Spring til indhold

Hvem har ret til at stemme?

HVEM KAN STEMME?

Valgret
Valgret til Vordingborg Kommunalbestyrelse har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen, og som herudover enten

  1. har dansk indfødsret
  2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i den Europæiske Union
  3. er statsborger i Island eller Norge eller
  4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Udvidelse - værgemål
Valgretten er udvidet fra den 1. juli 2016 til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

Indskrænkelse – visse udlændinge
Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

  • Udlændinge på tålt ophold
  • Udvisningsdømte udlændinge
  • Administrativt udviste udlændinge
  • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.