddannelsesplan som omdrejningspunkt. Der er særligt fokus på udvikling af den unges kommunikative kompetencer og de almene færdigheder, der er vigtige for at kunne opnå selvstændighed og aktiv deltagelse i et voksenliv.

STU FAG & ERHVERV har den unges uddannelsesplan som omdrejningspunkt. Der er særligt fokus på udvikling af den unges erhvervskompetencer gennem praktikker og brobygning og hvis muligt gennemføres elementer af ordinære uddannelsesforløb. Målet er at den unge opnår selvstændighed og aktiv deltagelse i et voksenliv samt evt. senere beskæftigelse.

Taksterne (to forskellige afhængigt af behovet for støtte og pleje) fastsættes centralt

 

Hvad vi vil med vores elever

Fagligt:

Overordnet for vores faglige undervisning i de almene skolefag står livsmestring gennem arbejdet med ”dagligdagskompetence” og ”omverdenskompetence” som to overskrifter. Det betyder at vi arbejder med primært dansk-, matematik-, engelsk- og samfundsfaglige kompetencer og færdigheds- og vidensmål, for at give eleverne mulighed for at kunne klare en almindelig hverdag med kundskaber inden for f.eks. brugslæsning, samfundsforståelse og brugsmatematik.

Når vi arbejder fagligt, er det altid i elevernes zone for nærmeste udvikling og med mål for øje, der gør at både de professionelle og den unge ved, hvor vi er på vej hen. Vi arbejder med, at eleverne kan øve de faglige færdigheder gennem praktikker og praktisk arbejde og med tæt guidning fra de voksne omkring eleven. OG der er både fokus på at vedligeholde og anvende allerede opnåede kompetencer samt at bygge ovenpå og udvikle elevens faglige færdigheder.

 

Personligt:

Det overordnede mål med eleverne i STU og Specialtilbud er, at de unge lærer deres egne styrker og begrænsninger at kende, og der igennem bliver i stand til, at have realistiske og opnåelige drømme og forventninger til beskæftigelse og deres voksenliv generelt. På den måde tror vi på, at et eleverne opnår en grad af selvstændighed og selvværd. Vi arbejder derfor med, at styrke elevernes evne til at træffe gode valg for dem selv og til at forstå hvilke konsekvenser – positive eller negative – deres valg har for deres liv.

For at opnå målet arbejder vi bl.a. med eleverne, gennem faget ”På vej til voksen” og i vores Socialfag gennem personlige samtaler med eleverne, om deres mål for dem selv og deres liv. Særligt omkring elevernes personlige udvikling bruger vi elementer fra den mindsetbaserede undervisningstilgang, for blandt andet at opnå, at eleverne oplever, at indsats betaler sig og at de får arbejdet med at håndtere modgang og udfordringer som en naturlig del af livet.

På den måde får de mulighed for at ”afprøve” livet i tydelige og trygge rammer igennem deres skolegang i STU og specialtilbud.

 

Socialt:

Eleverne i vores tilbud er generelt udfordret på at begå sig i sociale fællesskaber. Vi arbejder derfor med de unge i forhold til at få dem til at opnå erfaringer med at knytte venskaber og indgå i sociale relationer på de niveauer de magter.

I arbejdet har vi også fokus på grænser, normer og almene spilleregler i forskellige kontekster overfor f.eks. kammerater, voksne samt på arbejdspladsen og i det offentlige rum - i og uden for skolen.

Vi arbejder guidende og oversættende med eleverne i deres daglige samspil med hinanden både i undervisning og i pauser og styrker ad den vej deres forståelse for, og tilgang til, andre mennesker.

Generelt er vi i tilbuddet fællesskabsorienteret, og arbejder derfor løbende og implicit i undervisningen med at danne både sociale og faglige fællesskaber mellem eleverne, og mellem eleverne og de professionelle.

 

Hvilke fag og hvordan vi underviser

DANSK

Fagets grundlæggende færdigheder er at se, lytte, tale, skrive og læse. Danskaktiviteter indgår som et element i alle undervisningsaktiviteter – ikke mindst de, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs kommunikative og sproglige kompetence. Vi arbejder med temaer og emner, der fremmer elevernes forståelse for bl.a. kultur og samfundsforhold, ungdomsliv og egen hverdag.  

