Spring til indhold

Integrationsrådet

FORMÅL 

Rådet skal medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende og fremmer etnisk ligestilling.

 • Integrationsrådet er bindeleddet mellem Vordingborg Kommunes flygtninge og indvandrere og kommunalbestyrelsen i tilrettelæggelsen af kommunens generelle integrationspolitik.

 • Integrationsrådet skal høres i sager, der vedrører etniske minoriteter i Vordingborg Kommune

 • Integrationsrådet kan på eget initiativ afgive udtalelser om kommunens integrationsindsats

 • Integrationsrådet kan stå for arrangementer, der fremmer integration og medborgerskab.

Valg til Integrationsrådet 2021

Valg til Integrationsrådet — Læs om kandidaterne

På din stemmeseddel er kandidaterne opstillet i alfabetisk rækkefølge på baggrund af deres fornavn.

Sæt ét X ud for den kandidat, som du ønsker, skal være medlem af Integrationsrådet.

Det er vigtigt, at så mange som muligt stemmer til valget.
Hvis du har spørgsmål til valget, er du velkommen til at kontakte formandskabet:

 • Formand Claret Soares Christensen: 52 63 06 46
 • Næstformand Shadie Ali: 42 30 82 09
 • Medlem Mette Høgh Christiansen: 51 53 25 87
 • Medlem Margit Rasmussen: 24 59 15 65
 • Rådets sekretær Ali Youssef: 51 83 25 29

Send eller aflever venligst den udfyldte stemmeseddel i svarkuverten på et af følgende steder:

Job- Borgerservice Vordingborg
Algade 63
4760 Vordingborg

Præstø Bibliotek
Lindevej 45
4720 Præstø

Borgerservice Møn
Møllebrøndestræde
4780 Stege

OBS: Husk frimærke, hvis du sender din stemmeseddel, og husk at posten ikke leveres fra dag til dag.

Din stemmeseddel skal være modtaget på et af de 3 ovennævnte steder senest tirsdag den 30. november kl. 12.00.

Med venlig hilsen

Integrationsrådet i Vordingborg Kommune

Integrationspris

Vordingborg kommunes Integrationspris er indstiftet af Vordingborg kommunes Integrationsråd i 2016. Den tildeles for at udtrykke offentlig anerkendelse over for enkeltpersoner, arbejdspladser eller foreninger, der har udvist særlige initiativer, med det formål at fremme mangfoldighed og integration og derigennem kunne være rollemodel for andre.

I 2021 blev for første gang at uddelt 2 priser; den ene til enkeltpersoner og den anden til arbejdspladser, virksomheder eller foreninger som opfylder et eller flere af nedenstående kriterier.

Kriterier

 • At gå nye veje og have mod til at se og afprøve nye muligheder i forhold til god integration.
 • At finde og fastholde gode initiativer i den løbende indsats for mangfoldighed i Vordingborg kommune.
 • At deltage aktivt i lokalsamfundet
 • At udvise stort personligt engagement i indsatsen for mangfoldighed i Vordingborg Kommune.
 • At inddrage borgere fra minoritetsgrupper i mangfoldighedsarbejdet
 • At opbygge netværk i dagligdagen for alle aldersgrupper.

Modtagere af Integrationsprisen 

I 2021 gik prisen til Adnan Ahmad Sulaiman, der viser et bedst muligt billede på en vellykket integration. Læs mere om prisvinderen

I 2021 gik prisen til Integrationsteamet, der deltager aktivt i lokale aktiviteter, og inddrager nye danske medborgere i forskellige samfundsaktiviteter. Læs mere om prisvinderen

I 2020 gik prisen til Børnehaven Nordlys: Lisbeth Dithmarsen og Maria Bendtsen, der tager ansvar og italesætter også svære ting for vores borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Læs mere om prisvinderen

