Spring til indhold

Praktikniveau 2

Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

 

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

 

 

Færdighedsmål:

Den studerende kan

Vidensmål:

Den studerende har viden om

 

planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb i samarbejde med medstuderende med anvendelse af en variation af metoder, herunder anvendelsesorienterede undervisningsformer og bevægelse i undervisningen,

undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferentiering, læremidler

og it,

 

 

 

 

 

Den studerende får kenskab til praktiklærerens principper for undervisningsplanlægning.

 

Den studerende får mulighed for i praktikgruppen selv at gøre erfaringer med undervisningsplanlægning ud fra forskellige principper og metoder. Praktiklæreren vejleder.

 

Praktiklæreren vejleder den/de studerende i at forberede undervisning samt udarbejde og justere skriftlige undervisningsplaner medhenblik på variation og differentiering.

 

evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte,

formative og summative evalueringsmetoder samt test,

 

 

 

 

observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen,

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder,

 

 

 

Den studerende får mulighed for at observere og udvikle sin egen undervisning og lærervirksomhed.

Den studerende får mulighed for at observere, hvordan og hvad elever lærer med vejledning fra praktiklæreren.

Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

 

 

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

 

udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne og

klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer og

 

 

 

 

 

Praktiklæreren drøfter udviklingsmulighederne med den studerende og giver feedback på den studerendes praktikarbejde vedr. klasseledelse.

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

 

 

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål:

Den studerende har viden om

 

samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse,

kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation og trivsel,

 

 

 

 

 

kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagte undervisningsforløb,

Professionel kommunikation, og ligeværdigt samarbejde, inklusionsprocesser og