Elevens faglige niveau er i centrum, og vi arbejder på at fremme deres evne til at iagttage, forstå, beskrive, sammenligne, analysere, lave personkarakteristik og miljøbeskrivelse m.m. og benytter i den forbindelse oplæsning, aviser, film, dokudrama, nyheder etc. Danskundervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge og udvikle sproget personligt og alsidigt i samspil med andre.  

Faget skal ligeledes stimulere nysgerrigheden og fremme oplevelsen af, at sproget er en kilde til personlig udvikling og kulturel identitet. Målet for dansk er at give eleverne sproglige kompetencer, så de er i stand til at kommunikere og udtrykke sig.  

Nogle elever har funktionsnedsættelser, som gør det vanskeligt at udvikle sproglige kompetencer, men her arbejdes der med kropsbaserede udtryksmåder, både symbolske og ikke-symbolske, som mimik, blik og kropsholdning. Vi benytter understøttende værktøjer i det omfang, det er nødvendigt for at understøtte elevernes læring – fx IntoWords, CD-ord, Nota, Siri etc. samt Minspeak til elever uden et funktionelt talesprog.  

Målsætningen er, at eleverne oplever danskfaget som en præsentation af forskellige muligheder, hvor alle oplever at lykkes med kommunikation og forståelse. 

 

MATEMATIK

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes allerede opnåede færdigheder inden for matematikfaget.

 Matematikundervisningen er ikke kun et selvstændigt fag, matematikken inddrages også tværfagligt i forløb og aktiviteter, vi allerede har. Eksempelvis i forbindelse med nyhedsformidling, aflæsning af vejrkort og også i andre aktiviteter inddrages matematik og gøres konkret. Eksempelvis ved indkøb, beregninger ved arbejdet i køkkenet og praktisk arbejde. 

Undervisningen tilrettelægges således, at forståelse, succesoplevelser og udfordringer går hånd i hånd.  

Nogle elever trives med at sidde med en matematikbog eller trykte opgaver. Andre lærer bedre med matematik i anvendelse. I forbindelse med praktisk arbejde er det naturligt at arbejde med længde-enheder samt flade- og rummål. 

Eleverne lærer at anvende mobiltelefon som hjælpemiddel til f.eks. Kalender, lommeregner, vejrudsigt, foto og skridttæller. 

Når vi arbejder med forskellige temaer, taler vi om matematiske begreber og laver udregninger. Et eksempel herpå kunne være i emnet “Vikinger og nordisk mytologi”, hvor vi har arbejdet med tidslinje, geometriske figurer - vikingeborge, symmetriakser – Thors hammer, penge – byttehandel/sølvmønter. 

Penge er også et emne, vi berører i mange sammenhænge: Når vi arbejder med elevernes egen økonomi, når vi taler fremtid, indkomst og budgetter.  

Om undervisningen foregår i et klasselokale, i vores værksted, udenfor, i køkkenet eller et andet sted afhænger af aktiviteten, elevgruppen, og hvordan vores elever arbejder og lærer bedst. 

 

ERHVERVSKENDSKAB

Faget tager hovedsageligt udgangspunkt i den daglige undervisning – forstået på den måde, at aktiviteter og det faglige stof tilstræbes at omhandle og medinddrage kendskab til erhvervslivet og deraf beskæftigelsesmuligheder. I perioder arbejder vi tematiseret med indhold, der omhandler håndværk og anden beskæftigelse.  

Eleverne opnår kendskab til de ordinære samt beskyttet beskæftigelsestilbud og de krav, som arbejdsmarkedet stiller. Det er vigtigt, at eleverne opnår forståelse og kendskab til de forskellige funktioner, der er i samfundet. Ligeledes arbejdes der med en forståelse for personlige udfordringer og muligheder. Vi arbejder på at undersøge og afprøve praktiske færdigheder i undervisningen i form af fx madkundskab og praktiske funktioner på skolen.  

Vi giver mulighed for oplevelsespraktikker – eksempelvis virksomhedsbesøg og ture ud af huset. Det tilstræbes, at de elever, der har mulighed for det, opnår erhvervskendskab i form af praktikker i den private såvel som den offentlige sektor. 

 

UNGDOMSLIV

Målet for undervisningen i ungdomsliv tager udgangspunkt i, at modne og gøre de unge så selvstændige som muligt i forhold til deres kommende voksentilværelse. Som en del af undervisningen benyttes eksempelvis film og serier, hvor de unge kan spejle sig i karaktererne og opfatte andres problematikker og tale om handlemuligheder. Undervisningen er åben for en spontan opstået interesse fra elevernes side, hvor det er deres nysgerrighed og engagement, der er drivkraften. 

