Spring til indhold

Integrationsrådet

FORMÅL 

Rådet skal medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende og fremmer etnisk ligestilling.

 • Integrationsrådet er bindeleddet mellem Vordingborg Kommunes flygtninge og indvandrere og kommunalbestyrelsen i tilrettelæggelsen af kommunens generelle integrationspolitik.

 • Integrationsrådet skal høres i sager, der vedrører etniske minoriteter i Vordingborg Kommune

 • Integrationsrådet kan på eget initiativ afgive udtalelser om kommunens integrationsindsats

 • Integrationsrådet kan stå for arrangementer, der fremmer integration og medborgerskab.

Integrationspris

Integrationspris


Vordingborg Kommunes Integrationspris er indstiftet af Vordingborg Kommunes Integrationsråd i 2016. Den tildeles for at udtrykke offentlig anerkendelse over for enkeltpersoner, arbejdspladser eller foreninger, der har udvist særlige initiativer, med det formål at fremme mangfoldighed og integration og derigennem kunne være rollemodel for andre.

I 2020 blev der for første gang at uddelt 2 priser; den ene til enkeltpersoner og den anden til arbejdspladser, virksomheder eller foreninger som opfylder et eller flere af nedenstående kriterier.

 

Kriterier

 • At gå nye veje og have mod til at se og afprøve nye muligheder i forhold til god integration.
 • At finde og fastholde gode initiativer i den løbende indsats for mangfoldighed i Vordingborg kommune.
 • At deltage aktivt i lokalsamfundet
 • At udvise stort personligt engagement i indsatsen for mangfoldighed i Vordingborg Kommune.
 • At inddrage borgere fra minoritetsgrupper i mangfoldighedsarbejdet
 • At opbygge netværk i dagligdagen for alle aldersgrupper.

 

Modtagere af Integrationsprisen 

2022 – Assad Mohammed, mentor i Vordingborg Kommunes Integrationsteam, for hans uundværlige støtte og hjælp til integrationsborgere. Læs mere om prisvinderen

2022 – Bisca der igennem flere år har været utrolig åben for ansættelser af flygtninge og indvandrere, der er bosat i Vordingborg Kommune. Læs mere om prisvinderen

 

2021 - Adnan Ahmad Sulaiman, der viser et bedst muligt billede på en vellykket integration. Læs mere om prisvinderen

2021 - Integrationsteamet, der deltager aktivt i lokale aktiviteter, og inddrager nye danske medborgere i forskellige samfundsaktiviteter. Læs mere om prisvinderen

 

2020 - Børnehaven Nordlys: Lisbeth Dithmarsen og Maria Bendtsen, der tager ansvar og italesætter også svære ting for vores borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Læs mere om prisvinderen

2020 - Rengøring og Kantinedrift: Rengøringsleder Marianne Johnson og hendes tilsynsførende, der påviser et stort overskud på integrationsområdet. Læs mere om prisvinderen

 

2019 - Kirsten Rasmussen, der som leder af integrationsnetværket i Røde Kors udøver en uvurderlig indsats for integration af både børn og voksne. Læs mere om prisvinderen

 

2018 - Kulturmentorerne hos ATP Udbetaling Danmark, fordi de hjælper deres mentees med at forstå og agere på en dansk arbejdsplads. Læs mere om prisvinderne

 

2017 - Kalvehave familierne for deres vedholdende, alsidige og omfattende frivillige arbejde med at integrere flygtninge i lokalsamfundet.


2016 - Ulla Krøger, distriktsleder for Rosenvang Plejecenter

Integrationsrådets arrangementer

Integrationsrådet afholder en række arrangementer og aktiviteter i løbet af året. 

Information om næste arrangement vil blive vist her:

Hvem kan sidde i Integrationsrådet

Integrationsrådet består af 9 medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen efter følgende fordeling:

 • 5 repræsentanter for borgere med minoritetsbaggrund
 • 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer
 • 2 repræsentanter blandt fag- og interesseområder:
  • Skole- og uddannelser samt dagtilbud
  • Sundhed og omsorg
  • Fritids- og foreningsområdet (idræt, spejdere m.v.)
  • Frivillighedsområdet (Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp m.v.)
  • Sprogskoleområdet
  • Det lokale erhvervsliv/arbejdsmarkedet- og beskæftigelsesområde
  • Integrationsteamet

Medlemmer af Integrationsrådet 2022 - 2025

 • Shirin Samir, formand - Rep. for borgere med minoritetsbaggrund
 • Bigman Nkunkununu, næstformand - Rep. for borgere med minoritetsbaggrund
 • Mehran Ebrahimi - Rep. for borgere med minoritetsbaggrund
 • Shadi Baker Ali - Rep. for borgere med minoritetsbaggrund
 • Khedi Bekhoeva - Rep. for borgere med minoritetsbaggrund
 • Lisbeth Merete Dithmarsen - Rep. for skole, uddannelse samt dagtilbud
 • Kirsten Rasmussen - Rep. for frivillighedsområdet
 • Mette Høgh Christiansen – Medlem af kommunalbestyrelsen
 • Søren Hansen – Medlem af kommunalbestyrelsen

Mødeplan for Integrationsrådet 2022

Mødeplan for Integrationsrådet 

 • Mandag den 21. marts
 • Tirsdag den 14. juni
 • Tirsdag den 23. august
 • Torsdag den 6. oktober
 • Onsdag den 30. november

Suppleanter indkaldes ved afbud fra medlemmer. 

Møder i formandskabet

 • Tirsdag den 22. februar
 • Mandag den 23. maj
 • Tirsdag den 21. juni
 • Mandag den 12. september
 • Onsdag den 16. november

Det er formandskabets opgave at planlægge møderne for det samlede råd.
Alle medlemmer kan komme med ideer til dagsorden og indhold.

Ansøg om midler i Integrationsrådets pulje

Integrationsrådet i Vordingborg Kommune har besluttet, at en del af de midler, som rådet har til rådighed afsættes i en separat pulje, hvor foreninger, organisationer, privatpersoner m.fl. kan søge om midler til integrationsfremmende aktiviteter.

Læs mere om puljen.

Læs om kommunens øvrige puljer.

Ansøg om puljemidler i Integrationsrådet