Spring til indhold

Hvad vil vi med dig som elev?

Hvad vi vil med vores elever i 10. klasse.

Overordnet vil vi have, at vores elever får en forståelse af, at de ”går forrest i eget liv”. Vi støtter dem godt på vej, men det er dem, der skal gå forrest. Eleverne i 10. klasse skal selv ville – vi støtter elevernes eget projekt, og er således 1. år af en ungdomsuddannelse.

 

Fagligt:

I 10. klasse har vi sammen med eleverne fokus på den faglige progression gennem HELE året. Vi holder os hele tiden for øje, at det faglige, personlige og sociale altid går hånd i hånd med elevens muligheder for at udvikle sig. Vi arbejder kontinuerligt på at skabe et trygt læringsmiljø, hvor alle tør, eller som minimum tør øve sig i, at byde ind fagligt. Det faglige er dermed omdrejningspunktet for at arbejde med de sociale og personlige kompetencer.

For at sikre størst mulig faglig progression arbejder vi målrettet med co-teaching som strategi i den overvejende del af de faglige undervisningstimer i 10. klasse. Her har vi ligeledes fokus på den praksisfaglige dimension, således at vi eksplicit dyrker og styrker andre faglige tilgange til stoffet end de boglige og teoretiske.  Det betyder, at vi i vores arbejde med eleverne har fokus på at arbejde anvendelsesorienteret og praktisk med fagene bl.a. gennem valg af metoder og stationer i forbindelse med co-teaching. Og ved at relatere stoffet til det levede liv og hverdagen.

Den mindsetbaserede tilgang skaber en opmærksomhed hos de unge, som kan hjælpe dem til at se på sig selv i læringssituationer og give dem et sprog for læring. Vi har en klar forventning om - og gode indikationer på - at det gør eleverne mere modige i forhold til at kaste sig ud i ny læring og en tro på at komme klogere ud af læringssituationer, hvor de har kæmpet og gjort sig umage.  Vi ved, at det kan hjælpe dem på vej mod at opnå en indre motivation for læring.

Socialt:

Vores fornemste opgave er at skabe et stærkt læringsfællesskab i 10. klasse, hvor der er trygt, og hvor eleverne får de bedste muligheder for at kunne være sig selv. Vi støtter eleverne i at videreudvikle evnen til at tage sig selv og andre alvorligt.

I arbejdet med de sociale aspekter lægger vi vægt på områderne tolerance, respekt og samarbejdsevne. Og vi har et stærkt fokus på at understøtte relationer og fællesskaber mellem eleverne – og lære dem at vedligeholde disse. Det ser man i vores valg af didaktiske greb i undervisningen og vores valg af indhold i de fællestimer, vi sætter i søen. Man ser det desuden også i vores italesættelse af det åbne mindset som en forudsætning for at kunne være klar til at møde andre, med alt hvad de kommer med, og at gode relationer ikke er afhængige af, at vi er enige og ser ens på verden.

Personligt:

Eleverne i 10. klasse skal blive klar til uddannelse. Det kræver, at vi i vores arbejde hjælper dem med at skabe bevidsthed om deres stærke sider i forhold til det forestående valg. Vi hjælper dem med at få øje på deres egne kompetencer og styrker, for at de ad den vej kan finde en retning for deres kommende uddannelsesvalg.

Vi hjælper eleverne med at se på sig selv udefra og evaluerer løbende deres progression i forhold til uddannelsesparatheden. På den måde går ”at blive til noget” hånd i hånd med ”at blive til nogen”.

At blive til nogen dækker over at udvikle sig personligt - at turde stå frem, at turde deltage, fejle prøve igen, lære af hinanden – og sejre. Med det bliver den mindsetbaserede tilgang en vej at gå i forhold til at hjælpe dem godt på vej.

Det er derfor vores mål, at eleverne gennem vores undervisning i 10.klasse bliver udfordret, så deres faglige selvtillid og generelle selvværd styrkes og deres indre motivation for at vælge, og ikke mindst fuldføre, en ungdomsuddannelse styrkes.