Emner og temaer kan eksempelvis være: kærester, sex, økonomi, indkøb, madlavning, krav og forventninger i forhold til samfundet, pligter og rettigheder etc. Vi har også fokus på sammenhæng mellem sundhed, forbrug og miljø samt betydning af det historiske, flerkulturelle og internationale perspektiv. 

I undervisningen er der behov for mange individuelle samtaler for at understøtte de unges forståelse for egen læring og livssituation. Samtalerne foregår som oftest som en del af en evaluering af de forskellige temaer. Ligeledes bruger vi samtale i plenum, hvor der er fokus på gruppens behov, og hvor de unge hjælpes til at byde ind og skabe en fælles forståelse. 

 

SPORT & OUTDOOR

Her arbejder vi alsidigt med kroppen – både indendørs og udendørs. Eleverne bliver, afhængig af motoriske kompetencer, tilbudt aktiviteter, som understøtter en kropslig udvikling. Undervisningen foregår både på skolen, i lokalområdet og i DGI Byen Vordingborg, hvor vi bruger svømmehallen og motionscentret eller benytter kunststofbanen. En til to gange om ugen benytter forskellige elevgrupper svømmehallen, motionscentret og sommetider også den store hal til at afprøve forskellige sportsgrene.  

Aktiviteterne foregår på skolen og i lokalområdet; eksempler på aktiviteter kan være fodbold i haven, cykelture i skoven eller i byen, motorisk træning på legepladser, på væltede træer mv. 

På skolen har vi et lokale, hvor det er muligt at lave forskellige fysiske aktiviteter for vores kørestolsbrugere. Igennem vores samarbejde med Træningsenheden i Vordingborg kommune tilrettelægges individuelle programmer, som både de hjælper vores elever med, og som personalet kan arbejde videre med de andre dage. Vi låner også forskellige træningsmaskiner, som eleverne træner med en kortere eller længere periode. Vi har hæve-sænke briks, så eleverne kan lave aktiviteter liggende. 

Ud over den kropslige fornemmelse og forståelse får eleverne gennem ”sport og outdoor”, også en indsigt i egne ressourcer og begrænsninger, en opdagelse i at kroppen og psyken hænger sammen – og at motion kan give velvære.  

Igennem aktiviteterne lærer eleverne at turde deltage, afprøve grænser, modtage kollektive beskeder, at agere i en given ramme med regler som skal følges, og at det er okay at bliver optaget at aktiviteten, men at det også er vigtigt, at alle har det sjovt og at man holder sig til fairplay.  

 

MUSIK  

Eleverne skal i faget udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder at synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud. 

Eleverne skal beskæftige sig aktivt og skabende med musik. Faget skal medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab 

I faget musik skal eleverne udvikle forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv. 

 

KREA 

Faget “Krea” er et bredt fag, der rummer mange elementer og eleverne arbejder både ude og inde. Vi arbejder med:  

  • Billedkunst 
  • Syning 
  • Sløjd 
  • Skulpturfremstilling af forskellige materialer 
  • Forskellige papirsprodukter fx rivepapir og karton 
  • Smykke fremstilling 
  • Design 

 

Eleverne arbejder også med genbrugsmaterialer, hvor de laver gamle brugte ting til nyt. Vi kalder det fra “Skrot til slot” 

Faget Krea åbner op for muligheder for kreativt arbejde med mange muligheder og det falder naturligt at indrage andre fag, for at få så bred en undervisning som muligt. Dette viser eleverne at fagene ikke altid behøver at være små lukkede “kasser” 

Eleverne får i Krea lært om materialekendskab og igennem de forskellige materialer og metoder,  vil de opleve, at de bliver dygtigere og mestre mere og mere. 

Eleverne udvikler deres egne ideer ved at lege med forskellige teknikker og vil følge deres ide fra tanke til handling til et til slut færdigt produkt. 

Krea giver eleverne mulighed for at udtrykke sig kreativt (F.eks. I billeder på områder, hvor det ellers kan være svært at sætte ord på. 

I Krea gives der ro og plads til fordybelse. Eleverne lærer at give processen tid og at gøre produkterne færdige, så de kan være stolte af resultatet. Det er et fag, der giver mulighed for at fantasien får frit løb, de skal iagttage finde inspiration og bruge den viden de har tilegnet sig i de andre fag.