I 2020 gik prisen til Rengøring og Kantinedrift: Rengøringsleder Marianne Johnson og hendes tilsynsførende, der påviser et stort overskud på integrationsområdet. Læs mere om prisvinderen

I 2019 gik prisen til Kirsten Rasmussen, der som leder af integrationsnetværket i Røde Kors udøver en uvurderlig indsats for integration af både børn og voksne. Læs mere om prisvinderen

I 2018 gik prisen til Kulturmentorerne hos ATP Udbetaling Danmark, fordi de hjælper deres mentees med at forstå og agere på en dansk arbejdsplads. Læs mere om prisvinderne

I 2017 gik prisen til Kalvehave familierne for deres vedholdende, alsidige og omfattende frivillige arbejde med at integrere flygtninge i lokalsamfundet.

I 2016 gik prisen til Ulla Krøger, distriktsleder for Rosenvang Plejecenter.

Integrationsrådets arrangementer

Integrationsrådet afholder en række arrangementer og aktiviteter i løbet af året. 

Information om næste arrangement vil blive vist her:

Hvem kan sidde i Integrationsrådet

Rådet har 17 pladser.

De ni pladser fordeles mellem de største flygtninge- og indvandrergrupper og efterkommere i Vordingborg Kommune. Hvis det ikke er muligt at finde repræsentanter herfra, bliver mindre flygtninge- og indvandrergrupper repræsenteret.

Herudover sidder der to repræsentanter for kommunalbestyrelsen i Vordingborg, en repræsentant for skole- og uddannelsesområdet, en repræsentant for fritids/foreningsområdet, en repræsentant for sundheds- og ældreområdet, en repræsentant for frivillighedsområdet og en repræsentant for sprogskoleområdet.

Medlemmer af Integrationsrådet 2018 – 2021

 • Claret Christensen, formand – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Shadi Baker Ali, næstformand – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Fadi Sarkojak – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Zamira Korri – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Karimeh Mohseni – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Ahmed Yusuf Abdallah – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Inga Chiang Kejs – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Macit Ergin – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Shirin Samir – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Vakant - (Rep. for sprogskoleområdet)
 • Pia Levin Kristensen, Pædagogmedhjælper - (Rep. for skole, uddannelse samt dagtilbud)
 • Kirsten Rasmussen, Aktivitetsleder hos Røde Kors - (Rep. for frivillighedsområdet)
 • Margit Rasmussen, DGI Storstrømmens bestyrelse - (Rep. for foreningsområdet)
 • Bettina Hansen, Kantineleder på ZBC - (rep. for erhvervsområdet)
 • Vibeke Fogh, Leder af Sundhedsplejen - (rep. for sundheds- og omsorgsområdet)
 • Anders Thestrup - (Medlem af kommunalbestyrelsen)
 • Mette Høgh Christiansen – Medlem af kommunalbestyrelsen

Mødeplan for Integrationsrådet 2020

Mødeplan for Integrationsrådet 

Mandag den 27. januar
Torsdag den 26. marts
Mandag den 11. maj
Tirsdag den 25. august
Tirsdag den 6. oktober
Torsdag den 26. november

Suppleanter indkaldes ved afbud fra medlemmer. 

Møder i formandskabet

Onsdag den 15. januar
Tirsdag den 10. marts
Tirsdag den 21. april
Onsdag den 17. juni
Torsdag den 17. september
Mandag den 9. november

Det er formandskabets opgave at planlægge møderne for det samlede råd.
Alle medlemmer kan komme med ideer til dagsorden og indhold.

Ansøg om midler i Integrationsrådets pulje

Integrationsrådet i Vordingborg Kommune har besluttet, at en del af de midler, som rådet har til rådighed afsættes i en separat pulje, hvor foreninger, organisationer, privatpersoner m.fl. kan søge om midler til integrationsfremmende aktiviteter.

Læs mere om puljen.

Læs om kommunens øvrige puljer.

Ansøg om puljemidler i Integrationsrådet