Spring til indhold

Uddannelsesplan for Vordingborg Ungdomsskole og 10. klasse

Uddannelsesplanen skal give en kort beskrivelse af, hvordan praktikskolen arbejder med at uddanne den lærerstuderende. Se BEK nr. 1068 af 08/09/2015:

 • 13 stk. 2 Praktikskolen udarbejder en uddannelsesplan for praktikken i overensstemmelse med kompetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode. Professionshøjskolen skal godkende uddannelsesplanen.

 

Præsentation af praktikskolen

 • Vordingborg Ungdomsskole og 10. klasse er kommunens tilbud til uge, der ønsker et 10. skoleår. 10. klasse hører til på Kuskevej 1A i Vordingborg. Yderligere oplysninger om 10. klasse kan findes på skolens hjemmeside https://www.vordingborg.dk/ungdomsskolen-og-10-klasse/

 

Praktikskolens forventninger til den studerende i praktik

Engagement

 • At den studerende har gjort sig tanker om lærerprofessionen
 • At den studerende kender kompetencemål for det konkrete praktikniveau
 • At den studerende har overvejet hvilke ønsker og udfordringer, der skal indfries i praktikperioden
 • At den studerende forholder sig interesseret, spørgende og undrende til det pædagogiske arbejde
 • At den studerende overholder aftaler
 • At den studerende overholder regler om syge- og raskmelding
 • At den studerende overholder tavshedspligten
 • At den studerende har orienteret sig på skolens hjemmeside

 

Forberedelse, gennemførelse og evaluering

 • At den studerende i god tid aftaler møde med praktiklærer inden praktikstart
 • At den studerende har overvejet praktikkens indhold under hensyntagen til klassens årsplan og Fælles Mål
 • At den studerende er forberedt til møder og undervisning
 • At den studerende forbereder sig til vejledning og eksempelvis foreslår dagsordenpunkter
 • At den studerende ved gruppepraktik er indstillet på, at undervisningen fordeles ligeligt
 • At den studerende er indstillet på at give feedback og evaluere på medstuderendes arbejde

 

Deltagelse i skolens hverdag

At den studerende ud over undervisning deltager i lærerens andre arbejdsområder som:

 • Møder (forældremøder, personalemøder, temamøder, fagudvalgsmøder)
 • Skole/hjem-samarbejde
 • Tilsynsopgaver
 • Konfliktløsning
 • Opgave hvor den studerende anvender sine IT-kompetencer
 • Minimum 30 timer om ugen på skolen - det er et fuldtidsarbejde.

 

Praktik og vejledning

 

 • Hvilke muligheder og rammer vil skolen stille til rådighed, så de studerende kan opfylde kompetencemålene på de forskellige niveauer i praktik?

 

Praktikkens kompetenceområder

Kompetenceområde 1: Didaktik

Kompetenceområde 2: Klasseledelse

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde